Dells vilkår for salg av produkter og tjenester

                                                 til forretningskunder i Norge

1. Innledning

Disse vilkår (”Vilkårene”) inklusive Supplerende Vilkår for Infrastruktur Produkter (”Supplementary Terms for Infrastructure Products”) gjelder for alle produkter, programvare og/eller tjenester som kjøpes av eller på vegne av kunden (den juridiske person som avtaler kjøp av produktene, programvaren og/eller tjenestene fra Dell) (”Kunden”) direkte fra Dell AS (”Dell”) kun til internt bruk og med utelukkelse av andre vilkår. Disse vilkår, sammen med Dells ordre- og servicedokumenter (som beskrevet nedenfor) utgjør en juridisk bindende avtale mellom Kunden og Dell vedrørende kjøp av produkter, programvare og tjenester (”Avtalen”). Disse dokumentene vil ha følgende prioritert rekkefølge: (1) Ordredokumentene; (2) Servicedokumentene;(3) Supplerende Vilkår for Infrastruktur Produkter (”Supplementary Terms for Infrastructure Products”) og (4) disse vilkår. Dersom Kunden og Dell har inngått separat avtale som erstatter kjøp av produkter, programvare og tjenester, skal den avtalen gå foran disse vilkårene. Vilkårene som fremkommer på Dells hjemmeside //www.dell.com/downloads/emea/terms/dell_channel_partner_agreement_nono.pdf skal gjelde for produkter, programvare og tjenester som er kjøpt for videresalg av Kunden.

2. Definisjoner

”Arbeidserklæring” betyr gjensidig avtalt arbeidserklæring som beskriver spesielle ytelser og/eller levering som er avtalt mellom Kunden og Dell.

”Dell-merket Produkt” betyr IT hardware, programvare og tilhørende produkter og tjenester merket med Dells logo eller som selges under ”Dell”-merket og tilhørende komponenter, unntatt (1) produkter fra tredjemann og (2) eventuell deler eller komponenter som er tilsatt etter levering av produktene eller gjennom Dells spesialproduserte integrasjonstjeneste (CFI).

”Fortrolig informasjon” betyr samlet informasjon om den avgivende part som ikke er allment kjent for publikum, for eksempel programvare, planlagte produkter, markeds- og salgsinformasjon, kunderegister, know-how eller forretningshemmeligheter som kan betegnes som fortrolig eller som, under omstendigheter som omfatter avgivelse av informasjon, burde bli behandlet som fortrolige.

”Immaterielle rettigheter” betyr patenter, opphavsrett, databaserettigheter, etiske rettigheter, designrettigheter, registrert design, varemerke, servicemerke, domenenavn, metatags, bruksmønster, uregistrert design eller, dersom aktuelt, eventuell søknad om slik rettighet, eller andre industrielle eller immaterielle rettigheter som eksisterer hvor som helst rundt i verden og eventuelle immaterielle rettigheter innen know-how, dokumentasjon, og teknikker forbundet med Leveranse eller Materiale.

”Infrastruktur Produkter” betyr SC og VxRail Produkter og tilknyttet Software eller andre Produkter vedrørende data storage, backup eller konvergert data management produkter, hvis det er tilbudt fra Dell i selvstendig tilbud.

”Leveranse” betyr materielle og immaterielle produkter, herunder rapporter, studier, case studies, tegninger, funn, håndbøker, prosedyrer og anbefalinger utarbeidet av Dell eller deres leverandører, lisenshavere som skal yte Tjenester.

”Materiale” betyr alt innhold og andre elementer som er inkludert eller utgjør en del av Produktet, Tjenestene, Programvaren eller Leveransen, herunder tekst, grafikk, logo, knappeikoner, bilder, lydfiler, opplysninger, data, fotografier, grafer, videoer, skrifttype, musikk, lyder og programvare.

”Ordredokumenter” betyr den pris- og/eller ordrebekreftelse og/eller faktura sendt fra Dell til Kunden som beskriver Produktene, Programvarene og Tjenestene som Kunden har kjøpt i henhold til Avtalen så vel som Pris, betalingsbestemmelser og andre vilkår.

”Priser” betyr bruttopris som skal betales for Produktet, Programvaren og/eller Tjenesten og omfatter omkostninger som angitt i pkt. 3.2.

”Produkter” betyr datahardware, Software, Infrastruktur Produkter og tilhørende produkter levert av Dell i henhold til Avtalen.

”Programvare” betyr all programvare, bibliotek, tilbehør, verktøy eller annen datamaskin eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeformat, så vel som tilhørende dokumentasjon levert fra Dell til Kunden. Programvare omfatter programvare (1) levert av Dell og som er lokalt installert på Kundens hardware og/eller utstyr, eller (2) gjort tilgjengelig 2 av Dell og som Kunden har fått adgang til via internett eller via andre fjernløsning (f.eks. hjemmesider, portaler eller ”sky-baserte” løsninger).

”Tjenester” betyr de tjenester som ytes av Dell og som beskrives i eventuelt Tjenestedokument.

