|

Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής

Η πώληση και η απόδοση των Συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής και των Επαγγελματικών υπηρεσιών της Dell, διέπονται από τις Περιγραφές υπηρεσιών και τις Προδιαγραφές προσφερόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.

Εάν η Περιγραφή υπηρεσίας ή οι Προδιαγραφές προσφερόμενης υπηρεσίας δεν εμφανίζονται παρακάτω, επικοινωνήστε με τον τοπικό εμπορικό αντιπρόσωπο υπηρεσιών Dell για να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της εν λόγω υπηρεσίας στη χώρα σας.