Inget självtest vid start, Ingen ström, Ingen bild på en stationär Dell-dator

Inget självtest vid start, Ingen ström, Ingen bild på en stationär Dell-dator


 


Inget självtest vid start, Ingen ström, Ingen bild, Ingen start på en stationär Dell-dator.  Om du behöver hjälp med en bärbar dator går du till How to Troubleshoot a No POST Issue on a Dell Notebook PC (så felsöker du ett problem med självtest vid start på en bärbar Dell-dator) 


Innehållsförteckning:

 1. Definitioner.
 2. Inga problem vid självtest vid start.
 3. Inga strömförsörjningsproblem
 4. Inga grafikproblem.
 5. Inga startproblem.
 6. Rensa CMOS-inställningarna.
 7. Pipkoder och felmeddelanden.
 8. Dell Diagnostics.
 9. Ytterligare information

 

1. Definitioner

 

Vi kan definiera de fyra tillstånden Inget självtest vid start, Ingen ström, Ingen bild och Ingen start enligt följande:

Inget självtest vid start (POST, Power On Self Test)

När du trycker på strömknappen genomför systemet ett antal interna kontroller.  Om någon av dessa kontroller misslyckas startar inte Windows och diagnostiklamporna och/eller strömlampan lyser för att indikera ett potentiellt problem.

Ingen strömförsörjning

När strömbrytaren trycks in tänds inga diagnostiska indikatorer och inte heller strömknappsindikatorn. Systemet kommer inte att starta Windows och det finns inga tecken på ström till systemet, tangentbordet eller musen.

Ingen bild

När strömbrytaren trycks in kommer systemet att slå på strömmen och fortsätta till självtest vid start där du kan se de diagnostiska indikatorerna lysa under en kort stund, strömknappsindikatorn och tangentbordets indikatorer tänds, men det finns inga tecken på bild på skärmen.  Du kan höra Windows-inloggningsmelodin men skärmen är tom.

Ingen start

När systemet har laddat skärmbilden med Dells logotyp och slutfört självtestet vid start släcks Dell-skärmbilden och operativsystemet visas. Om operativsystemet av någon anledning inte startar kallas det för Ingen start.


Överst på sidan


 

2. Inga problem vid självtest vid start

 

Självtest vid start är en följd av kontroller som alltid genomförs när datorn startas. Om fel uppstår vid någon av de kontrollerna avbryts startprocessen samt rapporteras felet.   Den här informativa YouTube-videon (endast engelska, ej tillgänglig i Kina) ger också allmän information om det här ämnet.

Indikationer på fel vid självtest vid start:

 • Om startprocessen stannar vid fönstret med Dell-logotypen har troligen ett fel vid självtest vid start inträffat.
 • Om strömindikatorn tänds och den lyser gult eller orange betyder det vanligen att ett fel vid självtest vid start har inträffat.
 • Om text på en svart skärm visas betyder det att självtest vid start pågår. Om datorn fastnar i det tillståndet, dvs. att startprocessen inte fortsätter, har troligen ett fel vid självtest vid start inträffat.
 • Om något visades på bildskärmen under startprocessen men bildskärmen sedan blir svart betyder det förmodligen att ett fel vid självtest vid start har inträffat.
 • Om datorn piper, eller om de diagnostiska indikatorerna/strömknappsindikatorerna blinkar antecknar du om det piper och blinkar i något särskilt mönster.
 • Om datorn inte piper och om de diagnostiska lamporna samt caps/num/scroll lock-lamporna inte blinkar eller lyser, drar du ur alla kontakter och tar bort alla mediekommunikationsenheter (t.ex. externa skärmar). Återanslut en i taget och kontrollera om datorn fungerar.
Obs!

Följ länken nedan för att fortsätta felsökningen om du har en bärbar dator:

Nedan ser du en tabell som visar både ett felmeddelande och den föreslagna felsökningsmetoden för felet. För att ta reda på vad felet är på din dator bör du kontrollera de diagnostiska indikatorer som är inbyggda i din Dell-dator.