”Tjenestebeskrivelse” betyr beskrivelse av tjenester som angitt på www.dell.com/servicecontracts .

”Tjenestedokumenter” betyr Tjenestebeskrivelser som er tilgjengelig på www.dell.com/servicecontracts , Arbeidserklæringer eller eventuelle andre gjensidig avtaledokumenter som beskriver Tjenestene, Programvaren eller Leveransen. For Infrastruktur Produkter desuten Product Notice, Product Warranty, Customer Service Options, Personalized Support Services and Additional Warranty som finnes her: https://www.emc.com/customer-services/product-warranty-and-service-descriptions.htm?newtab=true.

”Tredjemannsprodukter” betyr alle produkter, programvare og tjenester som ikke bærer Dell-merket, og som ikke er Dell-merkede Produkter.

3. Ordre, priser og betaling

3.1 Alle pristilbud utstedt av Dell skal gjelde i 15 dager dersom ikke annet er angitt i pristilbudet.

3.2 Priser på Produkter, Programvare og Tjenester angis i Ordredokumentene eller Tjenestedokumentene utstedt av Dell. Dersom levering skjer i avdrag eller faser kan Dell ha behov for å endre Prisene for Produkter, Programvare og Tjenester på grunn av kursendringer, skatter, avgifter, frakt, pålegg eller kjøpskostnader. Pristilbud gitt av Dell skal være uten mva. eller andre skatter, pålegg og fraktkostnader dersom ikke annet uttrykkelig er angitt i pristilbudet. Disse omkostningene skal betales av Kunden i tillegg til tilbudspris og kan angis separat på Ordredokumentet.

3.3 Dell må ha mottatt betaling for Produkter, Programvare og Tjenester før Dell sender Produktene fra seg eller leverer Programvare eller Tjenester til Kunden eller, dersom dette er skriftlig avtalt, innen den tidsfrist som er angitt i Ordredokumentene, eller dersom dette ikke er angitt, innen 30 dager fra fakturadato. Betaling skal skje til den konto som Dell har angitt (og som kan endres fra tid til annen). Betalingstidspunkt skal ha avgjørende betydning. Dell skal ha rett til å foreta kredittvurdering av Kunden. Dell har rett til å kreve forsinkelsesrente på forfalt betaling med 2 % pr måned beregnet daglig (både før og etter dom) inntil faktisk betaling har funnet sted i sin helhet. Dersom skyldig beløp fra Kunden til Dell i henhold til avtale ikke er betalt ved forfall, så har Dell (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som er tilgjengelig for Dell) rett til å kansellere eller utsette oppfyllelsen av Avtalen eller eventuell ordre, herunder utsettelse av levering av Produktene, Programvaren og/eller Tjenesteytelser inntil det har blitt etablert betalings- eller kredittordning som Dell finner tilfredsstillende.

3.4 Betalinger fra eller som skal betales av Kunden til Dell i henhold til denne Avtale skal være uten restriksjoner eller vilkår og skal være uten fradrag eller trekk (med mindre dette er påkrevet ved lov) for annet beløp, ved motregning eller på annen måte.

4. Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester

Endringer i Produkter, Programvare eller Tjenester kan forekomme etter at Kunden har foretatt bestilling, men før Dell sender ut Produktet eller Programvaren eller utfører Tjenesten, og Produktet, Programvaren eller Tjenesten som Kunden mottar kan vise små variasjoner fra det Produktet, den Programvaren eller den Tjenesten som Kunden bestiller, men vil tilfredsstille eller overstige alle materielle funksjonaliteter og ytelser ved Produktet, Programvaren eller Tjenesten som ble bestilt i utgangspunktet.

5. Produkter

5.1 Dell skal levere Produkter til Kundens adresse slik det fremgår av Ordredokumentene. Leveringsdato er ikke bindende og tid for levering skal ikke være av avgjørende betydning. Dersom det ikke er angitt noen leveringsdato, vil levering skje innen rimelig tid. Dellevering av Produkter kan finne sted.

5.2 Kunden eller dennes representant bærer risikoen for Produktene fra leveringsdatoen. Dell har eiendomsrett til Produktene frem til Dell har mottatt fullstendig betaling for Produktene fra Kunden. Inntil Dell har mottatt full betaling, vil Kunden (1) ha Produktene i forvaring på vegne av Dell, (2) lagre Produktene (uten kostnad for Dell) separat fra Kundens eller tredjemanns varer og på en slik måte at de er lett gjenkjennelige som Dells eiendom, (3) ikke ødelegge, skjemme eller skjule identitetsmerker eller innpakning på eller som gjelder Produktene, (4) holde Produktene i forsvarlig stand og forsikre dem på Dells vegne for Produktenes fulle pris mot enhver risiko og på en måte som er tilfredsstillende for Dell. Kunden skal på anmodning fremlegge forsikringspolisen for Dell. Kunden gir Dell, deres agenter og ansatte en ugjenkallelig rett til når som helst og uten restriksjoner og uten forhåndsvarsel å få adgang til området hvor Produktene er eller vil bli oppbevart for å inspisere dem, eller dersom Kundens rett til å besitte Produktene har opphørt, til å hente dem. Dell har rett til å fastholde tiltak overfor Kunden tilsvarende Produktenes pris uansett om eiendomsretten til Produktet ikke har gått over på Kunden.

