Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely

1. Úvod

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ Podmínky “) upravují právní vztahy mezi společností DELL Computer, spol. s r. o ., se sídlem Praha 11 - Chodov, V Parku 2325/16, PSČ 148 00, IČ: 45272808, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9231, jako prodávajícím a poskytov atelem souvisejících služeb (dále jen „ Dell “) na straně jedné a podnikatelem, který kupuje zboží a přijímá služby ( výhradně ) pro své interní účely jako jejich koncový uživatel - tedy nikoliv za účelem dalšího prodeje (dále jen „ Zákazník “), na straně druhé.

1.2. Právní vztahy mezi společností Dell a Zákazníkem jsou podřízeny těmto Podmínkám, Objednací dokumentaci a Servisní dokumentaci ( jak jsou definovány níže ), které společně utváří právně závaznou smlouvu mezi Zákazníkem a společností Dell (dále jen „ Smlouva “). V případě rozporů mezi uvedenými dokumenty, se tyto dokumenty použijí v tomto pořadí (ustanovení dříve uvedených dokumentů mají přednost před ustanoveními později uvedených dokumentů) : 1. Objednací dokumentace, 2. Servisní dokume ntace a 3. tyto Podmínky.

1.3. Na vztah mezi společností Dell a Zákazníkem se nevztahují žádné jiné smluvní podmínky, ať již vydané společností Dell či Zákazníkem, nevyplývá - li z ustanovení těchto Podmínek jinak či pokud se smluvní strany v konkrétním případ ě nedohodnou jinak

1.4. Obchodní zvyklosti zachovávané při poskytování plnění dle těchto Podmínek nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující povahu.

2. Definice

 „Důvěrná informace“ znamená a zahrnuje veškeré informace poskytnuté smluvní stranou, které nejsou obecně veřejně známé, např. software, produktové plány, ceny, marketingové a obchodní informace, seznam zákazníků, „know - how“ nebo obchodní tajemství, a které jsou označeny za dů věrné, nebo z okolností vyplývá, že by s nimi mělo být nakládáno jako s důvěrnými.
Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb “ znamenají hmotné i nehmotné materiály včetně zpráv, studií, základních scénářů, kreseb, závěrů, manuálů, procedur a doporučení vyhotovených Dellem, jeho dodavateli či poskytovateli licence při poskytování Služeb.
Výrobky Dell “ znamenají IT hardware, software a podobné výrobky a služby opatřené logem Dell nebo prodávané pod značkou Dell včetně jejich součástí . Výrobky Dell mimo jiné nejsou (1) Výrobk y třetích stran a (2) součásti přidané či spojené s Výrobky Dell buďto po jejich dodání Zákazníkovi nebo v rámci Dell C ustom F actory I ntegration S ervice .
Práva duševního vlastnictví “ znamenají a zahrnují práva k patentům, autorská práva, práva k databázím, práva k průmyslovým vzorům, ochranné známky, doménová jména, metatagy, užitné vzory, práva k neregistrovaným průmyslovým vzorům nebo přihlášky k nim; dále se jedná o jakákoli průmyslová práva či práva duševního vlastnictví registr ovaná kdekoli ve světě a jakákoli práva duševního vlastnictví k e know - how, dokumentaci a technikám asociovaným k Dodávkám v souvislosti s poskytováním Služeb nebo Materiálů . „
Materiály “ znamenají vešker é nehmotné složky tvořící součást Výrobků, Servisních služeb, Softwaru, Dodávek, jako jsou texty, grafická znázornění, loga, ikony, obrázky, zvukové klipy, informace, data, fotografie, grafy, videa, písma, hudba, zvuky a software.
Objednací dokumentace“ znamená nabídku a /nebo potvrzení objednávky a/nebo fakturu poslané společností Dell Zákazníkovi, v nichž jsou popsány Výrobky, Software a Služby nabývané Zákazníkem podle Smlouvy, a dále Ceny, platební podmínky a další ujednání.
Ceny “ znamenají ceny Výrobků, Softwaru a/ nebo Služeb včetně poplatků stanovených v bodě 3.2.
Výrobky “ znamenají počítačový hardware a s ním související výrobky dodané Dellem Zákazníkovi na základě Smlouvy.
Služby “/“ Servisní služby “ znamenají služby poskyt ované Dellem, jak jsou popsány v Servi sní dokumentaci.
Popis Servisních služeb “ znamená popis servisních služeb uvedený na webových stránkách www.dell.cz „ Servisní dokumentace “ znamená Popis Servisních služeb uvedený na webových stránkách www.dell.cz, Specifikaci prací a jakékoli další vzáj emně odsouhlasené dokumenty popisující Servisní služby, Software nebo Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb .
Software “ znamená jakýkoli software, knihovnu, utilitu, nástroj, nebo jiný počítačový či programovací kód, ve formě strojového (binárního) kódu nebo zdrojového kódu, a dále související dokumentaci, poskytnutou Dellem Zákazníkovi. Software zahrnuje software (1) poskytnutý Dellem a instalovaný na Zákazníkův hardware či jiné zařízení, nebo (2) Dellem zpřístupněný a Zákazníkem dosažitelný prostře dnictvím internetu či jiného dálkového prostředku (jako jsou webové stránky, portály, nebo jiná síťová řešení).
Specifikace prací “ znamená jakoukoli vzájemně odsouhlasenou specifikaci prací týkající se konkrétních Servisních služeb a/nebo Dodávek v souvi slosti s poskytnutím služeb, sjednanou mezi Zákazníkem a Dellem.
Výrobky třetích stran“ znamenají jakékoli výrobky, software či služby, které nenesou značku Dell.