Obs! De diagnostiska indikatorerna fungerar endast som förloppsindikator vid självtestet vid start. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Problembeskrivning Lösningsförslag
Datorn är endera avstängd eller får ingen ström.
Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort datorn från eluttaget. Vänta en minut för att dränera strömmen. Koppla datorn till ett fungerande eluttag och tryck på strömbrytaren.
 • Placera om alla interna kablar.
 • Byt ut moderkortet.
Ett möjligt fel på moderkort, nätaggregat eller kringutrustning har uppstått.
 • Stäng av datorn, lämna den ansluten till elnätet. Tryck och håll in testknappen för strömförsörjningen på baksidan av strömförsörjningsenheten. Om lysdioden bredvid omkopplaren tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioden bredvid omkopplaren inte tänds kopplar du bort all interna och extern kringutrustning, sedan trycker du och håller inne testknappen för strömförsörjningen. Om den tänds kan felet bero på kringutrustning.
 • Om lysdioden fortfarande inte tänds tar du bort kontakten för strömförsörjningsenheten från moderkortet, sedan trycker du och håller inne testknappen för strömförsörjningen. Om indikatorn tänds kan problemet bero på moderkortet.
 • Om lysdioden fortfarande tänds beror problemet troligen på strömförsörjningen.
 • Om möjligt, installera ett fungerande nätaggregat och kontrollera om systemet slutför självtestet vid start.
Det finns ingen processormodul (CPU).
 • Installera CPU:n och starta om systemet. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
 • Installera en fungerande processor.  Om systemet fortfarande inte startar och samma diagnostiska indikatorer lyser är det förmodligen fel på moderkortet.
Minnesmoduler har upptäckts, men ett fel på minnesströmförsörjningen har uppstått.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem. Sedan återinstallerar du en modul och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem. Om det bara finns en minnesmodul försöker du flytta den till en annan DIMM-kontakt, sedan startar du om datorn.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.  (se vårartikel om minneför mer minnessupport
Ett processor eller moderkortsfel har uppstått.
 • Byt ut CPU:n till en som du vet fungerar. Om datorn fortfarande inte startar kontrollerar du att inte CPU-sockeln är skadad.
 • Om systemet fortfarande inte startar och samma diagnostiska indikatorer lyser är det förmodligen fel på moderkortet.
BIOS kan vara skadat eller saknas.
 • Datorns maskinvara fungerar normalt men BIOS kan vara skadat eller saknas.
 • Hämta den aktuella BIOS-versionen från vår Supportsida.
Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Ta bort alla tillbehörskort från PCI- och PCI-E-kortplatsen och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
Nätkontakten är inte korrekt isatt.
 • Ta ur och sätt tillbaka de 2x2-nätkontakterna från strömförsörjningsenheten.
 • Om datorn fortfarande inte startar, kontrollera om stiften på strömsladden eller moderkortet är skadade.
Ett möjligt fel på ett kort för en kringutrustning eller på moderkortet har uppstått.
 • Ta bort alla tillbehörskort från PCI- och PCI-E-kortplatsen och starta om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
Ett möjligt moderkortsfel har uppstått.
 • Koppla bort all intern och extern kringutrustning och starta sedan om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
 • Om problemet kvarstår, är det förmodligen fel på moderkortet.
Ett möjligt fel på knappcellsbatteriet har uppstått.
