|

Varumärken och upphovsrätt

UPPHOVSRÄTT
Upphovsrätten i allt material som tillhandahålls på denna webbplats (som nedan kallas ”webbplatsen”) innehas av Dell eller av materialets ursprungliga upphovsperson. Förutom i de fall som anges häri får materialet inte kopieras. reproduceras, distribueras, ges ut i ny upplaga, hämtas, visas, anslås eller överföras i någon form eller på något sätt, vilket utan begränsning inkluderar överföring på elektronisk och mekanisk väg, bildkopiering, inspelning eller på annan väg, utan föregående skriftligt medgivande från Dell eller innehavaren av upphovsrätten. Tillstånd ges till visning, kopiering, distribuering och hämtning av materialet på denna webbplats i personligt och icke vinstdrivande syfte under förutsättning att du inte gör ändringar i materialet och att du säkerställer att alla meddelanden om upphovsrätt och andra meddelanden om äganderätt i materialet behålls. Du får inte ”spegla” material som finns på denna webbplats på annan server utan Dells tillstånd. Detta tillstånd upphör automatiskt om du bryter mot något av dessa villkor. Obehörig användning av material på denna webbplats kan strida mot upphovsrättsliga lagar, varumärkeslagstiftning, sekretess- och reklamlagstiftning samt bestämmelser och lagstiftning för kommunikation.

VARUMÄRKEN
Varumärken och logotyper (varumärken) som används och visas på den här webbplatsen är registrerade och ej registrerade varumärken som tillhör Dell och andra. De får inte användas utan skriftligt godkännande från varumärkets ägare. Dells varumärken ska markeras med TM-symbolen och följas av det skriftliga uttalandet: ”XYZ är ett registrerat varumärke som tillhör Dell Inc.”. Alla varumärken får endast användas som adjektiv (till exempel, ”den bärbara Inspiron-datorn”) och aldrig som substantiv (till exempel, ”Inspironen”). Om du har frågor eller funderingar kring användandet av de här varumärkena eller andra Dell-namn, -märken eller -logotyper skriver du till trademarks@dell.com

En ofullständig lista över Dells varumärken finns tillgänglig här (på engelska).

USA INFORMATION OM DMCA (DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT)
Om du anser att din immateriella egendom på något sätt har kopierats utan ditt medgivande ber vi dig att lämna följande information till vår handläggare för upphovsrättsliga överträdelser enligt informationen nedan. Ditt meddelande måste innehålla följande:

Din elektroniska eller fysiska signatur;
En beskrivning av den immateriella egendom som du anser har använts på ett otillåtet sätt;
En beskrivning av innehållet som du anser utgör en överträdelse av den upphovsrättsskyddade egendomen, samt information om var innehållet finns på Dells webbplats;
Din adress, e-postadress och ditt telefonnummer;
En försäkran om att du i god tro anser att användandet i fråga inte har godkänts av ägaren till det upphovsrättsskyddade materialet, av dennes ombud eller är tillåtet enligt lag; samt
En (rättsligt bindande) försäkran om att informationen som du har angett i ditt meddelande är korrekt och att du är ägaren till det upphovsrättsskyddade materialet eller är behörig att agera å upphovsrättsägarens vägnar.


Vår handläggare för upphovsrättsliga överträdelser kan nås på:
copyright@dell.com

25 april 2013