Ogólne Warunki Sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce


1 Wprowadzenie

Niniejsze warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich Produktów, Produktów Infrastrukturalnych, Oprogramowania lub Usług zakupionych przez lub w imieniu Klienta (osoba prawna, przedsiębiorca, który zgodził się kupić Produkty, Oprogramowanie lub Usługi ("Klient") bezpośrednio od Dell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Dell") wyłącznie do użytku wewnętrznego i z wykluczeniem innych zasad i warunków (w szczególności nie mają zastosowania ogólne warunki zakupów lub dostawców Klienta stojące w sprzeczności z niniejszymi Warunkami). Niniejsze Warunki wraz z Formularzem Zamówienia Usług Dell i Formularzem Usług (zgodnie z definicją poniżej) oraz Umową Licencyjną, stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy Klientem a Dell dotyczącą zakupu Produktów, Oprogramowania i Usług ("Umowa"). Dokumenty te stosuje się w następującej kolejności: (1) Formularz Zamówienia lub Umowa Licencyjna, (2) Formularz Usług lub Dodatkowe Warunki dla Produktów Infrastrukturalnych oraz (3) niniejsze Warunki.
Jeżeli Klient i Dell są stronami odrębnej umowy dotyczącej zakupu Produktów, Oprogramowania lub Usług, w miejsce niniejszych Warunków stosuje się tą umowę z pierwszeństwem przed dokumentami wskazanymi powyżej. Do Produktów, Oprogramowania i Usług nabytych w celu odsprzedaży przez Klienta stosuje się warunki określone na stronie internetowej Dell pod adresem: https://www.dellemc.com/partner/pl-pl/partner/partner.htm

2 Definicje

"Ceny" oznaczają ceny brutto do zapłaty za Produkty, Oprogramowanie lub Usługi, w tym opłaty określone w pkt 3.2.
"Dodatkowe Warunki dla Produktów Infrastrukturalnych” dokument dostępny tutaj, który zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące Produktów Infrastrukturalnych.
"Formularz Usług" oznacza Opis Usług, Zakres Prac oraz wszelkie inne wzajemnie uzgodnione dokumenty opisujące Usługi, Oprogramowanie lub Wyniki Prac, a dla Produktów Infrastrukturalnych – Informacje o Produkcie, Wsparciu technicznym/Gwarancji, Opcje Wsparcia Klienta, Zindywidualizowane Usługi Wsparcia i dodatkowe informacje gwarancyjne dostępne tutaj.
"Formularz Zamówienia" oznacza zamówienie lub potwierdzenie zamówienia lub fakturę wysłaną przez Dell na rzecz Klienta, które opisuje Produkty, Oprogramowanie i Usługi nabywane przez Klienta na podstawie Umowy, a także ceny, terminy płatności i inne postanowienia.
"Informacje poufne" oznacza łącznie informacje strony ujawniającej, które nie są powszechnie znane opinii publicznej, takie jak oprogramowanie, plany produktów, cenniki, informacje marketingowe i sprzedażowe, listy klientów, „know-how", oraz informacje stanowiące tajemnice handlowe, które mogą być oznaczone jako poufne lub które, z uwagi na okoliczności ujawnienia, powinny być traktowane jako poufne.
"Materiały" oznaczają wszelkie treści i inne elementy dołączone lub jako część Produktów, Usług, Oprogramowania lub Wyników Prac, takich jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, informacji, danych, zdjęć, wykresów, wideo, znaków drukarskich, muzyki, dźwięków, jak i oprogramowania.
"Opis Usług" oznacza opis usług dostępnych na stronie: //www.dell.com/servicecontracts/global.
"Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie, biblioteki, narzędzia, narzędzia lub inny komputer lub kod programu, w obiekcie (binarny) lub w formie kodu źródłowego, a także dokumentację dostarczoną przez Dell na rzecz Klienta. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie (1) dostarczone przez Dell i lokalnie zainstalowane na sprzęcie Klienta lub sprzętu albo (2) udostępnione Klientowi przez Dell, za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób zdalny (taki jak strony internetowe, portale, i rozwiązania typu "cloud-based”).
"Prawa Własności Intelektualnej" oznacza wszelkie patenty, autorskie prawa majątkowe, prawa do baz danych, prawa autorskie niemajątkowe, prawa do wzoru, zarejestrowanego wzoru, znaku towarowego, znaku usługowego, nazwy domeny, metatagu, wzoru użytkowego, wzoru niezarejestrowanego lub, w określonych przypadkach, wszelkie wnioski o takie prawo, lub inne prawa własności intelektualnej lub przemysłowej istniejące na całym świecie i wszelkie prawa własności intelektualnej stanowiące dokumentację know-how, i techniki związane z Wynikami Prac lub Materiałami.
Produkty infrastrukturalne” oznaczają Produkty SC i VxRail i związane z nimi Oprogramowanie lub, jeśli wskazano w przygotowanej indywidualnie ofercie, wszelkie inne Produkty, które zawierają produkty z zakresu magazynowania danych (storage), kopii bezpieczeństwa (back up) i produktów zintegrowanej funkcjonalności zarządzania danymi (converged function data management)