 • Ta bort knappcellsbatteriet i en minut, sätt tillbaka det och starta om.
 • Om systemet fortfarande inte utför självtest vid start efter detta, sätt tillbaka knappcellsbatteriet.
Datorn är i normalt påslaget läge.
Diagnostikindikatorerna lyser inte när datorn startat operativsystemet utan problem.
Ett möjligt processorfel har uppstått.
 • Gör om processoranslutningen.
 • Installera en fungerande processor av samma typ.
 • Om systemet fortfarande inte startar och samma diagnostiska indikatorer lyser är det förmodligen fel på moderkortet.
Minnesmoduler har upptäckts, men ett minnesfel har uppstått.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem. Sedan återinstallerar du en modul (hänvisa till Servicehandboken) och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn.  (se vårartikel om minne  för mer support om detta)
Ett möjligt grafikkortfel har uppstått.
 • Placera om installerade grafikkort.
 • Om möjligt, installera ett fungerande grafikkort i datorn.
Ett möjligt diskettenhet- eller hårddiskfel har uppstått.
 • Ta ur och sätt tillbaka el- och datakablar.
 • Om möjligt, byt ut kablarna mot fungerande kablar.
 • Om problemet kvarstår, byt ut diskettenheten eller hårddisken mot en fungerande enhet.
Ett USB-fel kan ha uppstått.
 • Sätt tillbaka alla USB-enheter och kontrollera alla kabelanslutningar.
Inga minnesmoduler kunde identifieras.
 • Om två eller flera minnesmoduler är installerade tar du bort dem (hänvisa till Servicehandboken). Sedan återinstallerar du en modul (hänvisa till Servicehandboken) och startar datorn igen. Om datorn startar normalt fortsätter du med att installera ytterligare minnesmoduler (en i taget) tills du har hittat en felaktig modul eller satt tillbaka alla moduler utan problem.
 • Om möjligt bör du installera verifierat arbetsminne av samma typ i datorn. (se vårartikel om minne  för mer information)
Minnesmodulerna upptäcks, men det har uppstått ett minneskonfigurations- eller minneskompatibilitetsfel.
 • Kontrollera att det inte finns några särskilda krav på placering av minnesmodulen/kontakten.
 • Kontrollera att det minne du använder stöds av datorn.  (se vårartikel om minne  för mer information)
Ett expansionskortfel kan ha uppstått.
 • Kontrollera om det finns en konflikt genom att ta ut ett expansionskort (inte ett grafikkort) och starta om datorn (se ).
 • Om felet kvarstår sätter du i kortet som du tog ut, tar ut ett annat och startar sedan om datorn.
 • Upprepa detta för varje installerat expansionskort. Om datorn startar på normalt sätt söker du efter resurskonflikter på det senaste kortet som togs ut ur datorn.
Ett resurs- och/eller maskinvarufel kan ha uppstått.
 • Rensa CMOS.
 • Koppla bort all intern och extern kringutrustning och starta sedan om datorn. Om datorn startar sätter du tillbaka kringutrustningskorten ett i taget tills du hittar det som orsakar problemet.
 • Om problemet kvarstår är det förmodligen fel på moderkortet eller en moderkortskomponent.
Det har uppstått ett annat fel.
 • Se till att alla kablar till hårddisken och den optiska enheten är korrekt anslutna till moderkortet.
 • Om ett felmeddelande på skärmen visar att det är problem med en enhet (t ex diskettenheten eller hårddisken) ska du kontrollera den enheten för att undersöka om den fungerar korrekt.
 • Om operativsystemet försöker starta från en enhet (t.ex. diskettenheten eller den optiska enheten) ska du kontrollera systeminställningsprogrammet och se till att startsekvensen är den rätta för enheterna som är installerade i datorn.


