6.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že činnost a dostupnost systému používaného k přístupu a součinnosti se Softwarem poskytnutým Delle m v souvislosti s poskytováním Služeb (včetně telefonních a počítačových sítí a internetu) nebo přenos informací může být nepředvídatelný a může někdy interferovat s nebo bránit v přístupu k používání nebo činnosti Softwaru. Dell neodpovídá za žádnou takov ou interferenci se Softwarem, stejně tak za žádné omezení Zákazníkova přístupu, užívání nebo činnosti Softwaru.
6.7. V průběhu poskytování Servisních služeb, nebo v souvislosti s užíváním Softwaru poskytnutým Dell v souvislosti s poskytováním Servisních služe b, může vyvstat potřeba Dellu k opatření, získání či shromáždění dat či informací včetně specifických systémových dat (dále jen „ Data “). Zákazník poskytuje Dellu nevýlučnou, celosvětově použitelnou, bezplatnou, časově neomezenou a neodvolatelnou licenci:
6.7.1. k použití, kompilaci, distribuci, zobrazení, uchovávání, zpracování, reprodukci či derivaci Dat výlučně pro účely stanovené v bodu 6.7.;
6.7.2. k shromáždění Dat s dalšími daty pro anonymní využití při marketingových a obchodních aktivitách Dellu; a 6.7.3. právo k po řizování kopií a uchování těchto Dat na serverech Dellu (nebo serverech jeho dodavatelů) po dobu platnosti této Smlouvy. V případě, kdy k poskytnutí licence k Datům dle bodu 6.7. je dle platných právních předpisů potřeba zvláštního písemného souhlasu či uj ednání, Zákazník se zavazuje takový souhlas či ujednání podepsat bez zbytečného odkladu poté, co o to bude Dellem požádán.
6.8. Zákazník prohlašuje a zaručuje se za to, že si zajistil veškerá práva, povolení a souhlasy potřebné pro použití a přenos Dat v rámc i státu, ve kterém má sídlo, i mimo něj v souvislosti s poskytování Servisních služeb Dellem nebo používáním Softwaru Zákazníkem.

7. Servisní služby

7.1. V případě, že Servisní služby zahrnují pouze opravu Výrobků Dell, budou tyto Služby poskytnuty v rozsahu nezbytném k opravě vad materiálů či konstrukce jakýchkoli Výrobků podle této Smlouvy. Preventivní údržba není ve Smlouvě zahrnuta. Dell není povinen provádět opravy vad Výrobků Dell způsobených Softwarem nebo použitím Výrobků třetích stran Zákazníkem. Poku d tak není výslovně stanoveno v Servisní dokumentaci, Servisní služby nezahrnují opravu Výrobků či součástí Výrobků, které byly poškozeny v důsledku (1) činnosti vykonané jakoukoli jinou osobou než Dellem nebo jeho zástupcem, (2) nehody, nesprávného použit í, či zneužití Výrobku či jeho součásti (např . a nikoli výlučně, použití nesprávného napětí či pojistek, použití nekompatibilních zařízení nebo příslušenství, nesprávné či nepostačující ventilace, nedodržení pokynů k používání) jakoukoli jinou osobou než D ellem nebo jeho zástupcem, (3) přesunu Výrobku z jedné zeměpisné lokality do jiné nebo převodu z jedné osoby na jinou, (4) přírodní události, včetně, nikoli výlučně, blesků, povodní, tornád, zemětřesení či hurikánů. Součásti použité pro opravu či servis Vý robků mohou být nové, rovnocenné k novým nebo opravené.
7.2. Zákazník uděluje Dellu oprávnění k použití a přístupu k jakýmkoli zařízením v rozsahu nezbytném k řádnému poskytnutí Servisních služeb požadovaných Zákazníkem, včetně, nikoli výlučně, oprávnění k pořizování kopií, uchovávání, přeinstalování, vytváření záloh systému či dat. Zákazník poskytne Dellu součinnost při obraně proti nároku a poskytne Dellu odškodnění a potvrdí neporušení práva Dellem v případě jakéhokoli uplatnění nároku či žaloby třetí st rany plynoucí z nesplnění Zákazníkovy povinnosti poskytnout takovou autorizaci (včetně, nikoli výlučně, obstarání řádné licence, Práv duševního vlastnictví, nebo jakýchkoli jiných povolení, regulačních certifikátů, nebo povolení souvisejících s technologií, softwarem, nebo jiných součástí).

