|

Συνήθεις ερωτήσειςανακύκλωσης

Η Dell διαθέτει μία πολιτική για το περιβάλλον;
Με ποιον τρόπο περιορίζει η Dell τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων; 
Τί μου κοστίζει η ανακύκλωση του υλισμικού του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή; 
Τί μου κοστίζει η ανακύκλωση των δικών μου συσκευών κινητής τηλεφωνίας; 
Πόσες μονάδες εξοπλισμού ΤΠ μπορώ να ανακυκλώσω; 
Πόσες μονάδες συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορώ να ανακυκλώσω; 
Τί θα απογίνουν το ανακυκλούμενο υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή οι ανακυκλούμενες συσκευές κινητής τηλεφωνίας; 
Τί πρέπει να κάνω με τα δεδομένα στο σκληρό μου δίσκο; 
Τί πρέπει να κάνω με τα δεδομένα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας; 
Τί θα συμβεί εάν ξεχάσω να διαγράψω τα δεδομένα από το σκληρό μου δίσκο; 
Τί θα συμβεί εάν ξεχάσω να διαγράψω τα δεδομένα από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας;
Πώς ανακυκλώνω το δικό μου υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή;
Ποιοι τύποι υλισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να ανακυκλωθούν;
Πώς ανακυκλώνω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας;
Ποιοι τύποι συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ανακυκλωθούν; 
Πόσα στοιχεία μπορώ να ανακυκλώσω κάθε φορά; 
Μπορώ να ακυρώσω το αίτημά μου για δωρεάν ανακύκλωση; 
Τί συμβαίνει εάν δεν λάβω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες;
Πώς συσκευάζω το υλισμικό μου για αποστολή;
Πώς συσκευάζω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας για αποστολή; 
Πώς αποστέλλω το υλισμικό μου στο κέντρο ανακύκλωσης; 
Από που θα παραληφθεί το υλισμικό μου;
Πώς αποστέλλω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο ανακύκλωσης;
Έχω αποστείλει λάθος λογισμικό ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Πώς θα μου επιστραφεί; 
Τί συμβαίνει εάν ο μεταφορέας δεν παραλάβει τον εξοπλισμό μου εντός 5 εργάσιμων ημερών;QΗ Dell διαθέτει μία πολιτική για το περιβάλλον;
AΝαι! Η μέριμνα για τον πελάτη και η μέριμνα για το περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένες στην Dell. Η αποστολή μας συνίσταται στην πλήρη ενσωμάτωση της μέριμνας για το περιβάλλον στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες παροχής ποιοτικών προϊόντων, των καλύτερων στην κατηγορία τους υπηρεσιών και της άριστης εμπειρίας του πελάτη. Επισκευθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dell.com/environment (Στα Αγγλικά) για λεπτομέρειες σχετικές με την πολιτική της εταιρείας Dell για το περιβάλλον.

Q

Με ποιον τρόπο περιορίζει η Dell τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων;

A

Στην Dell, η μέριμνα για το περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Επιδιώκουμε να λειτουργούμε εγκαταστάσεις για την ελαχιστοποίηση των επιβλαβών επιπτώσεων στο περιβάλλον, θέτουμε ως μέγιστη προτεραιότητα την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, τα προγράμματα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης και την πρόληψη της ρύπανσης και σχεδιάζουμε προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Επισκευθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dell.com/environment (Στα Αγγλικά) για λεπτομέρειες σχετικές με την πολιτική της εταιρείας Dell για το περιβάλλον.

Q

Τί μου κοστίζει η ανακύκλωση του υλισμικού του ηλεκτρονικού μου υπολογιστή;

A

Όχι. Όταν αγοράζετε έναν καινούργιο ηλεκτρονικό υπολογιστή Dell, η εταιρεία Dell καλύπτει το κόστος της κατ' οίκον παραλαβής, της αποστολής στο κέντρο ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης του παλαιού σας εξοπλισμού.

Q

Τί μου κοστίζει η ανακύκλωση των δικών μου συσκευών κινητής τηλεφωνίας;

A

Όχι. Όταν αγοράζετε μία καινούργια συσκευή κινητής τηλεφωνίας Dell, η εταιρεία Dell καλύπτει το κόστος της αποστολής στο κέντρο ανακύκλωσης και της ανακύκλωσης της παλαιάς σας συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Θα λάβετε μία ετικέτα δωρεάν ταχυδρόμησης για να τη χρησιμοποιήσετε προς το σκοπό αυτό.