3. Objednávky, ceny, platby

 3.1. Jakékoli nabídky společnosti Dell jsou platné a účinné po dobu 15 dnů ode dne doručení Zákazníkovi pokud dokument obsahující nabídku nestanoví jinak. Nabídkové ceny Dellu nezahrnují daň z přidané hodnoty a ani jiné daně, poplatky a přepravní náklady, pokud dokument obsahující nabídku nestanoví výslovně jinak. Takové poplatky hradí Zákazník nad rámec nabídkové ceny a mohou být uvedeny v Objednací dokumentaci jako samostatné položky.
3.2. Ceny Výrobků, Softwaru a Servisních služeb budou stanoveny v Objednací dokumentaci a/nebo v Servisní dokumentaci. V případě dodá vek po částech či ve fázích může v průběhu dodávek Dell upravit Ceny za Výrobky, Software či Služby v závislosti na změnách ve směnných kurzech, daních, jiných poplatcích, nákladech na přepravu a pořizovacích nákladech a dodat zboží za takto upravenou cenu .
3.3. Platba Ceny musí být Dellem obdržena před odesláním Výrobků, nebo poskytnutím Software či Servisních služeb Zákazníkovi nebo, pokud se tak smluvní strany písemně dohodnou, ve lhůtě uvedené v Objednací dokumentaci, nebo, v případě neuvedení lhůty v Obje dnací dokumentaci, ve lhůtě 30 dnů od vystavení faktury. Platba bude provedena na účet specifikovaný Dellem (může se v průběhu času měnit). Platební podmínky poskytované Zákazníkovi závisejí na kontrole platební historie Zákazníka Dellem. V případě prodlen í Zákazníka s platbou vznikne Dellu nárok na úhradu úroků z prodlení ve výši úroků z prodlení stanovené platnými právními předpisy občanského práva pro rozhodné období zvýšené o 3 procentní body . V případě prodlení Zákazníka v jakékoli části platby Dellu ( bez ohledu na jakákoli další práva Dellu, především práva na náhradu škody) je Dell oprávněn zrušit či pozastavit své plnění na základě Smlouvy nebo jakékoli objednávky včetně pozastavení dodávek Výrobků a/nebo Softwaru a pozastavit poskytování Servisních služeb, až do doby dosažení dohody upravující platbu či úvěr uspokojující požadavky Dellu. Dell je oprávněn fakturovat samostatně za jednotlivé části objednávky.
3.4. Nebude - li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, nebo nebude - li vyplývat jiná povinnost z p rávních předpisů, je Zákazník povinen hradit všechny sjednané platby v plné výši, bez jakýchkoliv srážek či zápočtů.

4. Změny Výrobků, Softwaru nebo Služeb

Zákazník bere na vědomí, že specifikace zboží a služeb nabízených společností Dell se může v období od objednávky Zákazníkem do d odání Výrobků, Softwaru či poskytnutí Servisních služeb Dellem změnit. Pro takový případ Zákazník souhlasí s tím, že dodané Výrobky, Software či Servisní služby se mohou mírně odlišovat od těch, které byly objednány, z a předpokladu, že splní či předčí ve všech podstatných ohledech funkčnost a výkon původně objednaných Výrobků, Softwaru či Servisních služeb.