5.3 Kunden skal inspisere Produktene for å avdekke eventuelle mangler, feil eller skader på Produktene eller innpakningen, og varsle Dell dersom det skulle være slike som ville være åpenbare ved rimelig ettersyn og testing av Produktene innen 7 dager etter levering av Produktene. Dersom feil eller mangel ikke er så åpenbare innen 7 dager etter levering, skal Kunden varsle Dell skriftlig om eventuelle feil eller mangler ved Produktene innen rimelig tid. Dersom Kunden ikke imøtekommer varslingsbestemmelsene i dette punkt, har ikke Kunden rett til å avslå Produktet; Dell har ikke noe ansvar for slike feil eller mangler, og Kunden er forpliktet til å betale for Produktene som om de hadde vært levert i henhold til Avtalen. Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Produkter som er avslått i henhold til dette punkt.

5.4 Dersom Kunden av en eller annen grunn, uten lovmessig berettigelse, ikke godtar levering av noen av Produktene når de er klar for levering, eller dersom Dell ikke kan levere Produktene i tide fordi Kunden ikke har gitt tilstrekkelige instrukser, dokumenter, tillatelser eller fullmakter, så vil Produktene anses levert, og risikoen gått over på Kunden (herunder tap eller skade som skyldes uaktsomhet fra Dells side) og Dell kan:

5.4.1 Oppbevare Produktene frem til faktisk levering og Kunden skal holdes ansvarlig for alle tilknyttede kostnader og utgifter (uten begrensning for oppbevaring og forsikring); eller

5.4.2 Selge Produktene til best mulig pris og (etter fradrag for eventuelle lagrings- og salgsutgifter) kreve Kunden dersom inntekt ved salg er lavere enn Prisen for Produktene.

5.5 For Infrastruktur Produkter gelder vilkår for levering, risiko og garantier som de fremgår i Supplerende Vilkår for Infrastruktur Produkter (”Supplementary Terms for Infrastructure Products”), som finnes her: //www.dell.com/learn/no/no/nocorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-terms-of-sale.

6. Tjenester, Programvare som Dell har levert i forbindelse med levering av Tjenester og Leveranser

6.1 Dell skal levere Tjenester, Programvare eller Leveranser til Kunden i henhold til Tjenestedokumentene. Dell kan, dersom de velger det, foreslå fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved å sende Kunden ny faktura eller, i henhold til forhåndsvarsel, fortsette å yte Tjenestene eller gjøre Programvaren tilgjengelig for Kunden. Kunden anses å ha godtatt slik fornyelse av Tjenesten og Programvare-lisensen ved betaling av fakturaen ved forfall eller ved å fortsette å bestille Tjenester eller å benytte Programvaren.

6.2 Alle Immaterielle Rettigheter inkludert i Materiale og Leveranser tilhører kun Dell, deres leverandører eller deres lisensgivere dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Avtalen.

6.3 Forutsatt full betaling for gjeldende Tjenester, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og avgiftsfri rett til å bruke Materialene og Leveransen kun: (1) i det eller de land hvor Dell leverer Tjenestene, (2) til internt bruk, og (3) i det omfang det er nødvendig for Kunden å nyte fordelen av Tjenestene som angitt i gjeldende Tjenestedokumenter.

6.4 Dell kan kansellere eller utsette levering av Tjenester eller Kundens adgang eller brukeradgang til Programvaren gitt av Dell i forbindelse med levering av Tjenester når Dell er anmodet om å gjøre det: (1) i henhold til lov, (2) ved påkrav fra kompetent domstol, eller (3) når Dell har rimelig grunn til å tro at Kunden (eller Kundens brukere) er involvert i straffbar handling i forbindelse med Avtalen.

6.5 Dell kan ha behov for å utføre planlagte eller ikke planlagte utbedringer eller vedlikehold eller fjernutbedringer eller oppgradinger av Programvaren som er levert av Dell i forbindelse med utførelse av Tjenester og som er installert på Kundens datasystem(er) (”Vedlikehold”), og som midlertidig kan forringe kvaliteten på ytelsen eller resultere i delvis eller hel driftsstans i Programvaren. Enhver forringelse eller avbrytelse av Programvaren eller Tjenesten i forbindelse med Vedlikeholdet gir ikke grunnlag for refusjon eller kreditt for noe beløp som Kunden har betalt.

6.6 Kunden er innforstått med at driften og tilgjengeligheten på systemet som benyttes for å gå inn på og bruke Programvaren levert av Dell i forbindelse med Tjenesten (herunder telefon, datanettverk og internett) eller for overføring av informasjon, kan være uforutsigbar og kan innimellom forstyrre eller hindre tilgang til, bruk eller drift av Programvaren. Dell er ikke ansvarlig for slike forstyrrelser eller hindringer i Kundens adgang til, bruk eller drift av Programvaren.