"Produkty Marki Dell" oznacza sprzęt, oprogramowanie oraz produkty i usługi, które są oznaczone logo Dell lub sprzedawane pod marką Dell i jej częścią, z wyłączeniem (1) Produktów Podmiotów Trzecich, (2) części lub składników dodanych po dostarczeniu Produktów lub poprzez niestandardowe usługi oferowane przez Dell.
"Produkty Podmiotów Trzecich" należy rozumieć nieoznaczone marką Dell, produkty oprogramowanie lub usługi.
"Produkty" oznacza sprzęt komputerowy i inne produkty dostarczone przez Dell na podstawie Umowy, w tym Produkty Infrstrukturalne.
"Usługi" oznacza usługi świadczone przez Dell, jak opisano w Formularzu Usług.
"Umowa Licencyjna” oznacza umowę licencyjną dołączoną w formie pisemnej do kopii oprogramowana, przedstawioną podczas instalacji lub korzystania z Oprogramowania lub w inny sposób przedstawioną pisemnie lub w formie dokumentowej; lub, jeśli nie przedstawiono we wskazanej powyżej formie – mającą zastosowanie Umowę Licencyjną dla Użytkownika Końcowego (EULA), taką jak Umowa Licencyjną dla Użytkownika Końcowego Dell – wersja A (dostępna tutaj), a dla Produktów Infrastrukturalnych – Umowa ISG EULA (dostępna tutaj)
"Wyniki Prac" oznacza materialne i niematerialne materiały, w tym raporty, opracowania, bazy przypadków, rysunki, wyniki, instrukcje, procedury i zalecenia przygotowane przez Dell i jej dostawców, licencjodawców w ramach świadczenia Usług.
"Zakres prac" oznacza każde uzgodnione zakresy prac w ramach poszczególnych Usług lub Wyniki Prac zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Dell.

3 Zamówienia, ceny, płatności

3.1 Wszelkie cenniki wydane przez Dell są ważne przez 15 dni, chyba że określono inaczej.
3.2 Ceny na Produkty, Oprogramowanie i Usługi powinny być określone w Formularzu Zamówienia lub w Formularzu Usług. W przypadku dostaw, które mają nastąpić w ratach lub częściach może zaistnieć konieczność dostosowania cen na Produkty, Oprogramowanie lub Usługi z powodu zmian kursów walut, podatków, ceł, transportu, opłaty i kosztów zakupu. Cenniki dostarczone przez Dell nie zawierają podatku VAT i innych podatków, opłat i kosztów wysyłki, chyba że wyraźnie to określono. Takie opłaty są płatne przez Klienta i mogą pojawić się jako odrębne pozycje w Formularzu Zamówienia.
3.3 Płatności za Produkty, Oprogramowanie i Usług muszą zostać uregulowane na rzecz Dell przed wysyłką Produktów lub dostarczeniem Oprogramowania lub Usług lub za zgodą wyrażoną w formie pisemnej, w terminie odnotowanym w Formularzu Zamówienia, a jeśli nie zaznaczono inaczej, w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Płatności dokonuje się na rachunek wskazany przez Dell .Warunki płatności Klienta podlegają kontroli przez Dell. Dell ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości. Jeśli suma należnej dla Dell na mocy Umowy nie została uiszczona w terminie płatności, Dell ma prawo odwołać lub zawiesić wykonanie Umowy (bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub środków prawnych dostępnych dla Dell), włącznie z zawieszeniem dostaw Produktów lub Oprogramowania i zawieszenia świadczenia Usług do momentu uzgodnienia warunków płatności lub udzielenia kredytu, które są zaakceptowane przez Dell. Dell może fakturować realizację zamówienia w ratach.
3.4 Wszystkie płatności dokonane lub takie, które maja być dokonane przez Klienta na rzecz Dell na mocy niniejszej Umowy są wolne od jakichkolwiek ograniczeń lub warunków i nie podlegają żadnym odliczeniom lub potrąceniom (z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo) ze względu na wszelkie inne kwoty lub rozliczenia.

4 Zmiany Produktu, Oprogramowanie lub Usługi

Zmiany Produktu, Oprogramowania lub Usług mogą wystąpić po złożeniu przez Klienta zamówienia, ale przed wykonaniem Usługi przez Dell. Mogą pojawić się niewielkie różnice dotyczące Produktu, Oprogramowania lub Usługi, pod warunkiem, że spełniają one wymogi zawarte w Formularzu Zamówienia Klienta lub przewyższają parametry Produktów, Oprogramowania lub Usług, które były początkowo zamówione.

