|

Auteursrecht

Website Gebruiksvoorwaarden & Intellectuele Eigendomsrechten

Informatie en afwijzing van aansprakelijkheid

Dell neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie, maar doet er verstandig aan deze direct bij Dell te verifieren. Het op deze site aangeboden materiaal dient in geen geval te worden gezien als een bewering of voorstelling van de werkelijkheid.Dell heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van dergelijke informatie.De wettelijke rechten van een klant die in de hoedanigheid van consument met Dell zaken doet, blijven onaangetast.

Hypertext Links

Dell is niet in staat, noch heeft zij, alle sites die met deze site verbonden zijn, geverifieerd en kan geen aansprakelijk-heid aanvaarden voor wat betreft de inhoud van die sites. Gebruikers leggen op eigen risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Verzonden materiaal

Gegevens of mededelingen, van welke aard dan ook, die op welke manier dan ook naar deze site worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Dell of bij haar aangesloten ondernemingen en personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van produkten. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstoot gevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele- of strafrechtelijke aansprakelijkheid in het land waarop deze site betrekking heeft, naar of van deze site te verzenden of daarop openbaar te maken.

Auteursrecht

Dell geeft hierbij toestemming om het materiaal op deze site met inbegrip van ermee verband houdende grafische gegevens te gebruiken, te kopiren en te verspreiden mits op alle kopien de hierna volgende kennisgeving van auteursrecht wordt weergegeven:Dell Computer Corporation 2001Indien materiaal op deze site dat afkomstig is van een derde, wordt gebruikt, gekopieerd of verspreid, dient op alle kopien ook een kennisgeving van het auteursrecht van de desbetreffende derde te worden opgenomen.

Merken

De merken en logo s (hierna tezamen: "merken") die gebruikt en vertoond worden op deze site, zijn geregistreerde en niet geregistreerde merken van Dell en van anderen en mogen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal in verband met de verspreiding van informatie of materiaal, van welke aard dan ook, verkregen van deze site.Dell, het logo van Dell, DellWare, Dimension, OptiPlex, Readyware, Selectcare, PowerEdge, Latitude, Openline, Deskdock, Techfax, Safesite, Focalpoint, OptiFrame zijn hetzij geregistreerde merken, hetzij niet geregistreerde merken van Dell Computer Corporation in de Verenigde Staten en in andere landen.