Överst på sidan


 

3. Ingen strömförsörjning

 

Det finns en strömindikator på datorer som lyser när de får ström.

På stationära datorer sitter strömindikatorn nära strömknappen på frontpanelen.

Prova följande steg för att lösa ett problem med att en stationär dator inte får ström:

 1. Prova ett annat vägguttag och slå på.

 2. Sätt tillbaka strömsladden som är ansluten till strömförsörjningen för systemet och slå på datorn.

 3. Byt ut strömsladden till skärmen med strömsladden till datorn och slå på datorn.

Obs! Här hittar du en kort video om att starta datorn.
 

Video (endast på engelska), Identifiera datorns startproblem – inget självtest vid start, längd 01:15

Mer information om problem med strömförsörjningen till datorn hittar du på den här sidan med länkar:

Nedan ser du en tabell som visar både ett felmeddelande och den föreslagna felsökningsmetoden för felet. För att ta reda på vad felet är på din dator bör du kontrollera de diagnostiska indikatorer som är inbyggda i din Dell-dator. Du kan hitta en guide till dessa indikatorer i de artiklar som anges nedan:

Obs! De diagnostiska indikatorerna fungerar endast som förloppsindikator vid självtestet vid start. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Problembeskrivning Lösningsförslag
Datorn är endera avstängd eller får ingen ström.
 • Sätt i nätkabeln igen i nätkontakten på datorns baksida och eluttaget.
 • Ta bort alla eventuella förgreningsdosor, förlängningssladdar och strömskydd och prova om datorn startar som den ska.
 • Kontrollera att eventuella grenuttag som används är anslutna till ett eluttag och är påslagna.
 • Kontrollera att vägguttaget fungerar genom att testa med en annan enhet.
 • Använd en fungerande strömsladd.
 • Kontrollera att huvudnätkabeln och frontpanelkabeln är ordentligt fastsatta i moderkortet.
 • Alla nätaggregat har möjlighet till ett självtest i isoleringsläge. Det finns en testknapp och en lysdiod på sidan av enheten där strömkabeln ansluts. Kontrollera att strömsladden är ansluten till strömförsörjningsenheten och tryck på testknappen för att testa nätaggregatet.
 • Om nätaggregatsindikatorn inte tänds tar du bort strömkablarna från moderkortet och testar igen.  Om lysdioden fortfarande inte tänds när testknappen trycks in är det förmodligen fel på nätaggregatet.
 • Om du har tagit bort kablarna från moderkortet och nätaggregatsindikatorn tänds, kan det vara fel på en av de anslutna komponenterna.  Ta bort alla anslutna komponenter, sätt tillbaka strömkablarna och använd nätaggregatets testknapp för att installera varje komponent som ska testas individuellt.
 • Installera ett fungerande nätaggregat.


Överst på sidan


 

4. Ingen bild

 

Om strömindikatorerna lyser som de ska men ingen bild visas på datorskärmen under startprocessen betyder det att det troligen har uppstått ett problem med bildskärmen.

Om du har en skärm med separat strömförsörjning kontrollerar du att strömindikatorn på skärmen lyser.

Klicka på nedanstående länkar för att felsöka ett grafikproblem:

Nedan ser du en tabell som visar både ett felmeddelande och den föreslagna felsökningsmetoden för felet. För att ta reda på vad felet är på din dator bör du kontrollera de diagnostiska indikatorer som är inbyggda i din Dell-dator. Du kan hitta en guide till dessa indikatorer i de artiklar som anges nedan:

Obs! De diagnostiska indikatorerna fungerar endast som förloppsindikator vid självtestet vid start. De här indikatorerna anger inte problemet som gjorde att självtestsrutinen stoppades.
Problembeskrivning Lösningsförslag
Datorn är i normalt påslaget läge.
Diagnostikindikatorerna lyser inte när datorn startat operativsystemet, men ingen skärmbild visas.
 • Se till att bildskärmen är ansluten till rätt ingång och påslagen.
 • Se till att bildskärmens datakabel inte är skadad och byt ut den vid behov.
 • Kontrollera att rätt indatakälla på bildskärmen är vald.
 • Ta bort datakabeln från datorn. En självtestruta bör visas på skärmen.
 • Om självtestrutan inte visas på skärmen, byt ut bildskärmen mot en enhet du vet fungerar.
 • Om det fortfarande inte visas någon skärmbild kontrollerar du om en skärmbild visades under självtestet vid start.
 • Om en skärmbild visades under självtestet vid start är det möjligt att bildskärmen eller grafikkortet orsakar problemet.
 • Starta om systemet i felsäkert läge. Om du vill starta i felsäkert läge, tryck och håll ned F8-tangenten när systemet startar om.
 • Då läses menyn Avancerade startalternativ in. Felsäkert läge. Installera aktuella versioner av bildskärmens och grafikkortets drivrutiner. Starta om systemet på normalt sätt och kontrollera bilden.
 • Om möjligt, byt ut grafikkortet mot ett som du vet fungerar.
 • Om både grafikkortet och bildskärmen fungerar på en annan dator bör du kontakta teknisk support för att lösa problemet.


Överst på sidan


 

5. Startproblem

 

När självtest vid start har slutförts går startprocessen vidare med att operativsystemet startas.

Om startprocessen fortsätter efter att fönstret med Dell-logotypen visas och sedan fastnar när operativsystemet ska läsas har troligen ett problem med att starta datorn uppstått.

Klicka på någon av nedanstående länkar för ytterligare felsökning:

Välj den artikel som gäller för det operativsystem du använder:


Överst på sidan


 

6. Rensa CMOS-inställningarna

 

Med RTCRST-bygeln kan du rensa NVRAM. NVRAM rensas när bygeln stängs. (Du kan använd bygeln från lösenordsbryggan.) Kom ihåg att bästa praxis är att alltid ta bort strömsladden från datorn innan du öppnar locket eller rör vid panelen inuti datorn. För att rensa CMOS ordentligt måste nätströmmen vara tillgänglig för systemet under ungefär 10 sekunder medan bygeln stängs. (Det betyder inte nödvändigtvis att datorn måste slås på, det räcker med att förse moderkortet med ström.)   Besöka Clearing CMOS via removing & reseating the CMOS battery (rensa CMOS genom att ta bort och sätta tillbaka CMOS-batteriet) för visuella guider om den här processen.