5. Dodání Výrobků, výhrada vlastnictví, odpovědnost za vady

5.1. Dell dodá Výrobky na místo specifikované v Objednací dokumentaci. Termíny dodání uvedené v Objednací dokumentaci jsou orientační a nejsou závazné. V případě, že Dell nebude schopen dodat Výrobky v termínu uvedeném v Objednací dokumentaci, informuje Zákazní ka bez zbytečného odkladu o novém předpokládaném termínu dodání. V případě, že termín dodání nebude v Objednací dokumentaci uveden, bude dodávka provedena v přiměřené době vzhledem k povaze Výrobku a k místu dodání. Dodávka Výrobků může být provedena po čá stech a Zákazník nemá v takovém případě nárok na náhradu zvýšených nákladů spojených s částečným dodáním . V případě, že Výrobek nebyl dodán ve sjednaném termínu, Zákazník o této skutečnosti písemně informuje Dell do 7 dnů od uplynutí termínu.
5.2. Nebezpečí v zniku škody přechází na Zákazníka či jeho zástupce okamžikem dodání Výrobků. Výrobky zůstanou ve výlučném vlastnictví Dellu až do úplného zaplacení Ceny za Výrobky. Úplným zaplacením této Ceny Výrobky přejdou do vlastnictví Zákazníka. V případě zaplacení C eny před dodáním Výrobků Zákazníkovi přejde vlastnické právo k Výrobkům na Zákazníka okamžikem dodání Výrobků. Pokud budou Výrobky dodány Zákazníkovi před úplným zaplacením Ceny, do obdržení platby Dellem v plném rozsahu bude Zákazník (1) opatrovat Výrobky s pečlivostí odpovídající povaze věci, (2) bude uchovávat Výrobky (bez nároku na úhradu nákladů Dellem) odděleně od ostatního Zákazníkova zboží či zboží třetí osoby takovým způsobem, aby je bylo možné okamžitě identifikovat jako majetek Dellu, (3) nezničí, neučiní nečitelným či nejasným obal Výrobků či identifikační značku umístěnou na Výrobcích či vztahující se k nim, (4) bude Výrobky udržovat v dobrém stavu a zajistí jejich pojištění ve prospěch Dellu v rozsahu jejich plné ceny proti p oškození, zničení a ztrátě či dalším rizikům dle přiměřen ých požadavk ů Dellu. Na základě žádosti Zákazník Dellu předloží pojistnou smlouvu. Zákazník poskytuje Dellu, jeho zástupcům a zaměstnancům neodvolatelné právo ke vstupu v provozních hodinách Zákazníka do prostor, ve kterých Výrobky jsou nebo mohou být uchovány, a to be z předchozího oznámení za účelem provedení inspekce, či, v případě zániku Zákazníkova práva držby Výrobků, jejich zpětného převzetí. Dell bude v případě, kdy vlastnické právo k Výrobkům nepřejde na Zákazníka z důvodů na straně Zákazníka, oprávněn uplatnit proti Zákazníkovi nárok na zaplacení ceny za Výrobky bez ohledu na skutečnost, že vlastnictví k Výrobkům nepřejde na Zákazníka.
5.3. Zákazník je povinen prohlédnout Výrobky co nejdříve po jejich odevzdání a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vešker é vady, které mohl při prohlídce a dostatečné péči zjistit je povinen oznámit Dellu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě sedmi dnů od dodání Výrobků. O skrytých vadách je Z ákazník povinen informovat Dell bezodkladně poté, co j e mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční lhůty. 5.4. V případě, že Zákazník nesplní některou z povinností dle předchozího odstavce, považují se dodané výrobky za bezvadné. V případě, že budou vady řádně a včas uplatněny, je Dell je povinen odstranit vady podle své volby buď opravou nebo dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci.
5.5. Bez ohledu na výše uvedené je Dell odpovědný za vady Servisních služeb a Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb spočívajících v rozporu se Servisn í dokumentací. Tato odpovědnost je však omezena v rozsahu odpovídajícím omezení odpovědnosti za záruky za jakost dle odst. 9.2 a 9.3 těchto podmínek.
5.6. Bez ohledu na výše uvedené je Dell rovněž odpovědný za vady Software Dell, v jejichž důsledku nebude po dobu 90 dnů od dodání ve všech podstatných ohledech funkční podle relevantní specifikace za předpokladu, že (1) Zákazník oznámí Dellu vady Softwaru do 14 dnů ode dne zjištění vady, nebo ode dne, kdy Zákazník chybu či vadu měl objevit, a (2) Zákazník poskytne Dellu zdokumentované příklady takových chyb či vad. O dpovědnost za vady se nevztahuje na drobné závady funkčnosti Software. Dell je povinen odstranit vady opravou Software Dell tak, aby byl Software Dell f unkční ve všech podstatných ohledech podle relevantní specifikace. Pokud taková oprava není možná, odpovědnost Dell za vady zaniká. Tato odpovědnost je však omezena v rozsahu odpovídajícím omezení odpovědnosti za záruky za jakost dle odst. 9.2 a 9.3 těchto podmínek .
5.7. Pokud z jakéhokoli důvodu Zákazník odmítne akceptovat dodávku Výrobků v případě, že jsou Výrobky připraveny k dodání, nebo pokud Dell nemůže Výrobky dodat, protože Zákazník neposkytl vhodné pokyny, dokumenty, licence či autorizace nebo jinou p otřebnou součinnost, budou tyto Výrobky považovány za doručené okamžikem, kdy byl Dell připraven Výrobky dodat, nebezpečí vzniku škody přejde tímto okamžikem na Zákazníka ( včetně škody způsobené nedbalostí Dellu) a Dell bude oprávněn.
5.7.1. uschovat Výrobky do skutečného dodání, přičemž Zákazník ponese všechny související náklady a výdaje (včetně nákladů na skladování a pojištění bez jakéhokoli omezení); nebo
5.7.2. prodat Výrobky za nejlepší dosažitelnou cenu a (po odečtení všech přiměřených skladovacích a obchodních nákladů) vyúčtovat Zákazníkovi rozdíl mezi Cenou za Výrobky a cenou, za kterou Dell Výrobky skutečně prodal.
5.8. Smluvní úprava odpovědnosti za vady, obsažená v těchto podmínkách (v tomto i dalších článcích) vylučuje úpravu obsaženou v obecně závazných práv ních předpisech, a to v rozsahu, v němž to platné právní předpisy umožňují.