6.7 Ved utføring av Tjenestene eller i forbindelse med Kundens bruk av Programvaren levert av Dell, kan Dell ha behov for å få, motta eller innhente data eller informasjon, herunder system-spesifikke data (samlet kalt ”Data”). Kunden gir Dell en ikke eksklusiv og verdensomfattende, avgiftsfri, evig og ugjenkallelig lisens til:

6.7.1 å bruke, samle, distribuere, vise, lagre, prosessere eller opprette avledede arbeider av Dataene kun for det formål som er beskrevet i pkt 6.7;

6.7.2 en lisens til å forene Dataene med andre data til anonym bruk i forbindelse med Dells markedsførings- og salgsaktivitet; og

6.7.3 en rett til å kopiere og vedlikeholde slike Data på Dells servere (eller leverandørers servere) i den periode denne Avtale gjelder.

6.8 Kunden innestår for og garanterer at han har fått alle nødvendige rettigheter, tillatelser og godkjennelser til å bruke og overføre Data i og utenfor det land hvor Kunden befinner seg i forbindelse med Dells utføring av Tjenestene eller Kundens bruk av Programvaren.

7. Tjenester

7.1 Der de kjøpte Tjenester består av reparasjon av Dell-merkede Produkter, skal Tjenestene utgjøre de reparasjonstjenester som er nødvendige for å fikse feil i materiale eller konstruksjon av ethvert Produkt som dekkes av denne Avtalen. Forebyggende vedlikehold omfattes ikke og Dell er ikke ansvarlig for reparasjon på Dell-merkede Produkter som skyldes problemer i Programvaren eller Produkter levert av tredjemann til Kunden. Dersom ikke annet er uttrykkelig angitt i Tjenestedokumentet, omfatter Tjenesten ikke reparasjon av Produkter eller Produkt-komponenter som har blitt ødelagt på grunn av: (1) arbeid utført av andre enn Dell eller deres representant, (2) uhell, feilaktig anvendelse eller misbruk av Produktet eller Produkt-komponenter (herunder, men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning eller sikringer, bruk av inkompatible innretninger eller tilbehør, uriktig eller utilstrekkelig ventilasjon, eller unnlatelse av å følge bruksanvisning) av andre enn Dell eller deres representant; (3) flytting av Produkter fra ett geografisk område eller virksomhet til et annet; eller (4) naturkatastrofer, herunder men ikke begrenset til lynnedslag, oversvømmelser, tornadoer, jordskjelv eller storm. Deler som benyttes til reparasjon eller service på Produkter kan være nye, nesten nye eller satt i stand.

7.2 Kunden gir Dell fullmakt til å bruke eller gi tilgang til Produkter levert av tredjemann til Kunden, dersom nødvendig, eller på anmodning fra Kunden ved Dells utførelse av Tjenesten, herunder men ikke begrenset til kopiering, lagring og reinstallering av backup-system eller data. Kunden skal beskytte, erstatte og holde Dell skadesløs for eventuelle krav fra tredjemann eller handling som oppstår på grunn av Kundens unnlatelse av å skaffe slik fullmakt (herunder men ikke begrenset til innhenting av nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller eventuelt andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi, programvare eller andre komponenter).

8. Programvare

8.1 Programvare er underlagt separat programvarelisens som følger programmets media- og produktveiledning, håndbok eller annen dokumentasjon som fremlegges for Kunden ved installering eller bruk av Programvaren.

8.2 Dersom lisensbestemmelser ikke følger Programvaren, gir Dell Kunden en ikke-eksklusiv rett til å gå inn på eller bruke Programvaren som er levert av Dell. Programvare som er levert eller gjort tilgjengelig for Kunden av Dell i forbindelse med Tjenesteytelsen skal kun benyttes ved gjennomføring av Tjenesten og kun slik at Kunden kan nyte fordelen av Tjenesten.

8.3 For Programvare levert av Dell i forbindelse med levering av Tjenesten, gjelder følgende:

8.3.1 Kunden kan ikke: (1) kopiere (lagre for å lage backup), tilpasse, lisensiere, selge, overlate, sublisensiere eller på annen måte overføre eller behefte Programvaren; (2) benytte Programvaren i et ”managed services”- program; eller (3) benytte Programvaren utover det tillatte antall lisenser for samtidige bruker, steder eller andre kriterier som angitt i gjeldende Tjenestedokument.

8.3.2 Kunden er hindret fra (1) å forsøke å bruke eller gi uberettiget tilgang til Dell eller tredjemanns nettverk eller utstyr; (2) å forsøke å sondere, skanne eller teste ut sårbarheten ved Programvaren eller et system, konto eller nettverk hos Dell eller deres kunder og leverandører; (3) å gripe inn eller forsøke å gripe inn i service til annen bruker, host eller nettverk; (4) å overføre spontane gruppe eller kommersielle meldinger; (5) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte gripe inn i en annen persons mulighet – uansett hensikt, formål eller kunnskap – til å kunne benytte Programvaren (unntatt verktøy med sikkerhetsfunksjoner); eller (6) å begrense, umuliggjøre eller på annen måte avbryte eller medvirke til degradering av utstyr som Dell bruker (eller noen av Dells leverandører) i forbindelse med leveringen av Tjenesteytelsen.