8. Software

8.1. Poskytovaný Software je předmětem samostatné softwarové licenční smlouvy, jež tvoří součást softwarového média, a jakýchkoli produktových průvodců, operační manuálů, nebo jiných dokumentů poskytnutých Zákaz níkovi v průběhu instalace Softwaru.
8.2. V případě neposkytnutí licenčních podmínek společně se Softwarem Dell poskytuje Zákazníkovi nevýlučnou licenci k přístupu a použití Softwaru poskytnutého Dellem. Software poskytnutý či zpřístupněný Zákazníkovi Dellem v souvislosti s poskytnutím Servisních Služeb může být používán pouze po dobu poskytování Servisních služeb a pouze pro účely dosažení cílů Servisních služeb Zákazníkem.
8.3. Pro Software poskytnutý Dellem v souvislosti s poskytnutím Servisních služeb se upla tní následující pravidla:
8.3.1. Zákazník nesmí: (1) rozmnožovat Software (jinak než způsobem nezbytným pro řádné čerpání Servisních služeb), mimo jiné pořizovat záložní kopie, měnit Software či do něj jinak zasahovat, udělit oprávnění k užití Software ( ve formě licenc e či podlicence) postoupit licenci nebo jinak přenést či zatížit Software; (2) p oužít Software pro účely smlouvy o managed services; (3) použít větší počet přístupových licencí k Softwaru současně pro další uživatele, stanoviště, nebo přesáhnout jiná kritéria uvedená v Servisní dokumentaci.
8.3.2. Zákazníkovi se výslovně zakazuje (1) pokusi t se použít či získat neautorizovaný přístup k síti či zařízení Dellu nebo třetí strany; (2) pokusit se prozkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost Softwaru nebo systému, účtu, nebo sítě Dellu či jakéhokoli zákazníka nebo dodavatele Dellu; (3) zasahova t nebo se pokusit zasahovat do připojení jakýchkoli uživatelů nebo sítě; (4) odesílat nevyžádanou či obchodní poštu; (5) omezovat, bránit nebo jinak zasahovat do možnosti jiné osoby, bez ohledu na úmysl, účel nebo znalost, používat či jinak získat užitek z e Softwaru (vyjma nástrojů s bezpečnostními funkcemi); (6) omezovat, bránit, zasahovat či jinak narušit, nebo způsobit zhoršení kvality výkonu jakéhokoli zařízení Dellu (či dodavatele Dellu) používaného k poskytování Servisních služeb.
8.4. Zákazník poskytuje Dellu, nebo Dellem pověřenému zástupci, právo k prověření používání Softwaru během běžných pracovních hodin. Zákazník poskytne v případě takové prověrky součinnost a poskytne přiměřený přístup ke všem záznamům souvisejícím s používáním S oftwaru. Prověření bude provedeno v rozsahu nezbytném k ověření dodržení podmínek pro používání Softwaru podle této Smlouvy Zákazníkem.

