|

Znaki handlowe i prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE
Prawa autorskie obejmujące cały materiał znajdujący się na tej stronie („Strona”) należą do firmy Dell lub do oryginalnego twórcy materiału. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, żadna część materiału nie może być kopiowana, powielana, rozpowszechniana, publikowana, pobierana, prezentowana, wysyłana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie czy za pomocą jakichkolwiek środków, w tym między innymi elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Dell lub właściciela praw autorskich. Zezwala się na prezentowanie, kopiowanie, powielanie i pobieranie materiałów z tej Strony wyłącznie na prywatny, niekomercyjny użytek, pod warunkiem, że nie dojdzie do modyfikacji materiałów i że zostaną zachowane wszystkie oznaczenia dotyczące praw autorskich oraz inne informacje dotyczące własności zawarte w tych materiałach. Użytkownikowi nie wolno również bez pozwolenia firmy Dell „kopiować” jakiegokolwiek materiału zawartego na Stronie na jakimkolwiek innym serwerze. Pozwolenie wygasa automatycznie, gdy dojdzie do naruszenia tych warunków. Każde wykorzystanie materiału zawartego na tej Stronie bez uzyskania stosownej zgody może naruszać przepisy dotyczące praw autorskich, znaków handlowych, ochrony prywatności, upubliczniania informacji, jak również komunikacji.

ZNAKI HANDLOWE
Znaki handlowe i logo („Znaki handlowe”) używane i wyświetlane na tej Stronie są zastrzeżonymi i niezastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Dell oraz innych podmiotów i nie mogą być używane bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody właściciela znaku handlowego. Znaki handlowe firmy Dell powinny być opatrzone symbolem „TM”. Należy również wskazać ich właściciela, na przykład: „XYZ jest znakiem handlowym firmy Dell Inc.” Wszelkich znaków handlowych należy używać w roli przydawki (na przykład „notebook Inspiron”), a nie jako samodzielnych rzeczowników (na przykład „Inspiron”). Wszystkie pytania dotyczące posługiwania się znakami handlowymi lub innymi nazwami, znakami lub logo należącymi do firmy Dell należy kierować na adres trademarks@dell.com.

Częściową listę znaków handlowych firmy Dell można znaleźć tutaj (w języku angielskim).

UWAGI DOTYCZĄCE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
W przypadku podejrzenia, że witryna zawiera dzieła skopiowane bez zgody ich właściciela, w celu zgłoszenia naruszenia praw autorskich należy dostarczyć wskazanemu przedstawicielowi firmy Dell poniższe informacje. Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

podpis fizyczny lub elektroniczny;
opis dzieła, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia praw autorskich;
dane identyfikacyjne materiałów, które naruszają prawa autorskie, oraz opis ich umiejscowienia w witrynie firmy Dell;
adres, numer telefonu i adres e-mail osoby zgłaszającej;
oświadczenie dotyczące uzasadnionego przekonania, że materiał naruszający prawa autorskie został użyty bez upoważnienia ze strony właściciela tych praw lub jego przedstawiciela albo niezgodnie z przepisami prawa;
oświadczenie osoby zgłaszającej pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że informacje przekazane w powiadomieniu są dokładne, a zgłaszający jest właścicielem praw autorskich lub ma upoważnienie do występowania w imieniu właściciela tych praw.


Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do naszego przedstawiciela zajmującego się takimi sprawami na adres:
copyright@dell.com

25.04.2013