|

Varemerker og opphavsrettigheter

Opphavsrettigheter
Opphavsretten til alt materiell som finnes på dette nettstedet ("nettsted"), innehas av Dell eller av den opprinnelige produsenten av materiellet. Med mindre annet er oppgitt i dette dokumentet, kan ikke noe av dette materiellet kopieres, gjengis, distribueres, publiseres på nytt, lastes ned, vises, legges ut eller overføres i noen form eller på noen måte, herunder, men ikke begrenset til, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, opptak eller på annen måte, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Dell eller eieren av opphavsretten. Det gis bare tillatelse til å vise, kopiere, distribuere og laste ned materiellet på dette nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du ikke endrer materiellet, og at du bevarer alle merknader om opphavsrettigheter som følger med materiellet. Du kan heller ikke "speile" noe materiell fra dette nettstedet på en annen server uten Dells tillatelse. Denne tillatelsen opphører automatisk hvis du bryter noen av disse vilkårene. Uautorisert bruk av materiell fra nettstedet kan være i strid med lover om opphavsrett, lover om varemerker, personvern og vern mot publisering og regler og vedtekter om kommunikasjon.

VAREMERKER
Varemerkene og logoene (varemerkene) som brukes på dette nettstedet, er registrerte, og ikke-registrerte varemerker for Dell og andre kan ikke brukes uten forhåndsgitt skriftlig tillatelse fra eieren av varemerket. Dells varemerker skal markeres med "TM"-symbolet og etterfølges av merknaden “XYZ er et varemerke for Dell Inc”. Alle varemerker skal bare brukes som adjektiver (for eksempel “den bærbare Inspiron PC-en”) og aldri som substantiver (for eksempel “Inspiron-en”). Hvis du har spørsmål til bruken av disse varemerkene eller noen andre navn, merker eller logoer som tilhører Dell, kan du sende dem til trademarks@dell.com

Du finner en ufullstendig liste over Dells varemerker her (på engelsk).

VARSEL: DEN AMERIKANSKE LOVEN OM OPPHAVSRETT (DMCA – DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT)
Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på noen som helst måte uten din tillatelse, må du oppgi følgende opplysninger til agenten vår som tar imot meldinger om påstått brudd på opphavsrett som angitt nedenfor. Meldingen må inneholde følgende:

elektronisk eller fysisk signatur
en beskrivelse av arbeidet du mener er krenket
identifisering av arbeidet du mener er et brudd på opphavsretten, og en beskrivelse av hvor det er på nettstedet til Dell
adresse, telefonnummer og e-postadresse
en erklæring fra deg om at du i god tro mener at bruddet på opphavsretten ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, agenten til eieren av opphavsretten eller har hjemmel i lov
en erklæring fra deg, under lovfestet straff for mened, om at informasjonen ovenfor i meldingen er riktig, og at du er eier av opphavsretten eller er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten


Kontaktinformasjon for agenten vår som tar imot meldinger om påstått brudd:
copyright@dell.com

25.04.2013