|

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το υλικό που παρέχεται στον παρόντα ιστότοπο (ο "Ιστότοπος") ανήκουν στην Dell ή στον αρχικό δημιουργό του υλικού. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά στο παρόν, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, προβολή, ανάρτηση ή μετάδοση του υλικού, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων –ενδεικτικά– ηλεκτρονικών μέσων, μηχανικών μέσων, φωτοαντιγραφής, εγγραφής, ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Dell ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Παραχωρείται άδεια για την προβολή, αντιγραφή, διανομή και λήψη του υλικού που υπάρχει στον παρόντα Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθεί το υλικό και ότι θα διατηρηθούν όλες οι δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων θεμάτων αποκλειστικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο υλικό. Επίσης, δεν επιτρέπεται, χωρίς την άδεια της Dell, η δημιουργία ειδώλων του υλικού που περιέχεται στον παρόντα Ιστότοπο σε άλλους διακομιστές. Αυτή η άδεια παύει αυτομάτως να ισχύει, αν παραβιαστούν οποιοιδήποτε από τους παρόντες όρους ή προϋποθέσεις. Μη εξουσιοδοτημένη χρήση του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, τη νομοθεσία περί απορρήτου και δημοσιοποίησης προσωπικών στοιχείων, καθώς και τους κανονισμούς και τις διατάξεις περί επικοινωνιών.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα (τα "Εμπορικά σήματα") που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στον παρόντα Ιστότοπο είναι κατοχυρωμένα και μη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Dell και άλλων και δεν επιτρέπεται η χρήση τους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού σήματος. Τα εμπορικά σήματα της Dell θα πρέπει να έχουν το σύμβολο "TM" και να συνοδεύονται από τη δήλωση: "Η ονομασία XYZ είναι εμπορικό σήμα της Dell Inc." Όλα τα εμπορικά σήματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μετά το είδος του προϊόντος (παραδείγματος χάριν, "ο φορητός υπολογιστής Inspiron") και ποτέ ως ουσιαστικά (παραδείγματος χάριν, "ο Inspiron"). Τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή άλλων ονομασιών, σημάτων και λογοτύπων της Dell θα πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνση trademarks@dell.com

Εδώ (στα Αγγλικά) θα βρείτε μια μη εξαντλητική λίστα των εμπορικών σημάτων της Dell.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ "DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT" (DMCA) ΤΩΝ ΗΠΑ
Εάν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας, καλείστε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες στον αρμόδιο για τη λήψη καταγγελιών σχετικά με επικαλούμενες παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται παρακάτω. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει:

την ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή σας,
την περιγραφή του έργου για το οποίο επικαλείστε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων,
τον προσδιορισμό του έργου το οποίο επικαλείστε ότι παραβιάζει το προστατευόμενο έργο σας και την περιγραφή της θέσης του στον ιστότοπο της Dell,
την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας,
δήλωσή σας με την οποία αναφέρετε την καλόπιστη πεποίθησή σας ότι η παραβιάζουσα χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπο του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή από το νόμο και
δήλωσή σας, επί ποινή ψευδορκίας, ότι οι ανωτέρω πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην καταγγελία σας είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Για να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο για λήψη καταγγελιών σχετικά με επικαλούμενες παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, στείλτε email στη διεύθυνση:
copyright@dell.com

25/4/2013