Q

Πόσες μονάδες εξοπλισμού ΤΠ μπορώ να ανακυκλώσω;

A

Μπορείτε να ανακυκλώσετε έως 31 κιλά ανά κιβώτιο. Ο Π/Υ και η οθόνη πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά.

Q

Πόσες μονάδες συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορώ να ανακυκλώσω;

A

Μπορείτε να ανακυκλώσετε έως 1 κιλό ανά πακέτο.

Q

Τί θα απογίνουν το ανακυκλούμενο υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και/ή οι ανακυκλούμενες συσκευές κινητής τηλεφωνίας;

A

Το υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας που ανακυκλώνονται, παραδίδονται σε συνεργάτες ανακύκλωσης της εταιρείας Dell, οι οποίοι παρέχουν οικονομική και οικολογική διαχείριση της διαδικασίας ανακύκλωσης υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Συνήθως, το υλισμικό και οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας διαλύονται, αν και ορισμένα χρήσιμα εξαρτήματα μπορεί να αφαιρεθούν για επαναχρησιμοποίηση. Τα διαλυμένα υλικά ταξινομούνται κατά είδος (όπως χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, πλαστικό κλπ.) και στη συνέχεια είτε επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή νέων προϊόντων ή διατίθενται με οικολογικό τρόπο. Αυτή η προσέγγιση δεν συμβάλλει μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας την ποσότητα του υλικού που καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά μπορεί επίσης να ελαχιστοποιήσει την αναγκαιότητα πρώτων υλών στο τομέα της παραγωγής προϊόντων.

Q

Τί πρέπει να κάνω με τα δεδομένα στο σκληρό μου δίσκο;

A

Προτού αποστείλετε το προϊόν σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αναγκαίων δεδομένων και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα από το σκληρό σας δίσκο. Είστε υπεύθυνοι για τη διαγραφή όλων των δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνονται στο υλισμικό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη μεταφορά των δεδομένων σε νέο υπολογιστή, εξετάστε τη δυνατότητα μίσθωσης μίας από τις υπηρεσίες οικιακών εγκαταστάσεων της εταιρείας Dell.

Q

Τί πρέπει να κάνω με τα δεδομένα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας;

A

Προτού αποστείλετε το προϊόν σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αναγκαίων δεδομένων και να διαγράφετε όλα τα δεδομένα από τη δική σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Είστε υπεύθυνοι για τη διαγραφή όλων των δεδομένων που μπορεί να περιλαμβάνονται στη δική σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Q

Τί θα συμβεί εάν ξεχάσω να διαγράψω τα δεδομένα από το σκληρό μου δίσκο

A

Πρέπει να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από το σκληρό σας δίσκο πριν από την αποστολή. Η εταιρεία Dell δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν δεδομένα που έχουν απομείνει σε σκληρούς δίσκους.

Q

Τί θα συμβεί εάν ξεχάσω να διαγράψω τα δεδομένα από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας;

A

Πρέπει να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από τη δική σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας πριν από την αποστολή. Η εταιρεία Dell δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν δεδομένα που έχουν απομείνει σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Q

Πώς ανακυκλώνω το δικό μου υλισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή;

A

Η χρήση του συστήματος ανακύκλωσης της εταιρείας Dell είναι απλή.
Στάδιο 1:
Ενημερωθείτε σχετικά με επισκόπηση ανακύκλωσης, τις περιγραφές και τις συχνές ερωτήσεις της εταιρείας Dell
 • Μελετήστε και κατανοήστε τους γενικούς και ειδικούς όρους
Στάδιο 2:
Ζητήστε από το τμήμα ανακύκλωσης της εταιρείας Dell Recycling να επιλέξει το υλισμικό που θέλετε να ανακυκλώσετε και την ποσότητα που χρειάζεται να ανακυκλώσετε
 • Ολοκληρώστε τη διαδικασία αίτησης online
 • Λάβετε υπόψη ότι η διεύθυνση αποστολής είναι ο τόπος από τον οποίο θα παραλάβει τον εξοπλισμό σας ο μεταφορέας.
 • Να θυμάστε ότι η διεύθυνση αποστολής είναι η τοποθεσία από όπου ο μεταφορέας θα παραλάβει τον εξοπλισμό σας.

