SALGSBETINGELSER

Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder vigtig information om dine rettigheder og forpligtelser. Såfremt du har købt Dell-produkter og/eller Dell-services af en forhandler, finder forhandlerens salgsbetingelser anvendelse.

Salgsbetingelser for forbrugere– direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for erhvervsdrivende – direkte salg til eget brug: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell til egen brug i virksomheden

Salgsbetingelser for erhvervsdrivende – direkte salg til videresalg: gældende for erhvervsdrivendes køb af produkter og services direkte fra Dell med henblik på videresalg heraf.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SALGSBETINGELSER FOR FORBRUGERE – DIREKTE SALG – DANMARK


1. Om dette dokument.

1.1 Dette dokument indeholder Dells Salgsbetingelser, som fastsætter rammerne for Forbrugeres køb af Produkter og Services fra Dell.
1.2 Salgsbetingelserne udgør sammen med (1) Servicebeskrivelser og/eller (2) Produktbeskrivelser og (3) Købesummen gældende for de Produkter og Services, som du ønsker at købe fra Dell, den samlede Aftale mellem Dell og dig/Forbrugeren. Aftalen er et bindende dokument, og du bør gennemlæse alle aftaledokumenterne grundigt forud for bestilling af Produkter og Services hos Dell.
1.3 Aftaledokumenterne tilsigter at være i overensstemmelse med dine ufravigelige forbrugerrettigheder. I alle tilfælde vil gældende ufravigelige forbrugerrettigheder altid have forrang frem for Aftalen.

2. Definitioner

Aftale:

Salgbetingelserne, relevante Produktbeskrivelser og Servicebeskrivelser, samt Købesummen.

Dell:

Dell A/S, CVR-nummer 18296799 , Arne Jacobsens Allé 15-17, 2300 København S.

Forbruger:

en fysisk person som hovedsageligt uden for sit erhverv indgår aftale om køb af Produkter og Services fra Dell;

Immaterielle Rettigheder:

patenter, varemærker, ophavsret, designrettigheder, knowhow og andre beskyttede rettigheder;

Købesummen:

det beløb, som Forbrugeren skal betale til Dell for de bestilte Produkter og Services;

Ordre:

Forbrugerens tilbud om at købe Produkter og Services fra Dell;

Ordrebekræftelse:

Dells skriftlige accept af Forbrugerens Ordre;

Produktbeskrivelse:

et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Produkter, som Forbrugeren køber fra Dell;

Produkt(er):

vare(r), herunder Software, som beskrevet på Dells hjemmeside og/eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelser;

Salgsbetingelser:

dette dokument

Servicebeskrivelse:

et dokument, som udgør en integreret del af Aftalen, og som beskriver Services, som Forbrugeren
køber fra Dell;

Service(s):

service og support, som udføres af Dell i henhold til gældende Servicebeskrivelse på Dells hjemmeside eller i anden dokumentation, samt i Ordrebekræftelse;

Software:

computer operativsystemer, applikationer og anden software som er fremstillet, ejet eller licenseret af Dell;

Tredjepartsprodukter:

produkter og services, som Dell sælger, men som ikke er Dell-mærkede, fremstillet eller samlet af Dell;

Tredjepartssoftware:

computer operativsystemer, applikationer og anden software, som Dell sælger, og som erfremstillet, ejet eller licenseret af en tredjepartsudgiver eller licensgiver.

3. Bestilling af Produkter og Services hos Dell

3.1 Forbrugere kan bestille Produkter og Services direkte fra Dell enten i vores webshop eller telefonisk. Tilbud
fremsendt til Forbrugeren fra Dell er gyldige i 10 dage, medmindre andet fremgår af det konkrete tilbud.
3.2 Ordrer, som Forbrugere afgiver via Dell’s webshop, anses som et tilbud fra Forbrugeren til Dell om at købe
Produkter og/eller Services i henhold til denne Aftale. Der er således ikke indgået en aftale om køb af Produkter og Services, førend Forbrugeren modtager Ordrebekræftelse fra Dell, jf. pkt. 3.3.
3.3 Dell accepterer Forbrugerens Ordre ved udstedelse af skriftlig Ordrebekræftelse (for eksempel via e-mail), hvorved endelig aftale anses indgået mellem Dell og Forbrugeren. Forbrugeren bør gennemlæse Ordrebekræftelsen grundigt og i rimelig tid herefter gøre Dell opmærksom på eventuelle uoverensstemmelser mellem Forbrugerens Ordre og Ordrebekræftelsen.
3.4 Produkter fra Dell er udviklet med henblik på sædvanlig ikke-kommerciel brug, herunder i Forbrugeres hjem og hjemmekontor. Dell indestår ikke for Produkternes anvendelighed eller funktionalitet i andre sammenhænge eller miljøer eller for Produkternes opfyldelse af Forbrugeres særlige behov og formål, medmindre specifik skriftlig aftale herom er indgået mellem Dell og Forbrugeren.