8.4 Kunden gir Dell, eller agent utpekt av Dell, rett til å utføre revisjon av Programvaren i løpet av vanlig arbeidstid. Kunden aksepter å samarbeid med Dell ved slik revisjon og til å gi nødvendig tilgang til alle registre forbundet med bruk av Programvaren. Revisjonen er begrenset til verifisering av Kundens overholdelse av brukervilkårene for slik Programvare i henhold til denne Avtale.

8.5 For Infrastruktur Produkter gjelder ISG End User License Agreement som finnes her: //i.dell.com/sites/doccontent/legal/terms-conditions/en/Documents/E-EULA_01June2018.pdf?newtab=true.
 
9. Produsentens garanti

9.1 I henhold til punkt 9.3 garanter Dell at Dell-merkede Produkter: (1) skal være i overensstemmelse med produktspesifikasjonen og (2) skal være fri for materielle feil i en periode på 12 måneder fra fakturadato (”Garantiperioden”), og (3) at Dell-merkede reservedeler skal være feilfrie i 90 dager fra levering eller resten av Garantiperioden, dersom den er lenger. Utførelse av ett av valgene under punkt 9.3 nedenfor utgjør full oppfyllelse av Dells forpliktelser i forbindelse med de garantier som er gitt i punkt 9.1.

9.2 Alle garantier, betingelser og andre vilkår i henhold til gjeldende regler, herunder men ikke begrenset til den 2-årige reklamasjonsrett etter kjøpsloven utelukkes så langt det er tillatt ved denne Aftale.

9.3 Dell skal etter eget skjønn reparere eller erstatte Dell-merkede Produkter som ikke er i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, forutsatt at Dell er varslet om den påståtte mangelen innen 7 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen og under enhver omstendighet innenfor Garantiperioden. Dersom Dell velger å erstatte et Dell-merket Produkt eller deler av dette i samsvar med garantien fremsatt i punkt 9.1, skal Dell levere erstatningsprodukt eller delene til Kunden for Dells regning til den adressen hvor det Dell-merkede Produkt ble levert og eiendomsrett til det mangelfulle Produktet eller deler som erstattes skal (dersom det var overdratt til Kunden) overføres til Dell. Kunden skal gjøre de nødvendige tiltak for levering til Dell av det mangelfulle Produktet som skal erstattes og Dell skal ha rett til å kreve Kunden dersom slikt mangelfullt Produkt eller del ikke returneres ved forespørsel.

9.4 Dell garanterer: (1) at Tjenesten eller Leveransen skal være i overensstemmelse med Tjenestedokumentene og (2) at Tjenesten skal utføres med nødvendig omhu og dyktighet i løpet av gjeldende Tjeneste-periode.

9.5 Dell garanterer at Dell-merket Programvare levert av Dell i en periode på 90 dager fra dato for levering skal fungere på alle materielle måter i henhold til relevant fremlagt spesifikasjon, forutsatt at: (1) Kunden varsler Dell om eventuelle feil og mangler ved Programvaren innen 14 dager etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen eller mangelen, eller (2) Kunden skaffer Dell dokumenterte eksempler på slike feil eller mangler. Dell gir ingen forsikring eller garanti for at Programvaren er fri for små feil. Dells eneste ansvar i henhold til garantien som gis i punkt 9.5 og Kundens eneste rettsmiddel skal være utbedringen av eventuelle feil på Dell-merkede Programvarer slik at den materielt fungerer godt og i henhold til relevant spesifikasjon.

9.6 Dell er ikke ansvarlig i henhold til garantien gitt i dette punkt 9 når det gjelder:

9.6.1 Eventuelle feil som oppstår på grunn av slit og elde, forsettlig skade, uaktsomhet, unormale arbeidsforhold, manglende oppfølging av Dells instrukser (muntlig eller skriftlig), feilaktig anvendelse eller endringer, modifikasjoner, tilpasninger eller rettelser i produktet og/eller Programvaren uten godkjennelse fra Dell;

9.6.2 Produkter og/eller Programvare som Kunden ikke har betalt ved forfall inntil betaling skjer;

9.6.3 For eventuelle Produkter, Programvare, Leveranse deler, materiell eller utstyr som ikke er tilvirket eller produsert av Dell, hvoretter Kunden kun har rett til fordel av slik garanti som gis av tilvirkeren eller Dells leverandør i den grad de kan anvises av Dell til Kunden;

9.6.4 Eventuell Programvare, Leveranse eller Produkt tilvirket, produsert eller skaffet av Dell i henhold til Avtalen og i samsvar med design, spesifikasjon, instruks eller anbefaling gitt til Dell av Kunden;

9.6.5 Alle typer feil, skader og slitasje som spesifikt er unntatt fra Dell ved skriftlig varsel; og/eller

9.6.6 Dersom Kunden gjør ytterligere bruk av Produktet og/eller Programvaren etter at varsel er gitt som angitt punkt 9.3.

