|

Sektor Komercyjny i Publiczny

Jeżeli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pomiędzy Tobą a firmą Dell, do sprzedaży produktów, oprogramowania i usług firmy Dell będą zastosowanie miały Ogólne warunki sprzedaży produktów i usług dla klientów biznesowych w Polsce, jeśli jesteś klientem biznesowym (przedsiębiorcą) lub instytucjonalnym, włączając w to: Małych i Średnich Przedsiębiorców, Sektor Publiczny i Duże Przedsiębiorstwa. 

Dodatkowe zasady i warunki mogą dotyczyć kwestii dokonanego przez Ciebie zakupu, w tym mogą być zawarte w umowach serwisowych, warunkach dla produktów infrastrukturalnych i umowach licencyjnych na oprogramowanie. Prosimy o uważne przejrzenie Twojej faktury, potwierdzenia zamówienia lub każdej z osobna podpisanej umowy z firmą Dell, w celu potwierdzenia, jakie produkty, oprogramowanie i usługi zakupiłeś od firmy Dell, lub od dystrybutora firmy Dell, a następnie wybranie jednej z poniższych opcji w celu zapoznania się z zasadami i warunkami określonymi przez firmę Dell, mającymi zastosowanie do twojego zamówienia. Jeżeli nie posiadasz faktury, ponieważ zdecydowałeś się na bezpośredni zakup od firmy Dell, prośbę o kopię twojej faktury możesz złożyć zgodnie ze wskazówkami dostępnymi tutaj. Aby uzyskać dodatkową pomoc na tej stronie internetowej, dotyczącą zasad i warunków, które cię wiążą, lub złożyć prośbę o wydruk zawartej pomiędzy Tobą a firmą Dell umowy, należy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej Dell lub przedstawicielem sprzedaży.