När stiften 1–2 kortsluts rensas NVRAM

VARNING: Återställning av CMOS på den här plattformen kommer att rensa inställningarna för Management Engine BIOS Extension (MEBx), inklusive MEBx-lösenordet och alla konfigurerade inställningar.
 1. Koppla bort datorn från den externa strömmen.

 2. Ta bort datorns hölje.

 3. Leta upp lösenordskontakten (PSWD) med två stift på moderkortet.

 4. Ta bort bygelkontakten med två stift.

 5. Hitta CMOS-bygeln med två stift (RTCRST) på moderkortet.

 6. Flytta bygeln med två stift från PSWD-anslutningen till RTCRST-stiften i ca 5 s.

 7. Sätt tillbaka bygeln med två stift i PSWD-anslutningen.

 8. Sätt tillbaka datorkåpan.

 9. Anslut datorn till nätströmmen igen och slå på den.


Överst på sidan


 

7. Pipkoder och felmeddelanden

 

Datorn kan ge ifrån sig ett antal pipsignaler under start om bildskärmen inte kan visa fel eller problem. Denna serie ljudsignaler kallas för pipkod och kan användas för att identifiera olika problem.

Se artikeln Förstå pipkoder på en stationär Dell-dator för ytterligare information.


Överst på sidan


 

8. Dell Diagnostics

 

Dells systembedömning före start (Pre-boot System Assessment, ePSA) har förbättrats avsevärt i syfte att effektivisera hela felsökningsprocessen.

Obs! Den här diagnostikprocesssen finns i många, men inte ALLA stationära system.

Under startprocessen får du åtkomst till ePSA under kallstart genom att trycka på strömknappen till PÅ och trycka upprepade gånger på F12-tangenten tills BIOS startmeny visas på skärmen.

Använd tangentbordets upp- och nedpilar för att välja Diagnostik på menyn och tryck på Enter-tangenten. ePSA börjar genom att markera ett område i systemminnet för att garantera att det är säkert och läser sedan in sig själv i det verifierade minnesutrymmet. ePSA startar sedan automatiskt högnivåalgoritmer på hela systemminnet för att säkerställa att det är intakt. ePSA skapar därefter en grafisk lista över alla upptäckta enheter i systemet.

Obs! Mer information om ePSA-diagnostik hittar du här:
 

Video (endast på engelska), Diagnostisera maskinvaruproblem, längd 01:34

Här är några saker att komma ihåg när du kör ePSA-diagnostiken:

 • När testerna är igång är pekaren (mus eller pekplatta) inaktiverad. Om du vill avsluta testerna trycker du på ESC.
 • Versionsnumret för ePSA-diagnostiken visas i det nedre högra hörnet av skärmen.
 • Aktivitetsindikatorerna (staplar) som visas under minnestesterna används inte som en indikation på förloppet. De visar platsen för det minne som testas.
 • Eventuella fel tillsammans med felkoden visas på höger sida av skärmen under resultatfönstret. Ett popup-meddelande visas också om ett test misslyckas.


Överst på sidan


 

9. Ytterligare information

 

De här 4 (fyra) felen är de vanligaste orsakerna till att du måste felsöka problem utanför operativsystemet.

De kan få ett av 3 (tre) olika resultat:

 1. Du upptäcker ett fel på maskinvaran som inte går att lösa genom återanslutning, så du kontaktar oss för reparation.

 2. Du upptäcker ett programvarufel som du löser själv eller försöker få hjälp med genom att kontakta oss:

 3. Att bara gå igenom felsökningsresultaten åtgärdar problemet, men ger ingen klar uppfattning om bakomliggande orsaker:


Överst på sidan
battery and power support Visit our Battery and Power site for additional resources and information.

Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.

Artikel-ID: SLN153751

Senast ändrad: 2018-09-02 18:53


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.