|

Υπηρεσίες ανάκτησης και ανακύκλωσης πόρων

Η πώληση και η απόδοση των Υπηρεσιών επαναπώλησης και ανακύκλωσης πόρων της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.