Baza wiedzy

Venue 11 Pro 7140 użytkowników do góry (z przodu) kamery niedostępne podczas sesji Webex

Ten artykuł zawiera informacje na temat "Venue 11 Pro 7140 użytkowników do góry (z przodu) kamery niedostępne podczas sesji Webex".


Ustawienie domyślne kamery internetowej.

Venue 11 Pro 7140 ustawienie domyślne dla sesji WebEx urządzenie nagrywające ustawieniem domyślnym jest "Tylne Zintegrowana kamera internetowa" podczas korzystania z komputera przenośnego.

W większości przypadków użytkownicy chcą użytkownik był skierowany do przodu (kamery) aby wybrać ekran można przeglądać podczas sesji WebEx.


Zmiana domyślnego przechwytywania.

Jeśli chcesz korzystać z kamerą podczas sesji WebEx należy dokonać następujących ustawień:

  1. Z WebEx meeting strona wybierz opcję settings (Ustawienia):

  1. Następnie wybierz urządzenie nagrywającew rozwijanym menu w sekcji:

  1. Wybierz opcję: "Zintegrowana kamera internetowa" i kliknij przycisk "OK".

Ten wybór zostanie zapisany jako domyślny wybór kamery dla nowych sesji WebEx aż do kolejnej zmiany.

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN298249

Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2016 09:24


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.