4. Købesum og betaling

4.1 Den Købesum, som Forbrugeren skal betale, fremgår af Ordrebekræftelse og faktura fra Dell. Forbrugerens betaling af Købesummen for Produkter og Services skal ske senest ved leveringen heraf, medmindre et tidligere tidspunkt er aftalt mellem Dell og Forbrugeren. I tilfælde af for sen betaling forbeholder Dell sig ret til at beregne renter samt pålægge Forbrugeren gebyrer og inddrivelsesomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser.

5. Levering

5.1 Leveringssted og leveringstidspunkt er anført i Ordrebekræftelsen. Den i Ordrebekræftelsen anførte leveringsdato er anslået. Levering vil imidlertid i alle tilfælde finde sted inden for 30 dage fra Forbrugerens accept af tilbud fra Dell respektive Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, medmindre andet er aftalt i forbindelse hermed. Såfremt den anslåede leveringsdato ikke kan overholdes, og levering ikke kan finde sted inden 30 dage, vil Dell kontakte Forbrugeren med henblik på at indgå aftale om ny leveringsdato. Såfremt levering ikke finder sted inden 30 dage fra Forbrugerens bestilling i henhold til tilbud fra Dell eller Dells modtagelse af Ordre fra Forbrugeren, eller en på forhånd aftalt senere leveringsdato, og ønsker Forbrugeren ikke at acceptere ny leveringsdato herefter, kan Forbrugeren annullere købet.
5.2 Af praktiske årsager kan dellevering af Produkter finde sted.
5.3 Forbrugeren bør ved levering af Produkter omhyggeligt undersøge disse og uden ugrundet ophold underrette Dell i tilfælde af: manglende eller mangelfuld levering af Produkter i forhold til det i fragtbrevet anførte; levering af Produkter og Services, som ikke er i overensstemmelse med det bestilte, jf. dog pkt. 3.3. og 3.4; levering af Produkter, hvis emballage er beskadiget; levering af Produkter med synlig skade, samt ved Forbrugerens senere opdagelse af ikke-synlige defekter ved Produkterne.

6. Ejendomsret og risiko

6.1 Ejendomsretten til Produkter overgår først til Forbrugeren, når Dell har modtaget fuld betaling af Købesummen. Ejendomsforbeholdet gælder kun for varer til en værdi af mere end DKK 2.000,-.
6.2 Risikoen for Produkternes hændelige undergang overgår til Forbrugeren ved levering af Produkterne til Forbrugeren eller dennes repræsentant, jf. dog pkt. 7.1.

7. Fortrydelsesret og accept

7.1 Forbrugere gives 14 dages fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Fristen regnes fra det seneste af tidspunktet for 1) levering af Produkter/Forbrugers modtagelse af Ordrebekræftelse vedrørende køb af Services eller 2) modtagelse af oplysninger om fortrydelsesretten på et varigt medium, eksempelvis papir. Ved køb af Software, gælder fortrydelsesrette kun så længe forsegling (for eksempel elektronisk forsegling) ikke er brudt. Hvis Software bliver gjort tilgængelig via download, mistes fortrydelsesretten på det tidspunkt, hvor download har fundet sted (også ved automatisk download). Fortrydelsesretten udnyttes ved Forbrugerens henvendelse til Dells Kundeservice. Forbrugeren en kan vælge at benytte den formular der findes på adresse. Dell sørger for afhentning af Produktet hos Forbrugeren på det tidspunkt Dell med rimelighed anmoder om. Dell påtager sig risikoen for Produktets hændelige undergang ved transport af Produktet fra afhentning hos Forbrugeren. Returfragtomkostningerne påhviler Forbrugeren. Produkter skal returneres i væsentlig uændret stand og mængde. Dell oplyser en returadresse og et returnummer, som bør fremgå tydeligt på det emballerede Produkt. Dell vil senest 14 dage efter at Forbruger har underrettet om fortrydelsen refundere Købesummen fratrukket rimelige returfragtomkostninger.
7.2 Hvis Forbrugeren ved ibrugtagning vælger ikke at acceptere en eventuel operativsystemlicens, accepterer Dell alene at tage hele Produktet retur og refundere Købesummen, fratrukket rimelige returfragtomkostninger, såfremt dette sker inden for den i pkt. 7.1 nævnte frist.