9. Záruka

9.1. Záruka za jakost Výrobků a náhradních dílů
9.1.1. V rozsahu specifikovaném níže poskytuje Dell záruku za jakost za to, že (1) Výrobky budou po dobu 12 měsíců od data fakturace (dále jen „Záruční doba“) způsobilé k použití pro obvyklý účel a za to, že ( 2 ) náhradní díly Dellu budou bez vad po dobu 90 dnů od dodání nebo po zbytek Záruční doby, pokud je tato delší. Zákazník je povinen oznámit vadu písemně společnosti Dell do 7 dnů od okamžiku, kdy vadu zjistil, nejpozději však do konce Záruční doby.
9.1.2. Výrobky, ve vztahu k nimž byla řádně uplatněn záruka za jakost, Dell dle své volby opraví nebo vymění. Pokud Dell přistoupí k výměně Výrobku nebo jeho části, dodá Dell náhradní Výrobek nebo součást Zákazníkovi na vlastní náklady na adresu, kam byly Výrobky dodány . Vlastnic ké právo v yměněným Výrobkům či součástem (pokud bylo převedeno na Zákazníka), bude znovu převedeno na Dell. Zákazník je povinen poskytnout Dellu k přebrání vyměněných Výrobků či součástí potřebnou součinnost. Pokud nebude potřebná sou činnost v př iměřené lhůtě poskytnuta, je Dell oprávněn požadovat po Zákazníkovi finanční náhradu za Výrobky a součásti, které nemohl převzít.
9.2. Jakákoliv záruka dle tohoto článku 9 a rovněž odpovědnost za vady dle čl. 5 těchto Podmínek, se neuplatní v případě
9.1.3. vad vznikl ých v důsledku běžného opotřebení, úmyslného poškození, nedbalosti, nestandardních pracovních podmínek, postupu v rozporu s pokyny Dellu (ústními i písemnými), nesprávným užíváním nebo úpravou, modifikací, přizpůsobením nebo opravou Výrobků a/nebo So ftwaru bez souhlasu Dellu;
9.1.4. pokud Cena za Výrobky a/nebo Software nebyla plně splacena ve lhůtě splatnosti;
9.1.5. v případě Výrobků, Software, součástí a materiálů Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, které nebyly vyrobeny Dellem – v tomto případě může zákazník uplatnit práva ze záruky pouze v rozsahu, v jakém záruku poskytne výrobce či dodavatel Dellu;
9.1.6. jakéhokoli Softwaru, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb a Výrobků vyrobených nebo poskytnutých Dellem podle Smlouvy v souladu s jakýmkoli desig nem, specifikací, pokyny nebo doporučeními udělenými Zákazníkem Dellu; a/nebo
9.1.7. dalšího používání Výrobků a/nebo Softwaru Zákazníkem po uplatnění záruky .
9.3. Dell neposkytuje záruku za to, že Výrobky, Software, Dodávky nebo Servisní služby budou funkční (1) s určitou konfigurací, která nebyla poskytnuta Dellem, nebo (2) k dosažení určitého výsledku, a to i v případě, že konfigurace nebo výsledek byly předmětem jednání s Dellem.

10. Povinnost nahradit újmu

10.1 Vznikne - li Zákazníkovi v důsledku porušení smluvních povinností ze strany Dellu škoda na majetku, je Dell povinen nahradit pouze skutečnou škodu (nikoliv škodu následnou či ušlý zisk), nejvýše však do výše 125% Ceny.
10.2 Pro vyloučen í pochybností není Dell povinen nahradit Zákazníkovi zejména:  jakýkoliv ušlý zisk, příjem nebo výnos;  škodu na Zákazníkově systému (systémech) nebo sítích;  ztrátu, znehodnocení nebo škodu na datech nebo softwaru; nebo  škodu vzniklou v důsledku potřeby obnovení dat nebo programů.
10.3 Bez ohledu n a omezení stanovená v předchozích odstavcích je Dell povinen nahradit v plném rozsahu újmu způsobenou člověku na jeho přirozených právech (například újmu na zdraví a životě) a újm u způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
10.4 DELL není povinen nahradit či odčinit jakoukoliv újmu pokud nesplnění jeho smluvních povinností: 
  • dočasně či trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Dell; nebo 
  • pokud bylo nesplnění povinností Dell způsobeno jednáním Zákazníka či nedostatkem součinnosti z jeho strany; nebo 
  • pokud byla újma způsobena nesplněním povinnosti Zákazníka stanovené právními předpisy vydanými za účelem předcházení vzniku škody nebo o mezení jejího rozsahu; nebo 
  • pokud Zákazník neučinil opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

11. Vysoce rizikové aktivity

Zákazník bere na vědomí, že Výrobky, Software, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb a Servisní Služby nebyly vyvinuty a nejsou určeny k použití v prostředích vyžadujících zabezpečení proti selhání, včetně, nikoli výlučně, provozu v jaderných zařízen ích, letecké navigaci nebo komunikačních systémech, kontrole letového provozu, zbrojních systémech, zařízení ch pro záchranu života, nebo pro jiná využití, při kterých by selhání Výrobků, Softwaru, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb nebo Servisních služeb mohlo přímo vést k smrti, zranění, nebo vážné fyzické či majetkové újmě (dále jen „ Vysoce rizikové aktivity “). Dell výslovně odmítá jakoukoli výslovnou či odvozenou odpovědnost za ne způsobilost při Vysoce rizikových aktivitách.

12. Důvěrnost

Každá smluvní strana musí se všemi důvěrnými informacemi získanými od druhé smluvní strany nakládat tak, jak by běžně nakládala se svými důvěrnými informacemi, avšak nikdy s menším stupněm ochrany, než jaký vyžaduje péče řádného hospodáře.

13. Odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví

13.1. Pokud dojde k porušení práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku řádného užívání plnění poskytovaného společností Dell Zákazníkovi dle Smlouvy v zemi, do které společnost Dell dodala plnění, je společnost D ell povinna (dle své volby) (1) zajistit pro zákazníka potřebné oprávnění k tomu, aby zákazník mohl řádně užívat poskytnuté plnění; (2) upravit poskytnuté plnění tak, aby nadále neporušovalo práva duševního vlastnictví; (3) nahradit poskytnuté plnění plněn ím právně bezvadným; nebo (4) vrátit zákazníkovi Cenu či její část odpovídající dosud nevyčerpaným vadným Servisním službám a/nebo ceně Výrobku, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb nebo Software. Výše uvedené povinnosti má společnost Dell pouze za předpokladu, že bez zbytečného odkladu od uplatnění nároku třetí osoby (dále jen „ PDV Spor “) o tomto informuje společnost Dell. 13.2. Společnost Dell není odpovědna na porušení práv duševního vlastnictví třetích osob (a není tedy pov inna postupovat dle odst. 13.1 ) pokud, k porušení duševního vlastnictví dojde v důsledku ( 1 ) úprav plnění poskytnutého společností Dell, které nebyly provedeny společností Dell nebo jejím jménem; (2) užitím plnění poskytnutým společností Dell ve spojení s jinými výrobky, software a službami, v důsledku kterého došlo k porušení práv duševního vlastnictví ; nebo (3) postupu Dellu v souladu s písemnou specifikací Zákazníka nebo pokyny, včetně začlenění jakéhokoli softwaru nebo jiného materiálu nebo postupu poskytnutého nebo požadovaného Zákazníkem.
13.3. Bod 13.1 stanoví jediné a výhradní nároky Zákazníka vůči společnosti Dell v souvislosti s PDV Spory.
13.4. Zákazník je povinen předcházet veškerým nárokům vzneseným třetími stranami (včetně státu) vůči společnosti Dell v důsledku jeho jednání, z ejm. z důvodu, že (1) Zákazník ne byl či není oprávněn k užití práva duševního vlastnictví či není držitelem práva duševního vlastnictví či jiného oprávnění, certifikac e, schválení či veřejnoprávní licence související s technologi emi či údaji poskytnutými Dellu Zákazníkem, nebo (2) že nedisponuje potřebnými oprávněními ve vztahu k software nebo jin é součást i, které byly instalovány nebo integrovány jako součást Výrobků, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, Softwaru nebo Servisních služeb na základě pokynu nebo na žádost Zákazníka; (3) dále vzneseným z důvodu nedostatečných či nepřesných prohlášení týkající se existence vývozní licence; nebo ( 4 ) z důvodu porušení nebo tvrzenému porušení platných vývozních zákonů, předpisů a řádů Zákazníkem . Zákazník j e povinen nahradit Dellu veškerou újmu, která mu v souvislosti s takto vznesenými a uplatňovanými nároky vznikne .

14. Ukončení Smlouvy

14.1. Kterákoli ze stran může (bez ohledu na jakákoli jiná práva nebo nároky, které jí mohou vzniknout proti druhé straně) od Smlouvy odstoupit formou písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy účinného od okamžiku doručení druhé smluvní straně, a to pokud druhá strana:
14.1.1. se dopustí podstatného porušení této Smlouvy a nenapraví takové porušení do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé strany k řádnému splnění povinnosti; nebo
14.1.2. přestane, nebo hrozí, že přestane provozovat svou podnikatelskou činnost, nebo se dostane do úpadku či hrozícího úpadku .
14.2. Dell může od této Smlouvy odstoupit způsobem výše uvedeným rovněž pokud Zákazník:
14.2.1. řádně nezaplatí nesporné částky, které jsou v souladu s touto Smlouvou splatné společnosti Dell;
14.2.2. Zákazník poruší, nebo Dell má důvodné podezření, že Zákazník porušil zákony o kontrole vývozu uvedené níže v bodu 16;
14.2.3. Poruší jakoukoliv povinnosti v e vztahu k ochraně práv duševního vlastnict ví Dellu či třetích osob v souvislosti s plněním svých povinností a uplatňováním práv dle Smlouvy.
14.3. Při ukončení této Smlouvy veškerá práva a povinnosti stran týkající se Výrobků, Servisních služeb a/nebo Software vztahuj ící se k Objednací dokumentaci a vyplývající z této Smlouvy, automaticky zanikají, s výjimkou žalovatelných práv, k jejichž vzniku došlo před jejím ukončením, a s výjimkou práv a povinností uvedených níže v bodě 14.4.

Previous Page 

Next Page