5 Produkty

5.1 Dell dostarcza Produkty do siedziby Klienta, wskazanej w Formularzu Zamówienia. Terminy dostaw nie są wiążące. Jeżeli terminy dostawy nie są określone, dostawa odbywa się w rozsądnym terminie. Dostawa Produktów może być dokonywana w ratach. Dell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym utratę zysków), szkody, koszty lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio przez wszelkie opóźnienia w dostawie Produktów (nawet jeśli były one skutkiem zaniedbania Dell), a opóźnienie nie stanowi podstawy do uprawnia wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Klienta.
5.2 Odpowiedzialność za Produkty przechodzi Klienta lub jego przedstawiciela w momencie dokonania dostawy. Dell zachowuje prawo do Produktów aż do całkowitej zapłaty za Produkty i wszystkie inne, wynikające z Umowy opłaty płacone przez Klienta na rzecz Dell jak również do momentu zapłaty wszystkich innych wymagalnych zobowiązań wobec Dell wynikających z innych umów. Dlatego do czasu pełnego otrzymania zapłaty, Klient (1) jedynie posiada Produkty (2) składuje Produkty (bez kosztów Dell) oddzielnie od innych towarów Klienta lub osoby trzeciej w taki sposób, że są one łatwe do zidentyfikowania jako własność Dell (3) nie ma prawa niszczyć lub zamazywać jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych lub opakowań odnoszących się do Produktów (4) jest zobowiązany do utrzymania Produktów we właściwym stanie i ubezpieczyć je na rzecz Dell za pełną cenę od wszelkich ryzyk. Na żądanie Dell, Klient przedstawi polisę ubezpieczeniową na rzecz Dell. Jednocześnie Klient udziela Dell nieodwołalne prawo wstępu pracowników Dell lub osób przez niego upoważnionych, w każdej chwili, bez ograniczeń do wszystkich pomieszczeń, w którym Produkty są lub mogą być przechowywane bez uprzedniego powiadomienia, w celu ich inspekcji lub, jeżeli prawo Klienta do posiadania Produktów wygasło, do ich odebrania. Dell zachowuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko Klientowi o zapłatę ceny Produktów niezależnie od faktu, iż prawo własności do Produktów nie przeszło na Klienta.
5.3 Klient powinien sprawdzić Produkty czy nie maja braków, czy nie są zniszczone oraz powiadomić Dell o takich kwestiach w ciągu 7 dni od daty dostawy Produktów. Jeżeli wady lub uszkodzenia nie będą widoczne w ciągu 7 dni od daty dostawy, Klient powiadomi Dell na piśmie o wszelkich wadach lub awarii Produktów rozsądnym terminie. Jeśli klient nie spełnia wymogów dotyczących zawiadomień zawartych w postanowieniach niniejszego punktu, Klient nie jest uprawniony do odrzucenia Produktów; Dell nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia, a Klient jest zobowiązany do zapłaty za Produkty, jak gdyby zostały dostarczone zgodnie z Umową. Dell ma prawo wyboru, według własnego uznania, naprawy lub wymiany Produktów zwróconych przez Klienta zgodnie z niniejszymi punktami.
5.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie akceptuje dostawy jakichkolwiek Produktów, które są przygotowane do dostawy, lub Dell nie jest w stanie dostarczyć Produktów na czas, ponieważ Klient nie dostarczył odpowiednich instrukcji, dokumentów, licencji i zezwoleń, Produkty uważa się za dostarczone a ryzyko przechodzi na Klienta (w tym za szkody spowodowane zaniedbaniem Dell) a ponadto Dell może:
5.4.1 Magazynować Produkty w oczekiwaniu na dostawę i w związku z tym Klient jest odpowiedzialny za wszystkie koszty i wydatki (w tym bez ograniczenia za składowanie i ubezpieczenie), lub
5.4.2 sprzedać Produkty po najlepszej cenie (po odliczeniu wszystkich kosztów magazynowych i sprzedaży). W takim przypadku Klient pokrywa stratę wynikająca ze sprzedaży Produktu poniżej ceny.
5.5 W przypadku Produktów Infrastrukturalnych dostawa, ryzyko i własność podlegają również dodatkowym warunkom wskazanym w Dodatkowych Warunkach dla Produktów Infrastrukturalnych.

6 Usługi, Oprogramowanie dostarczone przez Dell w związku z dostarczeniem Usługi lub Wyników Prac

6.1 Dell dostarcza Usługi, Oprogramowanie lub Wyniki Prac do Klienta zgodnie z Zamówieniem Usługi. Dell może według własnego uznania, zaproponować odnowienie Usług i licencji wysyłając Klientowi fakturę lub, po uprzednim zgłoszeniu, w dalszym ciągu wykonywać Usługi lub udostępniać Oprogramowanie do Klienta. Klient wyraża zgodę na odnowienie licencji do Oprogramowania i Usług, płacąc fakturę we właściwym terminie lub kontynuując dokonywanie zamówień Usług lub korzystając z Oprogramowania.
6.2 Wszelkie Prawa Własności Intelektualnej zawarte w Materiałach i Wynikach Prac są wyłączną własnością Dell, jej dostawców lub licencjodawców, z wyjątkiem wyraźnie przyznanych Klientowi w niniejszej Umowie.
6.3 Z zastrzeżeniem pełnej płatności za Usługi, Dell udziela Klientowi niewyłącznego, niezbywalnego, wolnego od opłat prawa do używania Materiały i Wyników Prac wyłącznie (1) w kraju lub krajach, w których Dell oferuje Usługi ( 2) do użytku wewnętrznego, oraz (3), w zakresie niezbędnym dla Klienta do korzystania z Usług określonych w Formularzu Usług.
6.4 Dell może anulować lub zawiesić świadczenie Usług, dostęp Klienta lub dostęp innego użytkownika do Oprogramowania dostarczonego przez Dell w związku ze świadczeniem Usługi, w przypadku gdy Dell jest do tego zobowiązany (1) z mocy prawa, (2) na zlecenie sądu właściwej jurysdykcji, lub (3) kiedy Dell ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Klient (lub użytkownicy Klienta) zaangażowani są w działania niezgodne z prawem lub inne działania niezgodne z Umową.
6.5 Dell może być zmuszony do przeprowadzania regularnych lub nieplanowanych napraw lub konserwacji, lub zdalnego patchowania lub modernizacji Oprogramowania dostarczonego przez Dell w związku ze świadczeniem Usługi, zainstalowanego w systemie informatycznym Klienta (ów) ("Konserwacja "), które mogą przejściowo pogorszyć jakość Usług lub doprowadzić do częściowego lub całkowitego zatrzymania pracy Oprogramowania. Wszelkie przerwy w pracy Oprogramowania lub w dostarczaniu Usługi podczas Konserwacji nie stanowią podstawy do żądania zwrotu jakichkolwiek opłat wnoszonych przez Klienta.
6.6 Klient zgadza się, że praca systemów służących do interakcji z Oprogramowaniem dostarczonym przez Dell w związku ze świadczeniem Usług (w tym telefon, sieci komputerowe i Internet), mogą od czasu do czasu zakłócać lub uniemożliwiać dostęp do używania i eksploatacji Oprogramowania. Dell nie ponosi odpowiedzialności za takie zakłócenia, brak działania lub niemożność dostępu Klienta do Oprogramowania.
6.7 W trakcie wykonywania Usługi lub w związku z korzystaniem przez Klienta z Oprogramowania dostarczonego przez Dell w związku ze świadczeniem Usług, może być konieczne uzyskanie przez Dell danych lub informacji, w tym konkretnych danych systemowych (łącznie "Dane"). Klient udzieli Dell niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, bezterminowej, nieodwołalnej licencji na:
6.7.1 użytkowanie, kompilację, rozpowszechnianie, odtwarzanie, przechowywanie, przetwarzanie, reprodukcje oraz tworzyć dzieł pochodnych Danych wyłącznie do celów określonych w punkcie 6.7;
6.7.2 gromadzenie danych z innych baz Danych do wykorzystania w sposób anonimowy dla celów marketingu i sprzedaży Dell,
6.7.3 kopiowanie i zachowanie tych Danych na serwerach Dell (lub jej dostawców) w czasie trwania niniejszej Umowy.
6.7.4 Klient oświadcza, że posiada wszystkie prawa, uprawnienia i zezwolenia niezbędne do korzystania i transferu Danych wewnątrz i na zewnątrz kraju, w którym Klient prowadzi działalność w związku z wykonywaniem przez Dell Usług lub korzystania przez Klienta z Oprogramowania.