8. Reklamationsret

8.1 I tilfælde af mangler ved leverede Produkter udbedrer eller ombytter Dell sådanne Produkter i overensstemmelse med købelovens ufravigelige regler i en reklamationsperiode på 2 år fra leveringstidspunktet. For så vidt angår reklamation over Tredjepartsprodukter vil Dell i visse tilfælde bede tredjepartsleverandører/licensgivere af Tredjepartssoftware om at kontakte Forbrugeren med henblik på at undersøge, om manglen eksempelvis kan udbedres ved telefonisk rådgivning.
8.2 Den 2-årige reklamationsret finder ikke anvendelse på forbrugsartikler som for eksempel toner til printere. Reklamationsretten for batterier til bærbare computere, hvis holdbarhed afhænger af brugsintensiteten, kan efter omstændighederne være kortere end 2 år.

9. Services

9.1 Udover reklamationsretten, jf. pkt. 8, kan Forbrugeren tilkøbe yderligere Services fra Dell. Forbrugerens eventuelle tilkøb af Services påvirker og reducerer ikke Forbrugeres ufravigelige rettigheder, herunder reklamationsretten, som gælder sideløbende med tilkøbte Services. Dells forpligtelser i medfør af Forbrugerens
tilkøb af Services fremgår af Dells Servicebeskrivelser. Alle Servicebeskrivelser er tilgængelige på www.dell.dk/servicedescriptions. Forbrugeren bør gøre sig bekendt med relevante Servicebeskrivelser forud for køb af Services fra Dell.
9.2 Dell vil i videst muligt omfang bestræbe sig på at opfylde de i Servicebeskrivelserne anførte responstider. Disse kan variere afhængig af afstanden og tilgængeligheden til Produkternes lokation mv. Bortset fra det i pkt. 12 anførte er Dell ikke ansvarlig for eventuelle direkte eller indirekte tab forårsaget af Dells manglende opfyldelse af relevante responstider anført i Servicebeskrivelser, ligesom Dell ikke er erstatningsansvarlig for eller forpligtet i relation til manglende afhjælpning af mangler i henhold til aftale om tilkøbt Service. Denne bestemmelse påvirker ikke Forbrugeres eventuelle ret til dækning af eventuelle tab i medfør af Forbrugeres ufravigelige rettigheder.
9.3 Dells Service-forpligtelser er med forbehold for korrekt brug af Produkterne og gælder ikke for eventuelle dele af Produkter, der er blevet ændret eller repareret uden Dells forudgående skriftlige samtykke. Dells forpligtelser vil ikke være gældende, hvis en mangel skyldes eksterne forhold såsom ekstrem varmepåvirkning (herunder brand), ulykke, uheld, fugt, elektrisk påvirkning eller andre påvirkninger, som ikke er normalt forekommende i forbindelse med sædvanlig ikke-kommerciel brug, jf. punkt 3.4, eller som måtte være undtaget i den relevante Servicebeskrivelse. Uanset ovenstående er følgende undtaget fra Service, medmindre andet er anført i Servicebeskrivelsen: Arbejde uden for sædvanlig arbejdstid, flytning, forebyggende vedligeholdelse, forbrugsartikler; reparation af Produkter, som fungerer i overensstemmelse med branchestandarder, herunder bl.a. defekte pixels på skærme, overførsel af data eller Software samt virus. Der udføres ikke Service på dele, som ikke er kritiske for Produktets funktion, herunder hængsler og kosmetiske elementer.
9.4 Som anført i Servicebeskrivelserne, omfatter Dells Services ikke Tredjepartsprodukter, herunder Tredjepartssoftware, men Dell videregiver eventuelle garantier, som er ydet af Dells tredjepartsleverandør til Forbrugeren.
9.5 Dells udførelse af Services indebærer som udgangspunkt obligatorisk telefonisk eller internetbaseret fejlsøgning, førend Dell, afhængig af aftalt serviceniveau, eventuelt sender tekniker til Forbrugerens lokation. Forbrugeren skal samarbejde med Dell i rimeligt omfang, herunder medvirke til telefonisk og/eller internetbaseret fejlsøgning, i forbindelse med Dells levering af Services og afholder egne telefon- og internetomkostninger i forbindelse med modtagelse af Services.
9.6 Forbrugeren gøres opmærksom på, at Servicebeskrivelser kan indeholde yderligere bestemmelser, som er specifikke for de enkelte Services, og som supplerer disse Salgsbetingelser.

