14.4. Následující ustanovení jsou i po uko nčení platnosti a ú činnosti Smlouvy pro smluvní strany, jejich právní nástupce a nabyvatele závazná: čl. 1 (Úvod), čl. 2 (Definice), odst. 3.3 (Platba Ceny ), čl. 5 ( Dodání Výrobků, výhrada vlastnictví, odpovědnost za vad y) ; čl. 6 (Služby a Software poskytnuté Dellem v souvislosti s poskytováním Servisních služeb & Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb); čl. 7 (Servisní služby), čl. 9 (Záruka), čl. 10 ( Povinnost nahradit újmu ), čl. 11 (Vysoce rizikové aktivity), čl. 12 (Důvě rnost), čl. 13 ( Odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví ), čl. 14 (Ukončení Smlouvy ), čl. 15 (Vyšší moc), čl. 16 (Vývozní prohlášení); čl. 17 (Ochrana osobních údajů), čl. 18 (Prohlášení o odpadech) a čl. 19 (Obecná ustanovení).

15. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran nebude odpovědná za nesplnění kterékoli ze svých povinností (s výjimkou platebních závazků) na základě této Smlouvy po dobu, kdy je takové prodlení s plněním povinnosti způsobeno jakoukoli z okolností, která je mimo její přiměřenou kontrolu, zejména, nikoli výlučně, se jedná o požár, povodeň, válku, embargo, stávku, povstání nebo případný zásah orgánu veřejné moci („ Zásah vyšší moci “), a to za předpokladu, že strana, která je v prodlení, bezodkladně doručí druhé smluvní straně písem né oznámení o Zásahu vyšší moci. Neplnění smluvní strany v prodlení je po dobu trvání Zásahu vyšší moci omluveno, avšak pokud trvá Zásah vyšší moci déle než 30 dní, pak může druhá smluvní strana tuto Smlouvu na základě doručení písemného oznámení o odstoup ení smluvní straně v prodlení okamžitě zcela nebo v Zásahem vyšší moci dotčené části ukončit.

16. Vývozní prohlášení

16.1. Zákazník bere na vědomí, že Výrobky, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb, Software a Servisní služby poskytované na základě této Smlouvy (které mohou zahrnovat technologii a šifrování) (1) ve Spojených státech Amerických a v Evropě podléhají celním právním předpisům a právním předpisům na kontrolu vývozu, (2) mohou být upraveny nebo provedeny v zemích mimo USA nebo Evropu nebo mimo hranice státu, ve kterém je umístěn Zákazník nebo jeho produkty, a (3) mohou také podléhat celním a exportním právním p ředpisům a předpisům země, ve které Výrobky, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb, Software nebo Servisní služby byly upraveny nebo přijaty. Podle těchto zákonů a předpisů nemohou být Výrobky, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb, Software a Servisní služby, které byly zakoupeny na základě této Smlouvy, prodány, pronajaty nebo jinak převedeny nepovoleným koncovým uživatelům nebo do nepovolených zemí. Dále tyto Výrobky, Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb, Software a Servisní služby nes mí být prodány, pronajaty nebo jinak převedeny nebo využity koncovým uživatelem, podílí - li se tento na činnosti související se zbraněmi hromadného ničení, zejména, nikoli výlučně, na činnosti související s navrhováním, vývojem, výrobou nebo použitím jadern ých materiálů, jaderných zařízení nebo jaderných zbraní, střel nebo podporou raketových projektů, nebo chemických či biologických zbraní. Zákazník souhlasí s tím, že se bude řídit těmito zákony a předpisy.
16.2. Zákazník prohlašuje, že jakýkoli software jím poskytnutý a použitý jako součást Výrobků, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, Softwaru nebo Servisních služeb neobsahuje žádné šifrování nebo, pokud obsahuje šifrování, je takový software schválený pr o vývoz bez povolení. Pokud Zákazník nemůže učinit výše uvedené prohlášení, pak Zákazník souhlasí s tím, že společnosti Dell poskytne všechny informace potřebné k tomu, aby společnost Dell získala vývozní povolení od vlády USA nebo jakéhokoli jiného příslu šného orgánu státní správy, a poskytne společnosti Dell další pomoc, která může být k získání těchto povolení nezbytná. Bez ohledu na výše uvedené je Zákazník plně odpovědný za získání nezbytných povolení vztahujících se k vývozu Softwaru. Společnost Dell také může od Zákazníka požadovat vývozní osvědčení pro Software.
16.3. Přijetí jakékoli objednávky Výrobků, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, Softwaru či Servisních služeb Dellem je závislé na vydání případné vývozní licence požadované vládou USA ne bo jakýmkoli jiným příslušným orgánem státní správy. Dell neodpovídá za prodlení s dodáním nebo nedodání Výrobků, Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, Softwaru či Servisních služeb vyplývající z toho, že Zákazník nezískal potřebné povolení nebo nep oskytl odpovídající osvědčení.
16.4. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní, bude chránit a zbavovat Dell jakýchkoli nároků, požadavků nebo žalob ze strany třetí osoby, uplatňovaných na základě porušení nebo tvrzeného porušení platných právních předpisů na kontr olu vývozu ze strany Zákazníka.