7 Usługi

7.1 W przypadku gdy na zakupione Usługi składają się naprawy Produktów Marki Dell, Usługi te będą polegać na dokonywaniu napraw, które są niezbędne do usunięcia wad materiałowych lub w budowie Produktów objętych niniejszą Umową. Konserwacja prewencyjna nie jest wliczona w cenę i Dell nie ponosi odpowiedzialności za naprawy Produktów Marki Dell spowodowanych problemami z Oprogramowaniem lub spowodowanych zainstalowaniem przez Klienta Produktów Podmiotów Trzecich. O ile nie zaznaczono inaczej w Formularzu Usług, Usługi nie obejmują naprawy Produktów lub części Produktów, które zostały uszkodzone w wyniku (1) napraw wykonywanych przez podmiot inny niż Dell lub jego przedstawiciele (2) niewłaściwego użycia lub wyłączenia składnika Produktu lub Produktów (w szczególności takich jak: korzystanie z prądu o niewłaściwym napięciu lub bez wykorzystania bezpieczników, użycia niekompatybilnych urządzeń lub akcesoriów, niewłaściwa lub niewystarczająca wentylacja, lub niestosowanie się do instrukcji obsługi) przez podmiot inny niż Dell lub jego przedstawiciele; (3) przeniesienia Produktu z jednego położenia geograficznego lub podmiotu na inny, lub (4) działania sił przyrody, w tym m.in. uderzenia pioruna, powodzi, tornado, trzęsienie ziemi czy huraganu. Części używane w naprawy lub obsługi mogą być nowe, równorzędne do nowych lub regenerowane.
7.2 Klient upoważnia Dell do korzystania lub dostępu do zainstalowanych przez Klienta produktów Podmiotów Trzecich o ile będzie to konieczne do wykonania Usług Dell lub na żądanie Klienta, w tym m.in. do kopiowania, przechowywania i ponownej instalacji systemu lub kopii zapasowej Danych. Klient zobowiązuje się do ochrony Dell przed wszelkimi roszczeniach osób trzecich wynikających z niedotrzymania przez Klienta powyższego zobowiązania w celu zapewnienia stosownych zezwoleń (w tym m.in. uzyskania odpowiednich pozwoleń, praw własności intelektualnej lub inne uprawnień, zgodności z przepisami, lub zezwoleń związanych z używaniem technologii, oprogramowania lub innych elementów).

