yinfukang
Copper

求助帖 R730异常关机

计算机已经从检测错误后重新启动。检测错误: 0x0000007f (0x0000000000000008, 0x0000000080050033, 0x00000000000406f8, 0xfffff800018dd290)。已将转储的数据保存在: C:\Windows\MEMORY.DMP。报告 ID: 。

0 项奖励
1 条回复
Highlighted
yinfukang
Copper

回复: 求助帖 R730异常关机

网上说是显示器驱动的问题,请问有没有准确点的 谢谢了 

0 项奖励