Baza wiedzy

Dell Backup and Recovery 1.8: nośniki odzyskiwania stanu fabrycznegoNiniejszy artykuł zawiera informacje na temat Dell Backup and Recovery 1.8: nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego


Spis treści:

 1. Nośniki odzyskiwania stanu fabrycznego: omówienie
 2. Tworzenie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego
 3. Czyszczenie nośnika odzyskiwania
 4. Sprawdzanie nośnika odzyskiwania
 5. Przenoszenie nośnika odzyskiwania
 6. Dell Backup and Recovery: przydatne łącza

 

Uwaga: program Dell Backup and Recovery 1.8 nie jest już dostarczany z komputerami firmy Dell. Ten artykuł dotyczy wyłącznie użytkowników starszych wersji.

 

Przestroga: przed uaktualnieniem systemu operacyjnego do Windows 10 konieczne jest zainstalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania Dell Backup and Recovery 1.8 w celu uzyskania pewności, że oprogramowanie będzie działać po uaktualnieniu. Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule: Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10

1. Nośniki odzyskiwania stanu fabrycznego: omówienie

Uwaga: jeśli potrzebujesz nośników do naprawy lub przywrócenia systemu operacyjnego do oryginalnego stanu fabrycznego, odwiedź stronę Kopia zapasowa na nośnikach, aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysków przywracania systemu na komputerze Dell lub pobierania obrazu z Internetu.

Usługa Dell Backup and Recovery 1.8 umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie nośnikami odzyskiwania stanu fabrycznego zawierających wszystkie pliki potrzebne do przywrócenia komputera do bieżącego stanu. Funkcja ta jest dostępna dla użytkowników wersji Basic i Premium. Dostęp do niej można uzyskać, klikając kafelek Factory Recovery Media (Nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego).

Po przejściu do ekranu nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego użytkownik uzyskuje dostęp do następujących opcji:

 • Tworzenie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego
 • Czyszczenie nośnika odzyskiwania
 • Sprawdzanie nośnika odzyskiwania
 • Przenoszenie nośnika odzyskiwania

Usługa Dell Backup and Recovery 1.8 umożliwia tworzenie nośników odzyskiwania stanu fabrycznego przy użyciu dowolnej z poniższych opcji:

 • Recordable Disk (Good option) (Dysk zapisywalny, dobra opcja) — dyski DVD i Blu-ray
 • USB Flash Drive (Better option) (Pamięć flash USB, lepsza opcja) — można użyć pamięci z certyfikatem Windows 8 lub bez, pod warunkiem że znajduje się na nim wystarczająca ilość miejsca.
 • External USB Hard Drive (Best option) (Zewnętrzny dysk twardy USB, najlepsza opcja) — na dysku musi znajdować się wystarczająca ilość miejsca.
Uwaga:
 • Pamięci USB bez certyfikatu Windows 8 zostaną sformatowane. Po zakończeniu formatowania będą zawierać tylko jedną partycję. Jeśli rozmiar pamięci USB przekracza 32 GB, sformatowane zostaną tylko 32 GB pamięci, a pozostała przestrzeń nie będzie podzielona na partycje.
 • Zewnętrzne dyski twarde USB i pamięci USB z certyfikatem Windows 8 nie zostaną sformatowane, ale zostanie do nich dodana partycja rozruchowa.
 • Na jednym nośniku odzyskiwania mogą się znajdować obrazy dla wielu komputerów z zainstalowaną aplikacją Dell Backup and Recovery, jeśli tylko dysk zawiera wystarczającą ilość miejsca.
 • Obsługiwane aplikacje i sterowniki są dodawane automatycznie do nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego w ramach procesu tworzenia nośnika.
 • W przypadku tworzenia nośnika odzyskiwania obrazu fabrycznego przy użyciu dysków zapisywalnych wymagane może być użycie więcej niż jednego dysku. Ostatni dysk będzie zawierać aplikacje i sterowniki. Jeżeli nośnik odzyskiwania został utworzony na trzech dyskach, użytkownik zostanie poproszony o użycie tylko dwóch pierwszych

Powrót do góry


2. Tworzenie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego

Aby utworzyć nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: zrzuty ekranu przedstawione poniżej dotyczą tworzenia nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego przy użyciu zewnętrznego dysku twardego USB, jednak proces jest taki sam podczas korzystania z pamięci flash USB i dysku z możliwością zapisu.

1. Kliknij kafelek Factory Recovery Media (Nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego).

2. Podłącz dysk zewnętrzny i wybierz go, klikając go po wykryciu.

3. Po wybraniu dysku kliknij opcję Continue (Kontynuuj).

4. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled (Uwaga: ta operacja może zająć dłuższy czas i nie można jej anulować). Aby kontynuować, po wyświetleniu ostrzeżenia kliknij przycisk Yes (Tak).

