|

Garantier

Dells tillverkargarantier till företagskunder framgår utförligt i Försäljningsvillkoren och lyder enligt följande:-

Produkter

Dell-märkta Produkter ska (1) överensstämma med deras respektive produktspecifikationer; (2) vara fria från materiella defekter under en tidsperiod om 12 månader efter fakturadagen (”Garantiperiod”); och (3) att Dell-märkta reservdelar ska vara fria från defekter i 90 dagar efter leveransdagen, eller för den resterande Garantiperioden om den är längre. Dell ska efter eget gottfinnande reparera eller ersätta Dell-märkta Produkter som inte uppfyller garantierna som anges i punkt 9.1 under förutsättning att Dell underrättas skriftligen om den påstådda defekten inom 7 dagar från den tidpunkt då Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt defekten och i vart fall inom Garantiperioden.

Service

Dell garanterar att (1) Service och Underlaget överensstämmer med Servicedokumenten; och att (2) Service ska utföras med rimlig kompetens och omsorg under den tillämpliga serviceperioden.

Programvara

Under en period om 90 dagar från leveransdagen garanterar Dell att Dell-märkt Programvara kommer att vara funktionsduglig i alla väsentliga avseenden i enlighet med de relevanta specifikationerna under förutsättning att (1) Kunden underrättar Dell om eventuella fel eller defekter i Programvaran inom 14 dagar efter den tidpunkt då Kunden upptäcker eller borde ha upptäckt felet eller defekten; och att (2) Kunden tillhandahåller Dell dokumenterade exempel på sådana fel eller defekter.