8 Oprogramowanie

8.1 Oprogramowanie jest przedmiotem odrębnych umów licencyjnych dołączonych do nośników oprogramowania a wraz nimi wszelkich wytycznych związanych z produktami, instrukcji obsługi, lub innych dokumentów przekazanych Klientowi w trakcie instalacji i korzystania z Oprogramowania.
8.2 W przypadku braku licencji dołączonej do Oprogramowania, Dell udziela Klientowi niewyłącznej licencji dostępu i korzystania z oprogramowania dostarczonego przez Dell. Oprogramowanie dostarczone lub udostępnione Klientowi przez Dell w związku ze świadczeniem Usług może być stosowane tylko w okresie trwania Usługi i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla Klienta do korzystania z Usług.
8.3 Dla Oprogramowania dostarczanego przez Dell w związku ze świadczeniem Usług, stosuje się następujące postanowienia:
8.3.1 Klient nie może: (1) kopiować (z wyjątkiem stworzenia kopii zapasowej), dokonywać adaptacji, udzielać licencji lub sublicencji, sprzedawać, przypisywać, przenosić na inny podmiot lub w inny sposób rozporządzać Oprogramowaniem, (2) używać Oprogramowania w sposób zarezerwowany dla prowadzenia Usług lub (3) używać Oprogramowania w ilości przekraczającej dopuszczalną liczbę miejsc dla licencjonowanych użytkowników jednocześnie, witryn lub innych kryteriów określonych w Formularzu Usług.
8.3.2 Klient nie ma prawa (1) używać lub uzyskać nieautoryzowany dostęp do sieci lub urządzeń Dell lub stron trzecich, (2) badać, skanować lub testować luki z w Oprogramowaniu lub systemie, konto, lub Sieć Dell lub jej klientów lub dostawców; (3) zakłócać lub próbować wpłynąć na usługi dla każdego użytkownika, hosta lub sieć; (4) rozsyłania spamu i innego rodzaju niechcianych wiadomości reklamowych; (5) ograniczać, blokować, lub w inny sposób zakłócać możliwości korzystania z Oprogramowania przez inną osobę, niezależnie od intencji, celu, lub wiedzy (z wyjątkiem narzędzi bezpieczeństwa i ochrony funkcji) lub (6) ograniczać, blokować, zakłócać działania lub w inny sposób powodować spadek wydajności urządzeń wykorzystywanych w celu dostarczania Usług przez Dell lub jego dostawców.
8.4 Klient udziela Dell, lub jego wyznaczonemu przedstawicielowi l, prawo do wykonywania audytu sposobu korzystania z Oprogramowania w normalnych godzinach pracy. Klient zgadza się współpracować z Dell podczas takiej kontroli i zapewnić odpowiedni dostęp do wszystkich dokumentów związanych z używaniem Oprogramowania. Audyt będzie ograniczony do weryfikacji zgodności działań Klienta z warunkami użytkowania Oprogramowania w ramach niniejszej Umowy.

9 Gwarancja

9.1 Z zastrzeżeniem pkt 9.3, Dell oświadcza, iż (1) Produkty Marki Dell są zgodne z ich specyfikacją produktu, (2) udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty wystawienia faktury ("Okres Gwarancji") oraz (3), udziela gwarancji na części zamienne marki Dell 90 dni od daty dostawy lub do końca Okresu Gwarancji, jeśli okres ten jest dłuższy. Wykonanie jednej z możliwości określonych w pkt 9.3 poniżej stanowi pełny i jedyny zakres odpowiedzialności Dell w ramach gwarancji udzielonych w niniejszego punktu.
9.2 Wszystkie gwarancje, warunki i inne wymogi implikowane przez prawo w najszerszym zakresie są wyłączone na mocy niniejszej Umowy. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
9.3 Dell dokona, według własnego uznania, naprawy lub wymiany Produktów Marki Dell, których działanie nie jest zgodne z gwarancją określoną w punkcie 9.1 pod warunkiem, że Dell zostanie powiadomiony na piśmie o domniemanych wadach w terminie 7 dni od daty, kiedy nabywca je stwierdził lub powinien odkryć wady w trakcie Okresu Gwarancji. Jeśli Dell zdecyduje się wymienić Produkty Marki Dell lub części zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w punkcie 9.1, Dell dostarczy produkty lub części do Klienta na swój koszt, na adres, na który wadliwe Produkty Marki Dell zostały dostarczone i jednocześnie własność wadliwych produktów lub części, które są przedmiotem wymiany (jeśli były własnością Klienta), ponownie powróci do Dell. Klient dokona wszelkich niezbędnych czynności aby dostarczyć do Dell wadliwe Produkty, które mają być przedmiotem zamiany, a Dell ma prawo obciążyć Klienta kosztami, jeżeli wadliwy Produkt lub części nie zostaną zwrócone na żądanie.
9.4 Dell gwarantuje, że (1) Usługi i Wyniki Prac są zgodne z Formularzem Usługi i (2) Usługi będą wykonywane podczas okresu trwania Usługi profesjonalnie i z należytą starannością.
9.5 Dell gwarantuje, że przez okres 90 dni od daty dostarczenia Oprogramowania Marki Dell będzie ono w stanie funkcjonować we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z odpowiednimi określonymi wymaganiami (1) Klient poinformuje Dell o jakichkolwiek usterkach lub wadach Oprogramowania w 14 dni od chwili, odkrycia wady przez Klienta lub od momentu kiedy powinien był on spostrzec istnienie błędu lub usterki (2) Klient dostarczy Dell z udokumentowane przykładów takich błędów lub wad. Dell nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie wolne od drobnych błędów. Wyłączna odpowiedzialność Dell w odniesieniu do gwarancji podana w niniejszym punkcie 9.5 jest ograniczona wyłącznie do korekty wszelkich awarii Oprogramowania Marki Dell w istotnych aspektach, zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami.
9.6 Dell nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji udzielonych w tym punkt 9 w odniesieniu do:
9.6.1 wad wynikających z normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania, nietypowych warunków pracy, nie przestrzegania instrukcji Dell (ustnej lub pisemnej), niewłaściwego korzystania lub zmiany, modyfikacji, regulacji lub naprawy produktów lub Oprogramowania bez zgody Dell;
9.6.2 przypadku gdy łączna cena za produkty lub Oprogramowanie nie została zapłacona w terminie płatności;
9.6.3 każdego z Produktów, Oprogramowania, Wyników Prac, Materiałów lub sprzętu nie wytworzonych lub wyprodukowanych przez Dell, co do których uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi lub gwarancji, są nadane przez producenta lub dostawcę a Dell przekazał je na rzecz Klienta;
9.6.4 w przypadku gdy Oprogramowanie, Produkty i Wyniki Prac wytworzone, wyprodukowane lub dostarczone przez Dell na podstawie Umowy, zostały oparte na specyfikacji, instrukcji lub zaleceniu danym Dell przez Klienta;
9.6.5 wszelkiego rodzaju wady, uszkodzenia lub zużycia wyraźnie wyłączone przez Dell w drodze pisemnego zawiadomienia; lub
9.6.6 jeśli Klient korzysta dalej z Produktów lub Oprogramowania pomimo wezwania do zaprzestania, o którym mowa w punkcie 9.3.
9.7 Dell nie gwarantuje, że Produkty, Oprogramowanie, Wyniki Prac lub Usługi będą współdziałać (1) z dowolną konfiguracją nie dostarczoną przez Dell lub (2) w celu uzyskania określonego rezultatu, nawet jeśli konfiguracja lub wynik były kwestią omawianą z Dell.
9.8 Dla Produktów Infrastrukturalnych gwarancja, wsparcie i wyłącznie zostały opisane w Dodatkowych Warunkach dla Produktów Infrastrukturalnych.