9.7 Dell garanterer ikke for at Produktet, Programvaren, Leveransen eller Tjenesten vil fungere: (1) sammen med konfigurasjoner som ikke er levert av Dell eller (2) yte spesifikt resultat selv om konfigurasjonen eller resultatet har blitt diskutert med Dell. 6

9.8 Infrastruktur Produkter leveres i overenstemmelse de garantier betingelser i øvrig som fremgår af Supplerende Vilkår for Infrastruktur Produkter (”Supplementary Terms for Infrastructure Products”).

10. Ansvar

10.1 Ingen av partene kan unntas ansvar eller ha begrenset ansvar overfor den annen part i tilfelle: (1) død eller personlig skade på grunn av uaktsomhet, (2) bedrageri eller (3) bedragerske opplysninger eller (4) andre forpliktelser som i henhold til lov ikke kan utelukkes.

10.2 Ingen av partene er ansvarlig for

10.2.1 Indirekte eller følgestap eller –skader;

10.2.2 Tapt fortjeneste, inntekt eller omsetning;

10.2.3 Kundens tapte bruk av system(er) eller nettverk;

10.2.4 Tapt goodwill eller omdømme;

10.2.5 Tap av, forfalskning av eller ødelagte data eller programvare; eller

10.2.6 Gjenvinning av data eller programmer.

10.3 Bortsett fra ansvar i henhold til punkt 10.1 skal Dells fulle og hele ansvar overfor Kunden i henhold til Avtalen, uansett om det gjelder uaktsomhet eller avtalebrudd eller på annen måte, ikke overstige 125% av den pris Kunden skal betale for Produktene, Programvaren, Leveranse og/eller Tjenestene i henhold til Avtalen.

11. Høyrisikovirksomhet

Kunden er innforstått med at Produktene, Programvaren, Leveransen og Tjenestene ikke utformet eller tenkt til bruk i risikofylte områder som krever sikkerhetsanordning, herunder men ikke begrenset til, ved drift i kjernefysisk virksomhet, luftfart eller kommunikasjonssystemer, luftfartskontroll, våpensystemer, hjerte-lungemaskin eller andre innretninger hvor eventuell feil i Produkter, Programvare, Leveranse eller Tjenester direkte kan medføre død, personskade eller alvorlig fysisk skade eller skade på eiendom (”Høyrisikovirksomhet”). Dell frasier seg uttrykkelig alle uttrykkelige eller implisitte funksjonsgarantier i relasjon til Høyrisikovirksomhet.

12. Taushetsplikt

Hver av partene har taushetsplikt om opplysninger de mottar fra den annen part på samme måte som de ville behandle egne konfidensielle opplysninger, men ikke uten rimelig grad av skjønn.

13. Skadesløsholdelse

13.1 Dell skal forsvare og holde Kunden skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller handling hvor Dell-merkede Produkter, Programvare, Leveranser eller Tjenester som er utarbeidet og produsert av Dell og levert i henhold til Avtalen bryter eller misbruker tredjemanns Immaterielle Rettigheter som gjelder i det land hvor Dell leverer og hvor Kunden har fullmakt til å motta slike Produkter, Programvare eller Tjenester (”Krav”). Dersom Dell mottar melding om et Krav som etter Dells rimelige skjønn kan resultere i en ugunstig avgjørelse, så skal Dell etter eget valg: (1) innhente rett for Kunden til å fortsette å bruke disse Produktene, Leveransen eller Programvaren eller tillate at Dell fortsetter utføre Tjenester; (2) modifisere slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester slik at de ikke krenker slike tredjemannsrettigheter; (3) erstatte slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester med tilsvarende som ikke krenker tredjemannsrettighetene; eller (4) refundere eventuelt forhåndsbetalte gebyrer for den påståtte krenkende Tjenesten som ikke er utført eller innvilge en rimelig avskrevet eller proratarisk refusjon for påståtte krenkende Produkter, Leveranser eller Programvare.

13.2 Uansett hva som fremgår av punkt 13.1 så har Dell ingen forpliktelse i henhold til punkt 13.1 for eventuelle Krav som oppstår på grunn av: (1) modifikasjoner i Dell-merkede Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester som ikke var utført av eller på vegne av Dell; (2) kombinasjon av, drift eller bruk av slike Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester sammen med det Tredjemannsprodukter, Programvare eller Tjenester (en kombinasjon som medfører den påståtte krenkelsen); eller (3) Dells overholdelse av Kundens 7 skriftlig spesifikasjoner eller instrukser, herunder innlemmelse av eventuell programvare eller annet materiell eller prosesser som er skaffet eller krevet av Kunden.