6. Služby a Software poskytnuté Dellem v souvislosti s poskytováním Servisních služeb & Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb

6.1. Dell poskytne Servisní služby nebo Dodávky v souvislosti s poskytováním Služeb v souladu se Servisní dokumentací. Dell je oprávněn navrhnout obnovení či prodloužení již poskytnuté licence k Software či již poskytovaných Servisní ch služeb odesláním faktury Zákazníkovi, nebo na základě předchozího oznámení pokračovat v poskytování Servisních služeb nebo zpřístupnění Softwaru Zákazníkovi. Má se za to, že Zákazník souhlasí s obnovením či prodloužením poskytování Servisních služeb či licence k software pokud (i) zaplatí obdrženou fakturu ve lhůtě splatnosti (ii) využívá Servisní služby či bude pokračovat v používání Softwaru.
6.2. Veškerá práva duševního vlastnictví spojená s Materiály a Dodávkami v souvislosti s poskytováním Služeb náleží Dellu, jeho dodavatelům a poskytovatelům licencí, vyjma ve Smlouvě výslovně uvedených práv a není - li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, Zákazník k nim nezískává žádná oprávnění.
6.3. Za předpokladu zaplacení ceny za Servisní služby v plném rozsahu poskytuje Dell Zákazníkovi nevýlučné, nepostupitelné, bezplatné právo k používání Materiálů a Dodávek v souvislosti s poskytováním Služeb, a to výhradně (1) v zemi/zemích, kde Dell Zákazníkovi poskytuje Servisní služby, (2) pro interní potřeby a (3) v rozsahu nezbytném k dosažení cíle sledov aného poskytnutím Servisních služeb, jak je stanoveno v Servisních dokumentech.
6.4. Dell může zrušit či pozastavit poskytnutí Servisních služeb či přístup Zákazníka k Softwaru poskytnutého Dellem v souvislosti s poskytnutím Servisních služeb v případě, že je k tomu Dell povinen (1) na základě platných právních předpisů, (2) na základě sou dního rozhodnutí, nebo (3) na základě přesvědčivých informací, podle kterých Dell dospěje k závěru, že Zákazník (nebo Zákazníkovi uživatelé) jsou zapojeni do podvodných či jiných ilegálních aktivit v souvislosti se Smlouvou. O takovém zrušení či pozastaven í poskytování Servisních služeb a jeho důvodech Dell písemně informuje Zákazníka.
6.5. V souvislosti s poskytováním Servisních služeb Dellem může vyvstat potřeba provedení plánovaných či neplánovaných oprav, údržby, dálkových oprav či aktualizací Softwaru, kt erý je instalován na Zákazníkově počítačovém systému/systémech (dále jen „Údržba“), přičemž může být dočasně snížena kvalita poskytovaných Služeb, nebo může být Software částečně či úplně vyřazen z provozu. Z důvodu snížení kvality či přerušení provozu Sof twaru či Služeb v průběhu Údržby nevznikne Zákazníkovi nárok na zaplacení jakýchkoli poplatků ani náhrady škody.

Next Page