5. Może zostać wyświetlone okno Applications, Drivers & Utilities (Aplikacje, sterowniki i narzędzia) z następującym komunikatem:

Licensing agreements for some applications require that the installers be removed from your hard drive after you have completed the media creation process. (Umowy licencyjne niektórych aplikacji wymagają usunięcia instalatorów z dysku twardego po zakończeniu procesu tworzenia nośnika.) These applications will not appear on your recovery media if you choose to create an additional archive copy, and they may not be available for reinstall using Dell Backup and Recovery. (Aplikacje te nie zostaną umieszczone na nośniku odzyskiwania w przypadku zdecydowania się na utworzenie dodatkowej kopii archiwalnej, a ich ponowna instalacja przy użyciu usługi Dell Backup and Recovery może nie być możliwa.)

Kliknij przycisk Agree & Continue (Wyraź zgodę i kontynuuj).

6. Aplikacja rozpocznie tworzenie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego.

7. Kliknij przycisk OK po zakończeniu procedury.

Uwaga:
Może zostać wyświetlone okno Applications, Drivers & Utilities (Aplikacje, sterowniki i narzędzia) z następującym komunikatem:

The application, driver and utilities installation files on your hard drive use XXX MB of space. (Pliki instalacyjne aplikacji, sterowników i narzędzi zajmują XXX MB miejsca na dysku twardym.) You can recover this space by deleting these files. (Możesz odzyskać to miejsce, usuwając te pliki.) Once you have removed the files from the device you will need to use the media you created to reinstall any of these items. (Po usunięciu plików z urządzenia konieczne jest użycie utworzonego nośnika w celu ponownego zainstalowania tych pozycji.) Delete contents to recover hard drive space? (Usunąć zawartość, aby odzyskać miejsce na dysku?)

Użytkownik może zdecydować się na zachowanie plików instalacyjnych w systemie lub usunięcie ich.

Powrót do góry


 

3. Czyszczenie nośnika odzyskiwania

Na tym ekranie użytkownicy mogą usunąć z nośnika odzyskiwania systemy, których już nie potrzebują.

Uwaga: ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku zewnętrznych dysków twardych USB

1. Na ekranie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego kliknij opcję Clean up Recovery Media (Czyszczenie nośnika odzyskiwania)

2. Po wykryciu dysków wybierz dysk, którym chcesz zarządzać, i kliknij przycisk OK.

3. System przeskanuje dysk pod kątem plików. Następnie można wybrać niepotrzebny system i kliknąć opcję Remove selected (Usuń wybrane)

4. Zostanie wyświetlony komunikat:

Are you sure you want to remove this device from the Factory Recovery Media? (Czy na pewno chcesz usunąć to urządzenie z nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego?)
All files that are associated with that device will be removed. (Wszystkie pliki związane z tym urządzeniem zostaną usunięte.)


Upewnij się, że został wybrany właściwy system, a następnie kliknij przycisk Yes (Tak)

5. Nośnik urządzenia zostanie usunięty. Następnie ponownie wyświetli się ekran czyszczenia nośnika odzyskiwania. Możesz kontynuować usuwanie lub kliknąć przycisk Back (Wstecz), jeśli usuwanie zostało ukończone

Powrót do góry


4. Sprawdzanie nośnika odzyskiwania

Można sprawdzić nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego utworzony dla systemu i naprawić go w przypadku, gdy brakuje plików lub nie można ich rozpoznać.

1. Na ekranie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego kliknij opcję Check Recovery Media (Sprawdzanie nośnika odzyskiwania)

2. Podłącz nośnik odzyskiwania stanu fabrycznego i kliknij opcję Check Factory Recovery Media (Sprawdzanie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego)

3. W przypadku odnalezienia błędów system automatycznie je naprawi. Kliknij przycisk OK

Powrót do góry


5. Przenoszenie nośnika odzyskiwania

Można przenieść wszystkie pliki odzyskiwania do innej lokalizacji, wskazując dysk bieżący i docelowy. Operacja ta nie ma wpływu na dane użytkownika zapisane na dysku.

Uwaga: ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku zewnętrznych dysków twardych USB.

1. Na ekranie nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego kliknij opcję Move your Recovery Media (Przenoszenie nośnika odzyskiwania)

2. Zostaną wyświetlone wszystkie podłączone dyski USB. Wybierz opcję Current Drive (Bieżący dysk) i New Drive (Nowy dysk), a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

3. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie: Warning: This operation may take a while and cannot be cancelled (Uwaga: ta operacja może zająć dłuższy czas i nie można jej anulować). Aby kontynuować, kliknij przycisk Yes (Tak).

Nośnik zostanie przeniesiony. Po pomyślnym zakończeniu operacji zostanie wyświetlony komunikat Migration ended successfully (Migracja zakończona powodzeniem). Kliknij przycisk OK

Powrót do góry


6. Dell Backup and Recovery: przydatne łącza

Dell Backup and Recovery — witryna internetowa

Dell Backup and Recovery 1.8: omówienie i instalacja

Dell Backup and Recovery 1.8: tworzenie kopii zapasowych

Dell Backup and Recovery 1.8: odzyskiwanie

Powrót do góry

Identyfikator artykułu: SLN297537

Data ostatniej modyfikacji: 15.08.2017 11:30


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.