|

סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים על כל החומרים המסופקים באתר זה (להלן, "האתר") שייכות ל-Dell או ליוצר המקורי של החומר. למעט כמפורט במסמך זה, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר את החומרים בכל אופן או בכל אמצעי, לרבות אך ללא הגבלה לאמצעים אלקטרוניים, אמצעים מכניים, צילום, הקלטה או כל דרך אחרת, ללא אישור מפורש בכתב מ-Dell או מהבעלים של זכויות היוצרים. אנו מאשרים בזאת להציג, להעתיק, להפיץ ולהוריד את החומרים הקיימים באתר זה לצורך שימוש אישי ולא מסחרי בלבד, בתנאי שלא תבצע שינויים בחומרים ולא תמחק את כל ההודעות המתייחסות לזכויות יוצרים ולזכויות קנייניות אחרות הקיימות בחומרים. בנוסף, נאסר עליך "לשקף" חומרים הכלולים באתר זה בשרתים אחרים ללא אישור של Dell. אישור זה יבוטל באופן אוטומטי אם תפר כל אחד מתנאים והתניות אלה. כל שימוש לא מורשה בחומרים הקיימים באתר זה עשוי להוות הפרה של חוקי זכויות יוצרים, חוקים המתייחסים לסימנים מסחריים, חוקים הנוגעים לפרטיות ופרסום ותקנות וחוקים בנושא תקשורת.

סימנים מסחריים
הסימנים המסחריים והסמלים (להלן "הסימנים המסחריים") שנעשה בהם שימוש באתר זה והם מוצגים בו הם סימנים מסחריים רשומים ולא רשומים של Dell ושל גורמים אחרים ואין להשתמש בהם מבלי לקבל אישור מראש בכתב מהבעלים של הסימן המסחרי. סימנים מסחריים של Dell אמורים להיות מסומנים בסמל TM ולהיות מלווים בהצהרת הייחוס: "XYZ הוא סימן מסחרי של Dell Inc.‎‏." יש להשתמש בכל הסימנים המסחריים כשמות תואר (לדוגמה, "המחשב הנייד Inspiron") ולא כשמות עצם (לדוגמה, "ה-Inspiron"). יש להפנות כל שאלה בנוגע לשימוש בסימנים מסחריים אלה או בשמות אחרים השייכים ל-Dell לכתובת trademarks@dell.com

רשימה חלקית של הסימנים המסחריים השייכים ל-Dellזמינה כאן(באנגלית).

ארה"ב הודעה בנושא DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
אם אתה סבור שיצירה שלך הועתקה בדרך כלשהי ללא אישורך, ספק לסוכן שלנו את הפרטים הבאים כדי לקבל הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים כמזוהה להלן. ההודעה שלך חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

חתימה אלקטרונית או פיזית;
תיאור של היצירה שלטענתך זכויות היוצרים עליה הופרו;
זיהוי של היצירה שלטענתך מפרה את זכויות היוצרים של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים ותיאור של מיקומה באתר של Dell;
כתובתך, מספר הטלפון שלך וכתובת הדוא"ל שלך;
הצהרה שלך שאתה מאמין בתום לב שהשימוש המפר לא נעשה באישור של הבעלים של זכויות היוצרים או הסוכן המייצג את הבעלים של זכויות היוצרים או על-פי חוק; ובנוסף
הצהרה שלך, הניתנת תחת אזהרה כדין, שהמידע שלעיל המפורט בהודעה שלך הוא מדויק ושאתה הבעלים של זכויות היוצרים או מוסמך לפעול בשמו של הבעלים.


תוכל לפנות אל הסוכנים שלנו שמהם תקבל הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים בכתובת:
copyright@dell.com

25/04/13