10. Udskiftede Produkter og Produkt-dele

Dell ejer Produkter og Produkt-dele, som udskiftes i forbindelse med Dells opfyldelse af reklamationsret og/eller levering af Services. Dell kan anmode Forbrugeren om, for Dells regning, at returnere sådanne udskiftede Produkter eller Produkt-dele. Såfremt Forbrugeren ikke på Dells anmodning returnerer udskiftede Produkter eller Produktdele, forbeholder Dell sig ret til at fakturere Forbrugeren herfor.

11. Uforudsete udefrakommende begivenheder/Force Majeure

11.1 Hverken Forbrugeren eller Dell er ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til Aftalen, i det omfang manglende opfyldelse skyldes omstændigheder udenfor deres rimelige kontrol ("Force Majeure") , herunder men ikke begrænset til strejke, terroristhandlinger, krig, naturkatastrofer mv.
11.2 I tilfælde af at en Force Majeure-situation forhindrer rettidig levering, jf. pkt. 5.1, kan Forbrugeren og Dell aftale nyt leveringstidspunkt i henhold til pkt. 5.1. Såfremt en Force Majeure-situation pågår i mere end 60 dage, forbeholder Dell sig ret til at ophæve Aftalen ved skriftlig meddelelse herom til Forbrugeren, som herefter vil få refunderet eventuelt erlagte beløb.

12. Dells ansvar og ansvarsbegrænsninger

12.1 Dell accepterer at være ansvarlig for tingsskade, dødsfald og personskade forårsaget af Dells Produkter og Services i henhold til produktansvarsloven, grov uagtsomhed eller forsætlig adfærd udvist af Dell, Dells ansatte, repræsentanter og underleverandører, som agerer på vegne af Dell. For ovenstående ansvar gælder der ingen ansvarsbegrænsninger, bortset fra Forbrugerens sædvanlige tabsbegrænsningspligt.
12.2 Dell accepterer derudover at være ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for tab, som Forbrugeren måtte lide som følge af Dells manglende overholdelse af Aftalen og ufravigelige regler, som følger af lov.

Dell er derimod ikke ansvarlig for tab, som:

- er en følge af software-virus;

- er en følge af Forbrugerens ukorrekte brug af Produkter, herunder Forbrugerens undladelse af at følge Dells manualer og/eller rimelige instrukser givet af Dells personale;

- udspringer af, at Forbrugeren ikke har foretaget fuldstændige og opdaterede sikkerhedskopier af edb-programmer og data.