17. Ochrana osobních údajů

17.1. Pro účely tohoto článku 17. Podmínek se výrazy "správce osobních údajů", "zpracovatel osobních údajů", "osobní údaje" a "zpracování" používají ve smyslu jejich definicí v evropské směrnici 95/46/E S o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (" Směrnice "), ve znění pozdějších předpisů, nebo předpisu ji nahrazujícího.
17.2. Pokud jsou Zákazník a Dell správci osobních údajů pro účely jakéhokoliv zpra covávání osobních údajů podle nebo v souvislosti s touto Smlouvou, je každá smluvní strana povinna jednat v souladu s ustanoveními a povinnostmi uloženými Směrnicí v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy České republiky, tj. zákonem č. 101/2000 Sb ., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Jako správce osobních údajů, potvrzuje Zákazník, že před předáním osobních údajů společnosti Dell obdržel všechna potřebná povolení pro jejich zákonné zpracování.
17.3. V rozsahu, v ja kém společnost Dell na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou pro Zákazníka zpracovává osobní údaje jako zpracovatel osobních údajů, je společnost Dell povinna přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osob ním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Společnost Dell bude přiměřen ě pomáhat Z ákazníkovi s plněním jeho povinnost i správce osobních údajů reagovat na žádosti o přístup k Zákazníkovým záznamům jednotlivcům, jichž se osobní údaje týkají. Tato pomoc bude podléhat povinnosti Zákazníka k uhrazení vynaložených nákladů a přiměřené odměny s polečnosti Dell za dobu, po kterou pracovník Dellu bude tuto činnost vykonávat.
17.4. Zákazník, jako správce, opravňuje společnost Dell, jako zpracovatele, ke shromažďování, použití, ukládání a předávání osobních údajů, které Zákazník poskytne společnosti Dell za účelem plnění povinností společnosti Dell podle této Smlouvy, jakož i pro jakékoli další účely odpovídají cí této Smlouv ě . Dell, jako zpracovatel, zabezpečí ochranu osobních údajů poskytnutých Zákazníkem, jako správcem, následujícím způsobem: použitím hesel při vstupu do PC a ochranou prostor.
17.5. Společnost Dell může v rámci své běžné činnosti, celosvětově zadávat osobní údaje získané od Zákazníka do svých firemních systémů, na jiné subjekty, zástupce nebo subdodavatele, kteří jsou ve stejné skupině společností, nebo jiným příslušným obchodním partnerům, kteří mohou mít k osobním údajům nahodilý přístup. Při takovémto poskytová ní se společnost Dell zavazuje zajistit přiměřenou vhodnou ochranu k zajištění ochrany osobních údajů poskytovaných na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou.
17.6. Společnost Dell nenese žádnou odpovědnost za nároky vznesené Zákazníkem nebo nositelem dat odůvodněné jakýmkoli konáním či opomenutím Dellu, a to v rozsahu, v jakém Dell svým konáním či opomenutím postupoval v souladu s pokyny Zákazníka.