13.3 Punkt 13.1 og 13.2 fastsetter Kundens eneste rettsmiddel for eventuelle Krav.

13.4 Kunden skal forsvare og holde Dell skadesløs overfor eventuell tredjemannskrav eller handling som oppstår på grunn av (1) Kundens unnlatelse av å innhente nødvendige lisenser, Immaterielle Rettigheter eller andre tillatelser, myndighetspålagte sertifikater eller godkjennelser forbundet med teknologi eller data fremskaffet av Kunden; eller (2) forbundet med programvare eller andre komponenter som Kunden har spesifisert eller krevet installert som del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten; (3) Kundens brudd på Dells eiendomsrett som angitt i denne Avtale; eller (4) eventuell unøyaktig fremstilling med hensyn til om det foreligger en eksportlisens; eller (5) eventuelle anklager mot Dell på grunn av Kundens brudd eller påstått brudd på gjeldende eksportregler, forskrifter eller ordre.

14. Opphør

14.1 Hver av partene kan (uten at dette har negativ innvirkning på andre rettigheter eller rettsmidler som vedkommende har mot den annen part) si opp Avtalen skriftlig og umiddelbart dersom den annen part:

14.1.1 Begår et vesentlig brudd på Avtalen og unnlater å godtgjøre slikt brudd innen 30 dager etter skriftlig varsel; eller

14.1.2 Opphører, eller truer med å opphøre, med sin forretningsvirksomhet eller blir insolvent.
14.2 Dell kan si opp Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel dersom Kunden:

14.2.1 Unnlater å betale uomtvistet beløp som han er skyldig Dell i henhold til Avtalen;

14.2.2 Kunden bryter eller Dell har rimelig grunn til å anta at Kunden har brutt eksportkontrollreglene;

14.2.3 Kunden bryter eventuelle forpliktelser relatert til Immaterielle Rettigheter, garantier og erstatninger som fremgår av Avtalen.

14.3 Ved opphør av Avtalen skal partenes forpliktelser i forbindelse med Produktene, Tjenesten og/eller Programvaren i henhold til Ordredokumentene i henhold til Avtalen automatisk opphøre unntatt søksmålsrett som oppstår før opphør.

14.4 Følgende punkter vil gjelde også etter opphør av Avtalen og vil fortsatt være bindende for partene, deres etterkommere og oppdragstakere: 1 (Innledning); 2 (Forklaringer); 3.3 (Betaling); 5 (Produkter); 6 (Tjeneste, Programvare & Leveranser); 7 (Tjenester); 9 (Garantier); 10 (Ansvar); 11 (Høyrisikofrasigelse); 12 (Taushetsplikt); 14 (Opphør); 15 (Force majeure); 16 (Oppfyllelse av eksportkrav); 17 (Datafortrolighet); 18 (WEEE oppfyllelse); og 19 (Annet).

15. Force majeure

Ingen av partene skal være ansvarlig overfor den annen part i tilfelle av manglende evne til å oppfylle sine forpliktelser (unntatt betalingsforpliktelser) i henhold til denne Avtale i perioder hvor slik ytelse blir forsinket på grunn av hendelser som er utenfor partenes kontroll, herunder men ikke begrenset til brann, oversvømmelser, handelsforbud, streik, opprør eller eventuelle statskupp (”Force Majeure hendelse”), forutsatt at den part som blir forsinket umiddelbart skriftlig meddeler den annen part om slik hendelse. Den forsinkede part skal fritas for levering så lenge Force Majeure-hendelsen varer, men dersom Force Majeure-hendelsen varer mer enn 30 dager kan den annen part umiddelbart si opp Avtalen, helt eller delvis, ved å sende skriftlig melding til den forsinkede part.

16. Eksportsamtykke

16.1 Kunden godtar at Produktene, Leveransen, Programvaren og Tjenestene i henhold til denne Avtale (som kan omfatte teknologi og kryptering): (1) er underlagt amerikansk så vel som europeisk toll- og eksportkontrollregler, (2) kan gjøres og utøves i land utenfor USA og Europa, eller utenfor landegrensene i det land hvor Kunden eller Kundens produkter befinner seg, og (3) kan også være underlagt de toll- og eksportregler i det land hvor Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenestene ytes eller mottas. I henhold til disse regler kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten omfattet av denne Avtale, ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til begrensede sluttbrukere eller begrensede land. I tillegg kan Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke selges, leies ut eller på annen måte overføres til, benyttes av sluttbruker som deltar i virksomhet forbundet med masseødeleggelsesvåpen, herunder, men ikke nødvendigvis begrenset til, design, utvikling, produksjon og bruk av kjernefysiske materialer, kjernefysiske innretninger eller kjernefysiske våpen, missiler eller støtte av missilprosjekter, kjemiske eller biologiske våpen. Kunden aksepterer å følge disse lover og forskrifter.

16.2 Kunden innestår for at eventuell programvare som de har skaffet og som er brukt som en del av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten ikke inneholder noen kryptering eller, i den grad de inneholder kryptering, at Programvaren er godkjent for eksport uten lisens. Dersom Kunden ikke kan innestå for det forannevnte, aksepterer Kunden å gi Dell de nødvendige opplysninger for at Dell skal kunne oppnå eksportlisens fra de amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter og å gi Dell den bistand som kreves for å oppnå dette. Uansett foranstående så har Kunden eneansvar for å innhente nødvendige lisenser vedrørende eksport av programvaren. Dell kan også kreve eksportgodkjennelse for programvaren fra Kunden.