13. Software og Immaterielle Rettigheder

13.1 Dell skadesløsholder Forbrugeren for omkostninger og ansvar i forbindelse med krav rejst som følge af at brug af Produkter krænker tredjemands Immaterielle Rettigheder. Dell kan i så fald tilbagekalde og udskifte eller ændre Produktet eller refundere Forbrugeren Købesummen. Forbrugeren skadesløsholder Dell for alle omkostninger og ansvar udsprunget af Immaterielle Rettigheder, der er specificeret eller ejet af Forbrugeren og integreret i Produktet.
13.2 Alle Immaterielle Rettigheder i Produkterne, der tilhører Dell, forbliver Dells. Kunden skal straks underrette Dell om al krænkende eller uautoriseret brug af Produkter eller Immaterielle Rettigheder tilhørende Dell.
13.3 Dell skadesløsholder ikke Forbrugeren for: (i) Tredjepartsprodukter og Tredjepartssoftware, (ii) uautoriserede ændringer eller uautoriseret brug eller (iii) krav forårsaget af brug af Produkter sammen med produkter, der ikke er leveret af Dell.
13.4 Kunden skal overholde licensbetingelserne for al Software , herunder men ikke begrænset til Dell’s licensbetingelser, som kan findes på: //www.dell.com/content/topics/global.aspx/policy/en/policy?c=us&l=en&s=gen&~section=016 (på engelsk). Såfremt leveret Software ikke ledsages af specifikke licensbestemmelser giver Dell Forbrugeren en ikke-eksklusiv, uoverdragelig licens adgang til at anvende Software leveret af Dell. Software, som leveres til Forbrugeren, eller som Forbrugeren gives adgang i forbindelse med Dells udførelse af Services, må alene anvendes i den gældende Service-periode og i det omfang som det er nødvendigt for at Forbrugeren kan drage nytte af den pågældende Service. For så vidt angår Software leveret af Dell må Forbrugeren ikke: (i) kopiere (bortset fra sikkerhedskopi), justere, licensere, sælge, overføre eller på anden måde overdrage eller ændre Softwaren, eller (ii) undlade at efterleve vilkår, som er inkluderet i Servicebeskrivelsen.

14. Eksportrestriktioner

14.1 Forbrugeren gøres hermed opmærksom på, at Produkterne, som kan indeholde teknologi og software, er underlagt eksportrestriktioner i EU- og amerikansk lovgivning samt lovgivningen i det land, hvor Produkterne leveres til eller benyttes i. I henhold til sådan lovgivning må Produkterne ikke sælges, udlejes eller overdragelse til visse slutbrugere, visse anvendelsesformål og visse lande. Forbrugeren accepterer at overholde sådan lovgivning. Forbrugeren accepterer endvidere specifikt, at Produkterne ikke må anvendes i relation til våben- eller masseødelæggelses-formål, herunder men ikke begrænset til design, udvikling, produktion eller brug af nukleare materialer eller nukleare våben, missiler eller understøttelse af missilprojekter, kemiske eller biologiske våben. Forbrugeren erklærer herved, at Forbrugeren ikke vil sælge, udleje eller på anden måde overdrage Produkterne til slubrugere, som er involveret i sådanne aktiviteter.
14.2 Dell forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ophæve Aftalen, såfremt Forbrugere misligholder eller Dell har begrundet mistanke om at Forbrugeren misligholder ovenstående eksportrestriktioner.

15. Personoplysninger

Personoplysninger, som Dell har modtaget fra Forbrugeren, opbevares og behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og Dells retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger. Dell kan videregive sådanne personoplysninger til andre selskaber i Dell-koncernen eller til Dells repræsentanter eller underleverandører, som udfører tjenesteydelser for Dell. Dell kan ligeledes overføre personoplysninger til søsterselskaber, som kan være hjemmehørende i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) såsom Dell Inc. i USA, i hvilket tilfælde Dell vil sørge for tilstrækkelig beskyttelse af de pågældende personoplysninger. Dells politik til beskyttelse af privatlivets fred kan ses på Dells websted: //www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/topics/footer/privacy?c=dk&l=da&s=gen&~lt=popup eller fås ved at kontakte privacy@dell.com via email. Forbrugeren giver ved bestilling af Produkter og Services fra Dell sit samtykke til, at Forbrugerens persondata må behandles som anført ovenfor.

16. Lovvalg og værneting

Denne Aftale er underlagt dansk ret, og begge parter accepterer, at de danske domstole har enekompetence. Wien-konventionen om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse.

17. Overdragelse

17.1 Dell kan helt eller delvist overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til kompetente tredjeparter, forudsat at en sådan overdragelse ikke negativt påvirker:

- Leveringen af Produkter og/eller Services i henhold til Aftalen, og
- Forbrugerens rettigheder i medfør af Aftalen og gældende ret.

17.2 Forbrugeren kan alene overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende Aftale med Dells forudgående skriftlige samtykke, medmindre andet følger af gældende ufravigelig lovgivning.

18. Diverse

Forbrugeren kan se alle Dells retningslinjer ognærmere oplysninger om Produkter og Services på www.dell.dk.