10 Odpowiedzialność

10.1 Żadna ze stron nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności wobec drugiej strony za (1) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, (2) podstępu lub (3) świadomego wprowadzenie w błąd lub (4) wszelkich innych zobowiązań, które nie mogą być wyłączone z mocy prawa.
10.2 Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za:
10.2.1 szczególne, pośrednie lub wtórne straty lub szkody;
10.2.2 utratę zysków, dochodów lub przychodów;
10.2.3 szkody wynikające z niemożności korzystania przez Klienta z systemu lub sieci;
10.2.4 utratę renomy lub reputacji;
10.2.5 utratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych lub oprogramowania;
10.2.6 odzyskiwania danych lub programów.
10.3 Całkowita odpowiedzialność Dell wobec Klienta w związku z Umową, z tytułu zaniedbań lub naruszenia Umowy lub z innych tytułów nie przekroczy 125% ceny Produktów, Oprogramowania, Wyników Prac lub Usług, jaką do zapłaty ma Klient na podstawie Umowy.

11 Czynności wysokiego ryzyka

Klient oświadcza, że jest mu wiadome, iż Produkty, Oprogramowanie, Wyniki Prac i Usługi nie były zaprojektowane i nie są przeznaczone do użycia w sytuacjach występowania niebezpieczeństwa, w tym, w szczególności: w zakresie eksploatacji obiektów jądrowych, nawigacji lotniczej i systemów łączności, kontroli ruchu lotniczego, systemów obronnych, urządzenia do podtrzymywania życia, czy innych aplikacji, w których awaria Produktów, Oprogramowania, Świadczeń lub Usług może prowadzić bezpośrednio do śmierci, obrażeń ciała lub uszkodzenie mienia ("Czynności Wysokiego Ryzyka"). Dell nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji przydatności Produktów, Oprogramowania, Wyników lub Usług do Czynności Wysokiego Ryzyka.

12 Poufność

Każda ze stron musi traktować wszystkie informacje otrzymane od drugiej strony jako poufne, oraz chronić jak własne informacje poufne, nie mniej niż z należytą starannością.

13 Odszkodowania

13.1 Dell zapewni ochronę Klienta przed roszczeniami lub działaniami osób trzecich, w przypadku gdyby roszczenia te dotyczyły Produktów Marki Dell Produktów, Oprogramowania, Wyników Prac lub Usług przetworzonych lub wyprodukowanych przez Dell oraz wydanych na podstawie niniejszej Umowy i wskazywały na naruszenie praw własności intelektualnej osoby trzeciej w kraju, w którym Dell zapewnił Klienta, że jest on uprawniony do otrzymania takich Produktów, Oprogramowania lub Usług ("Roszczenia Praw Własności Intelektualnej"). Jeśli Dell otrzyma niezwłoczne powiadomienie o Roszczeniach Praw Własności Intelektualnej i w racjonalnej ocenie Dell, może to spowodować niekorzystne orzeczenie, Dell podejmie według własnego uznania decyzję o (1) uzyskaniu dla Klienta prawa do dalszego korzystania z Produktów, Wyników Prac lub Oprogramowania lub Usług; (2) zmodyfikowaniu Produktów, Wyników Prac, Oprogramowanie lub Usług, tak aby nie naruszały praw osób trzecich, (3) zastąpieniu takich Produktów, Wyników Prac, Oprogramowania lub Usług, na równoważne, które wolne są od jakichkolwiek wad prawnych lub ( 4) zwrotu poczynionych przez Klienta przedpłat za niewykonane dotąd Usługi rzekomo mogące naruszyć prawa osób trzecich, lub zastosować stosowny upust lub przyjąć zwrot Produktów, Wyników Prac lub Oprogramowania rzekomo naruszających prawa osób trzecich.
13.2 Niezależnie od postanowień punktu 13.1, Dell jest zwolniony z obowiązku opisanego w punkcie 13.1 z tytułu wszelkich Roszczeń Praw Własności Intelektualnej w przypadkach: (1) zmiany Produktów Marki Dell, Wyniki, Oprogramowania lub Usługi, które nie zostały wykonane przez, lub w imieniu, Dell, (2) połączenia, działania lub wykorzystania Produktów, Wyników Prac, Oprogramowania lub Usługi z produktem innej firmy, oprogramowaniem lub usługą (połączenie, które powoduje, domniemane naruszenie praw osób trzecich), lub (3) gdy włączenie oprogramowania lub innych materiałów lub procesów dokonane zostało przez Dell lub na wniosek Klienta lub zgodnie z wymogami określonymi przez Klienta.
13.3 Postanowienia zawarte w punktach 13.1 i 13.2 stanowią jedyne i wyłączne zobowiązania Dell wobec Klienta z tytułu Roszczeń Praw Własności Intelektualnej.
13.4 Klient zapewni ochronę Dell przed roszczeniami osób trzecich lub działaniami wynikających z (1) niedotrzymania przez Klienta obowiązków związanych z uzyskaniem odpowiednich licencji, Praw Własności Intelektualnej lub innych uprawnień, stanu zgodności z przepisami, lub zezwoleń związanych z technologiami lub danymi dostarczonymi przez Klienta, lub (2) związanych z oprogramowaniem i innymi elementami w zaprojektowanymi lub wymaganymi przez Klienta do instalacji lub zintegrowanych w ramach Produktów, Wyników Prac, Oprogramowania lub Usług, (3) naruszenia przez Klienta praw własności Dell, jak określono w niniejszej Umowie; lub (4 ) wszelkich nieprawidłowości dotyczących pozwolenia na wywóz, lub (5) wszelkich zarzutów podniesionych przeciwko Dell z powodu ewentualnego naruszenia przez Klienta przepisów eksportowych oraz innych przepisów prawa.

