8 Krypton

Re: Strange CX4-960...

oh the joy of buying storage arrays on Ebay.

0 Kudos