Στάδιο 3:
Ετοιμάστε το σύστημά σας/Συσκευάστε το υλισμικό σας Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία από το σύστημά σας

 • Βρείτε ένα χαρτοκιβώτιο (χαρτοκιβώτια) και συσκευάστε το υλισμικό - κάθε κιβώτιο πρέπει να ζυγίζει 31 κιλά ή λιγότερο
 • Επισημάνετε ευκρινώς το (τα) κιβώτιο(α) με την ένδειξη "DELL RECYCLING"
Στάδιο 4:
Τοποθετήστε το κιβώτιο στην καθορισμένη θέση παραλαβής Ο μεταφορέας θα παραλάβει τον εξοπλισμό εντός 5 εργάσιμων ημερών μετά την υποβολή της αίτησής σας. Τυχόν αλλαγές θα σας γνωστοποιηθούν στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης
 • Για αναλυτικές οδηγίες, βλέπε Ανακύκλωση με την Dell.

Q

Ποιοι τύποι υλισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορούν να ανακυκλωθούν;

A

Το τμήμα ανακύκλωσης της εταιρείας Dell δέχεται πολλούς τύπους υλισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων σταθερών υπολογιστών, mini tower, φορητών notebook, σταθμών εργασίας, πληκτρολογίων, ποντικιών, οθονών (CRT και επίπεδων οθονών), τερματικών μονάδων δεδομένων, PDA, σαρωτών, καθώς και εκτυπωτών ψεκασμού μελάνης, bubble jet και λέιζερ.

Q

Πώς ανακυκλώνω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας;

A

Η χρήση του συστήματος ανακύκλωσης της εταιρείας Dell είναι απλή.
Στάδιο 1: 
Ενημερωθείτε σχετικά με επισκόπηση ανακύκλωσης, τις περιγραφές και τις συχνές ερωτήσεις της εταιρείας Dell
 • Μελετήστε και κατανοήστε τους γενικούς και ειδικούς όρους
Στάδιο 2:
 Ζητήστε από το τμήμα ανακύκλωσης της εταιρείας Dell Recycling να επιλέξει τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας που θέλετε να ανακυκλώσετε και την ποσότητα που χρειάζεται να ανακυκλώσετε
 • Ολοκληρώστε τη διαδικασία αίτησης online
 • Λάβετε υπόψη ότι θα λάβετε όλη την αναγκαία τεκμηρίωση και μία δωρεάν ταχυδρομική ετικέτα. Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες που σας παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στάδιο 3:
Ετοιμάστε τη δική σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας, συσκευάστε την και διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από αυτήν. 

 • Βρείτε ένα χαρτοκιβώτιο (χαρτοκιβώτια) και συσκευάστε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας - κάθε κιβώτιο πρέπει να ζυγίζει 1 κιλό ή λιγότερο
 • Κολλήστε την (τις) ετικέτα(ες) που σας έχει(ουν) παρασχεθεί σε ευδιάκριτο σημείο στο(α) κουτί(ιά).

Στάδιο 4:
Μεταφέρετε το κουτί στο πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα 

 • Για αναλυτικές οδηγίες, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

Q

Ποιοι τύποι συσκευών κινητής τηλεφωνίας μπορούν να ανακυκλωθούν;

A

Η εταιρεία Dell δέχεται οποιεσδήποτε συσκευές κινητής τηλεφωνίας ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή και τον τύπο. Μοναδικός περιορισμός είναι το μέγιστο βάρος: 1 κιλό.

Q

Πόσα στοιχεία μπορώ να ανακυκλώσω κάθε φορά;

A

Εάν κάνετε χρήση του προγράμματος συσκευών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας μας, μπορείτε να ανακυκλώσετε έως 1 κιλό ανά κιβώτιο.
Εάν κάνετε χρήση του προγράμματος της εταιρείας μας για διάφορους εξοπλισμούς ΤΠ, μπορείτε να ανακυκλώσετε έως 31 κιλά ανά κιβώτιο, με μέγιστο αριθμό 2 κιβωτίων. Εάν επιστρέφετε τον Π/Υ και την οθόνη σας, θα πρέπει να συσκευάσετε αυτά τα είδη ξεχωριστά. Αυτή η υπηρεσία δεν καλύπτει προϊόντα που ζυγίζουν περισσότερο από 31 κιλά.