14 Zakończenie

14.1 Każda ze stron może (bez uszczerbku dla wszelkich innych praw lub roszczeń) wypowiedzieć niniejszą Umowy w drodze pisemnego wypowiedzenia, niezwłocznie, jeżeli druga strona:
14.1.1 istotnie narusza postanowienia Umowy i nie zaniecha tego naruszenia w terminie 30 dni od pisemnego zawiadomienia lub
14.1.2 jest w stanie likwidacji lub zaprzestała działalności lub istnieje ryzyko, ze stanie się niewypłacalna.
14.2 Dell może wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, jeśli Klient:
14.2.1 nie płaci faktur prawidłowo wystawionych przez Dell zgodnie z Umową;
14.2.2 Klient narusza lub Dell podejrzenia, że Klient naruszy przepisy dotyczące eksportu;
14.2.3 Klient narusza Prawa Własności Intelektualnej jak również zobowiązania i gwarancje określone w Umowie.
14.3 Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, wszystkie prawa i obowiązki stron dotyczące Produktów, Usług lub Oprogramowania odnoszące się do konkretnych Formularzy Zamówienia w ramach Umowy będą automatycznie traktowane jako wygasłe, z wyjątkiem praw zrealizowanych przed jej rozwiązaniem.
14.4 Następujące punkty niniejszej Umowy będą obowiązywać strony oraz ich następców, pomimo rozwiązania Umowy: 1 (Wprowadzenie), 2 (Definicje), 3.3 (Płatności), 5 (Produkty), 6 (Usługi, Oprogramowanie i Wyniki Prac) ; 7 (Usługi); 9 (Gwarancje), 10 (Odpowiedzialności); 11 (Czynności Wysokiego Ryzyka), 12 (Poufność); 13 (Odszkodowania), 14 (Wypowiedzenie), 15 (Siła Wyższa), 16 (Ograniczenia eksportowe); 17 (Ochrona danych); 18 (Zgodność z Dyrektywą WEEE) i 19 (ogólne).

15 Siła wyższa

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań (z wyjątkiem zobowiązań finansowych) w ramach niniejszej Umowy w okresie, w którym taka realizacja jest ograniczona lub zakłócona z powodu okoliczności, w których strona nie posiadała racjonalnej kontroli nad realizacją postanowień Umowy, w tym, w szczególności, z powodu: pożaru, powodzi, wojny, embarga, strajku, zamieszek, lub jakiejkolwiek interwencji władz państwowych ("Siła Wyższa"), pod warunkiem, że strona, bez zbędnej zwłoki, w pierwszym możliwym terminie, poinformuje na piśmie druga stronę o zaistnieniu o Siły Wyższej. W przypadku, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 30 dni, druga strona może natychmiast wypowiedzieć, w całości lub w części niniejszą Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia.