16.3 Dells ordrebekreftelse for Produkter, Leveranser, Programvare eller Tjenester er betinget av utstedelse av eksportlisens som kreves av amerikanske myndigheter eller andre gjeldende nasjonale myndigheter. Dell er ansvarlig for forsinkelser eller manglende levering av Produktene, Leveransen, Programvaren eller Tjenesten på grunn av Kundens unnlatelse av å innhente slik lisens eller å skaffe slik godkjennelse.

16.4 Kunden aksepterer å forsvare og holde Dell skadesløs for eventuell tredjemanns krav eller saksanlegg på grunn av Kundens brudd eller påståtte brudd på gjeldende eksportregler.

17. Personvern

I dette punkt 17 skal uttrykkene ”dataansvarlig”, ”databehandler”, ”personlige opplysninger” og ”behandling” innebære det som er beskrevet i EU-Forordning (EU) 2016/679.

17.1 Kunden er ansvarlig for have tilstrekkelige rettigheter, tillatelser og samtykke forut for enhver overdragelse af persondata til Dell. I det omfang Dell behandler persondata for kunden i forbindelse med denne Avtale skal Dell kun behandle persondata i det omfang det er nødvendig for at imøtekomme Dells juridiske forpliktelser under gjeldende lovgivning og i overenstemmelse med en databehandleravtaler som inngås mellom partene. Hvis der ikke er inngått eller inngås en databehandleravtale mellom partene og Dell er forpliktet til at behandle persondata i forbindelse med denne Avtale (hvor Dell er databehandler og kunden er dataansvarlig for den relevante persondata) skal dette ske i overenstemmelse med Dells standard databehandlervilkår, som finnes her: //www.dell.com/learn/no/no/nocorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector-terms-of-sale.

17.2 Kunden aksepterer, at Dell i overenstemmelse med denne klausul 17 kan bruke kunde- og transaksjonsrelatert persondata med henblikk at tilbyde, vurdere og/eller forbedre Produkter, Services andet som utbydes af Dell.

18. WEEE opfyllelse

Dell påtar seg ansvar for oppfyllelse av EU direktiv 2002/96/EC om kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), herunder, men ikke begrenset til, rapportering av utstyr levert til markedet, betaling av ØKO-gebyrer til riktig myndighet når dette kreves og mottakelse av returprodukter på oppsamlingssteder fremskaffet av Dell i henhold til direktivet og slik det er omdannet til lokal lovgivning. Produkter deponert på returpunkter vil bli gjenvunnet av Dell i henhold til direktivet. Kunden er ansvarlig for retur av produktene for egen regning til Dells angitte returpunkt i henhold til Dells gjenvinningsprogram i samsvar med direktivet – www.euro.dell.com/recycling.

19. Annet

19.1 Meddelser gitt i henhold til Avtalen skal være skriftlige og skal tre i kraft når den er levert til den annen parts rettmessige juridiske representant på den adressen som er angitt på Dells faktura.

19.2 Ingen av partene kan tildele eller overføre denne Avtalen uten skriftlig forhåndssamtykke fra den annen part, unntatt når: (1) godkjennelse ikke kreves av Dell for tildeling til tilknyttede selskaper og (2) Dell kan subkontrahere sine forpliktelser i henhold til Avtalen, men skal fortsatt være ansvarlig overfor Kunden for slike forpliktelser.

19.3 Denne Avtalen utgjør en fullstendig avtale mellom partene og hver av partene godkjenner at ved å inngå denne Avtalen har de ikke vært avhengig av, og har ingen rettigheter eller rettsmiddel med hensyn til eventuell erklæring, fremstilling, forsikring eller garanti (enten dette er gjort uaktsomt eller i god tro) annet enn det som uttrykkelig fremgår av denne Avtale. Intet i Avtalen skal begrense eller utelukke eventuelt ansvar for bedrageri eller bedragerske opplysninger.

19.4 Eventuelle endringer i Avtalen eller i fremsatt ordre i henhold til Avtalen vil ikke være gyldig eller bindende hvis de ikke er skriftlige og godkjent av partene. Dersom en bestemmelse i Avtalen skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførbar, vil bestemmelsen bli strøket eller endret dersom dette er nødvendig for å være lovmessig korrekt, og resten av Avtalen vil gjelde fullt ut.

19.5 En parts kravsfrafall ved avtalebrudd eller forsinkelse med å utøve en rettighet i henhold til Avtalen skal ikke utgjøre et kravsfrafall for eventuelt etterfølgende brudd på Avtalen.

19.6 Avtalen og eventuelle ikke-kontraktsmessige forpliktelser skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett og hver av partene vedtar herved de norske domstoler, herunder Oslo tingrett som eksklusivt verneting for slike søksmål.

19.7 Wien-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av varer skal ik