Q

Μπορώ να ακυρώσω το αίτημά μου για δωρεάν ανακύκλωση;

A

Μπορείτε να ακυρώσετε αυτή την υπηρεσία εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας. Καμία ακύρωση δεν επιτρέπεται ύστερα από αυτό το διάστημα. Για να ακυρώσετε την παραγγελία σας στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

 • θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις ανακύκλωσης εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή:dell_mixedit@dataserv-recycling.com
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις ανακύκλωσης συσκευών κινητής τηλεφωνίαςdell_mobile@dataserv-recycling.com

Q

Τί συμβαίνει εάν δεν λάβω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με οδηγίες;

A

 Εάν δεν έχετε λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης εντός 2 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησής σας, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις ανακύκλωσης εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή:dell_mixedit@dataserv-recycling.com
 • θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις ανακύκλωσης συσκευών κινητής τηλεφωνίας:dell_mobile@dataserv-recycling.com

Q

Πώς συσκευάζω το υλισμικό μου για αποστολή;

A

Για υλισμικό, ακολουθήστε αυτές τις απλές υποδείξεις αποστολής (θα πρέπει να διαθέσετε το δικό σας υλικό συσκευασίας):

 • Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημά σας.
 • Χρησιμοποιήστε γερά κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι. Συνιστούμε τη χρήση ανακυκλωμένων κιβωτίων. Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο είναι σε καλή κατάσταση για την αποστολή του εξοπλισμού σας.
 • Τυλίξτε μεμονωμένα τα εύθραυστα υλικά ώστε να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
 •  Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του κιβωτίου είναι ασφαλισμένα και σταθερά συσκευασμένα στο εσωτερικό. (Ολόκληρο το κιβώτιο δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 31 κιλά)
 • Κλείστε το κιβώτιο με κολλητική ταινία
 • Αφαιρέστε παλιές ετικέτες διεύθυνσης/αποστολής από το εξωτερικό του κιβωτίου.
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη χρήση του προγράμματος

Q

Πώς συσκευάζω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας για αποστολή;

A

Για συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ακολουθήστε αυτές τις απλές υποδείξεις αποστολής (θα πρέπει να διαθέσετε το δικό σας υλικό συσκευασίας):

 • Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από το κινητό σας.
 • Χρησιμοποιήστε γερά κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι. Συνιστούμε τη χρήση ανακυκλωμένων κιβωτίων. Βεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο είναι σε καλή κατάσταση για την αποστολή του εξοπλισμού σας.
 • Τυλίξτε μεμονωμένα τα εύθραυστα υλικά ώστε να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα του κιβωτίου είναι ασφαλισμένα και σταθερά συσκευασμένα στο εσωτερικό. (Ολόκληρο το κιβώτιο δεν πρέπει να ζυγίζει περισσότερο από 1 κιλό)
 • Κλείστε το κιβώτιο με κολλητική ταινία
 • Κολλήστε την ταχυδρομική ετικέτα σε ευδιάκριτο σημείο του κιβωτίου
 • Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη χρήση του προγράμματος

Q

Πώς αποστέλλω το υλισμικό μου στο κέντρο ανακύκλωσης;

A

Ο μεταφορέας της εταιρείας Dell θα παραλάβει το εξοπλισμό σας από την οικία σας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανακύκλωσης.

Q

Από που θα παραληφθεί το υλισμικό μου;

A

Η διεύθυνση αποστολής είναι ο τόπος από τον οποίο θα παραλάβει τον εξοπλισμό σας ο μεταφορέας.

Q

Πώς αποστέλλω τη δική μου συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο ανακύκλωσης;

A

Χρειάζεται απλώς να παραδώσετε το κουτί με τη δική σας συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο πλησιέστερο ταχυδρομικό κατάστημα. Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα είναι εμφανής στο κουτί.

Q

Έχω αποστείλει λάθος λογισμικό ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Πώς θα μου επιστραφεί;

A

Το υλισμικό και/ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας δεν μπορεί να σας επιστραφεί αφού θα έχει αποσταλεί. Συμμετέχοντας σε αυτή την υπηρεσία και παραδίδοντας το υλισμικό και/ή τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο μεταφορέα ή στο ταχυδρομικό κατάστημα, αποποιείστε των δικαιωμάτων σας επί του λογισμικού και/ή της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

Q

Τί συμβαίνει εάν ο μεταφορέας δεν παραλάβει τον εξοπλισμό μου εντός 5 εργάσιμων ημερών;

A

Για ορισμένες τοποθεσίες μπορεί να απαιτηθούν περισσότερες από τις συνήθεις 5 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επιβεβαίωση της ανακύκλωσης θα σας παράσχει περισσότερες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στη διεύθυνση: 
Recycling_EMEA@dell.com