16 Zgodność z przepisami dotyczącymi eksportu

16.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty, Wyniki, Oprogramowanie I Usługi dostarczone w ramach niniejszej Umowy, (które mogą zawierać technologię i są szyfrowanie), (1) są przedmiotem przepisów celnych Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, (2) mogą zostać wydane lub wykonane w krajach poza Stanami Zjednoczonymi lub Unii Europejskiej, lub poza granicami kraju, w którym Klient lub jego produkty się znajdują, i (3) mogą również podlegać przepisom celnym i eksportowym kraju, w którym Produkty, Wyniki Prac, Oprogramowanie lub Usługi są świadczone lub odbierane. Produkty, Wyniki Prac, Oprogramowanie i Usługi zakupione w ramach niniejszej Umowy nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub w inny sposób przeniesione do użytkowników końcowych lub z krajów, które są uznane na mocy mających zastosowanie przepisów Stanów Zjednoczonych lub Unii Europejskiej jako kraje objęte embargiem lub innym rodzajem ograniczeń handlowych. Ponadto, Produkty, Wyniki, Oprogramowanie i Usługi nie mogą być sprzedawane, dzierżawione lub w inny sposób przeniesione do, lub wykorzystane przez, użytkownika zaangażowanego w działania związane z bronią masowego rażenia, w tym, w szczególności do działań związanych z projektowaniem, rozwojem, produkcją i stosowaniem materiałów jądrowych, obiektów jądrowych, lub broni jądrowej, pocisków lub wspierania projektów związanych z bronią rakietową ani chemiczną lub biologiczną. Klient zgadza się przestrzegać powyższych postanowień i mających zastosowanie przepisów.
16.2 Klient oświadcza, że oprogramowanie dostarczone przez niego i używane jako część Produktów, Rezultatów, Oprogramowanie lub Usługi, nie zawiera żadnego szyfru lub, o ile zawiera szyfr, nie wymaga pozwolenia na wywóz. Jeżeli Klient nie może złożyć stosownego oświadczenia, Klient zgadza się dostarczyć Dell wszystkie informacje potrzebne Dell do uzyskania pozwolenia na wywóz od rządu Stanów Zjednoczonych lub innego właściwego rządu oraz zapewnić Dell pomoc w zakresie uzyskania stosownych pozwoleń. Niezależnie od powyższego, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń związanych z eksportem oprogramowania. Dell może także wymagać od Klienta certyfikatów eksportowych dla Oprogramowania.
16.3 Akceptacji Dell wymaga każde zamówienie na Produkty, Wyniki Prac, Oprogramowanie lub Usługi jeśli jest ono uzależnione od wydania pozwolenia na wywóz wymaganego przez rząd Stanów Zjednoczonych i lub władz innych krajów. Dell nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Produktów, Wyników Prac, Oprogramowanie lub Usługi, wynikające z niedotrzymania przez Klienta obowiązku uzyskania takiego pozwolenia wywóz lub dostarczenie odpowiedniego zaświadczenia.
16.4 Klient zapewni ochronę Dell przed roszczeniami osób trzecich, wynikającymi z naruszenia lub ewentualnego naruszenia przez Klienta przepisów eksportowych.

17 O ochronie danych

17.1 Strony zobowiązują się do przestrzegania mających zastosowanie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie wszelkich danych przetwarzanych na podstawie Umowy. W niniejszym punkcie pojęcia „dane osobowe”, „administrator” i „przetwarzanie” mają znaczenie nadane im przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”)
17.2 Klient ma obowiązek uzyskać wszelkie zgody, prawa i zezwolenia przed przekazaniem danych osobowych Dell.
17.3 W zakresie, w jakim Dell przetwarza jakiekolwiek dane osobowy w imieniu Klienta w celu wykonania Umowy, Dell będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z mową powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą miedzy stronami. W braku odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Umowy (Dell jako podmiot przetwarzający, a Klient jako administrator), przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie Planu Ochrony Danych dostępnego tutaj.
17.4 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych transakcyjnych w celu udostępnienia, oceny i poprawy Produktów i Usług na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie 17.

18 Zgodność z Dyrektywą WEEE

Dell jest odpowiedzialny za zgodność z postanowieniami Dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE), w tym między innymi: zgłaszanie urządzeń wprowadzanych do obrotu, wnoszenie opłaty środowiskowej do właściwego organu oraz, w razie potrzeby, przyjęcie z powrotem produktu w firmie Dell, pod warunkiem zbiórki zgodnie z przepisami prawa krajowego wdrażającymi Dyrektywę WEEE. Produkty składowane w punktach zbiórki zostaną poddane recyklingowi przez Dell zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE. Klient jest odpowiedzialny za zwrócenie produktów na swój koszt do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów Dell, zgodnie z programem recyklingu Dell.

19 Ogólne

19.1 Zawiadomienia stron, zgodnie z niniejszą Umową muszą być przesyłane w formie pisemnej i będą uznawane za skutecznie doręczone jeśli zostaną doręczone do koordynatorów spraw prawnych wskazanych na fakturze Dell.
19.2 Żadna ze stron nie może dokonać cesji lub przeniesienia praw wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony wyjątkiem (1) dokonania przez Dell cesji Umowy do jej spółek zależnych oraz (2) Dell może powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy swojemu podwykonawcy, pozostając odpowiedzialnym wobec Klienta za te zobowiązania.
19.3 Niniejsza Umowa oraz dokumenty, o których w niej mowa, stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami, będącej przedmiotem niniejszej Umowy. Postanowienia niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialności za celowe wprowadzenie drugiej strony w błąd lub podanie nieprawdziwych informacji.
19.4 Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1
19.5 Postanowienia zawarte w poszczególnych paragrafach i punktach Umowy są wykonalne niezależnie od pozostałych i na ich ważność nie ma wpływu nieważność któregokolwiek z innych postanowień. Jeżeli którekolwiek z tych postanowień jest nieważne, ale byłoby ważne, gdyby jakakolwiek jego część została wykreślona, dane postanowienie należy stosować z takimi modyfikacjami, jakie są niezbędne, aby stało się ono ważne oraz aby miało w jak największym stopniu taki sam skutek ekonomiczny, jak postanowienie, które jest nieważne.
19.6 Jakiekolwiek zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia Umowy lub opóźnienia lub braku realizacji zobowiązań z Umowy nie stanowi zrzeczenia się wszelkich późniejszych praw dochodzenia odszkodowania za naruszenie innych postanowień Umowy.
19.7 Umowy i innych pozaumownych są interpretowane zgodnie z prawem polskim i sądy polskie mają wyłączną jurysdykcję.
19.8 Strony zgadzają się, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów, 1980 (Konwencja Wiedeńska) nie stosuje się do Umowy.