18. Prohlášení o odpadech

18.1. Baterie, akumulátory a elektrozařízení obsahují nebezpečné látky, a proto zá kon o odpadech stanoví povinnost jejich separátního sběru (tzv. zpětný odběr a oddělený sběr) a následné recyklace či likvidace. Uvedené výrobky nesmí být odhazovány do kontejnerů se směsným komunálním odpadem či na skládku, ale musí být odkládány v místec h k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru či odděleného sběru. Odloží - li Zákazník uvedené Výrobky či jejich části mezi ostatní komunální odpad či na skládku, hrozí v důsledku takového jednání znečištění životního prostředí či poškození lidské ho zdraví.
18.2. Dell zajišťuje bezplatně zpětný odběr baterií a akumulátorů; zpětný odběr použitého elektrozařízení pocházejícího z domácností; oddělený sběr elektroodpadu nepocházejícího z domácností dodaného na trh po 13. srpnu 2005 a oddělený sběr el ektroodpadu nepocházejícího z domácností dodaného na trh do 13. srpna 2005, pokud je Dellem nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které plné stejnou funkci, nejvýše však v počtu dodávaných elektrozařízení. Oddělený sběr ostatního elektroodpadu ne pocházejícího z domácností je zpoplatněn.
18.3. Separátní sběr použitého elektrozařízení dodaného na trh do 13. srpna 2005 zajišťuje Dell v rámci systému ASEKOL, viz www.asekol.cz. Separátní sběr ostatního elektoodpadu zajišťuje Dell v rámci systému RETE LA, viz www.retela.cz
18.4. Separátní sběr použitých baterií a akumulátorů zajišťuje Dell v rámci systému ECOBAT, viz www.ecobat.cz, kde je též zveřejněn aktuální seznam míst zpětného odběru obsahující název míst a je jich adresu.
18.5. Povinnosti týkající se separátního sběru splní tak Zákazník prostřednictvím odběrných míst systému ASEKOL, RETELA či ECOBAT.
18.6. Povinnosti týkající se separátního sběru baterií, akumulátorů, a elektrozařízení v množství nižším než 10 kusů, resp. v případě elektrozařízení pocházejícího z domácností též v počtu odpovídajícím počtu aktuálně odebraných kusů podobného typu a použití, splní Zákazník též tím, že je zašle Dellu zpět s označením „použité výrobky“ na adresu DELL Computer spo l. s r.o., V Parku 2325/16, Praha 11, PSČ: 148 00. Tyto použité výrobky mohou být rovněž odevzdány osobně na výše uvedené adrese, v pondělí až pátek od 8:30 do 17:00 hod., tel.č.: 225772711.

19. Obecná ustanovení

19.1. Oznámení podle t ěchto Podmínek musejí být učiněna v písemné formě a stávají se účinnými doručením příslušné osobě druhé strany na adresu uvedenou na faktuře Dellu.
19.2. Smluvní strany Smlouvu nesmí postoupit ani převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany vyjma těchto případů: (1) Dell může Smlouvu postoupit na svou přidruženou osobu a (2) Dell je oprávněn převést své povinnosti ze Smlouvy na subdodavatele, avšak v takovém případě zůstane zachována odpovědnost Dellu vůči Zákazníkovi za splnění těchto povinností.
19.3. Smlouva ustavuje úplnou smlouvu mezi smluvními stranami.
19.4. Jakákoli změna Smlouvy je platná a účinná pouze v případě, že bude učiněna písemně a odsouhlasena oběma smluvními stranami. Pokud se některé ustanovení t ěchto Podmínek bude shledáno neplatným nebo nevykonatelným, takové ustanovení bude pozměněno nebo nahrazeno v rozsahu nezbytném pro dosažení souladu s p latným právem, přičemž zbývající části uzavřené Smlouvy zůstanou plně v platnosti a účinnosti.
19.5. Vzdání se práva z porušení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou či zdržení se či neuplatnění nároku podle Smlouvy nezakládá vzdání se práva z jakéhokoli ná sledného porušení Smlouvy.
19.6. Smlouva stejně jako všechny smluvní povinnosti budou vykládány v souladu s platnými právními předpisy České republiky. K řešení sporů z této Smlouvy jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
19.7. Smluvní strany se dohodly, že Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (Vídeňská úmluva) se na Smlouvu neuplatní.
19.8. Pokud bude jakýkoliv právní úkon Dellu učiněný v režimu těchto Podmínek nabídkou na uzavření smlouvy, vylučuje Dell ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Pro vyloučení pochybností toto ustanovení nic nemění na právu stran jednat o změnách nabídky.
19.9. Ustanovení § 1799 až § 1800 občanského zákoníku vztahující se na smlouvy uzavírané adhezním způsobem se na smluvní vztahy podřízení těmto Podmínkám neuplatní.
VERZE Č.: 1/2014
ÚČINNÁ OD: 1.1.2014

Previous Page