|

Naše pracovisko

Staňte sa aj vy súčasťou pracoviska budúcnosti

Vďaka moderným technológiám môžu dnes naši zamestnanci pracovať takmer kdekoľvek. Je pre nás čoraz dôležitejšie, aby boli naše podnikateľské aktivity udržateľné a novátorské. A dnešní zamestnanci už chcú pracovať inak ako kedysi.

Spoločnosť Dell vám ponúka možnosť robiť maximum pre našich zákazníkov a zároveň žiť v súkromí šťastne a úspešne. Naša snaha vytvoriť flexibilnejšie pracovné podmienky sa začala už pred rokom 2009 a odvtedy neustále pokračuje. V súčasnosti už ponúkame členom nášho tímu množstvo možností, spomedzi ktorých si môžu vybrať. Vďaka tomu dosahuje naša spoločnosť skvelé výsledky nezávisle od toho, ako alebo kde si naši zamestnanci vykonávajú svoju prácu. Sme preto hrdí na investície, ktoré sme urobili v oblasti inovácií pracoviska a IT riešení, ktoré umožňujú našim tímom dosahovať najlepšie výsledky nezávisle od spôsobu, akým robia svoju prácu.

pracovné miesta v spoločnosti dellPracovné miesta v spoločnosti Dell

Explore our locations worldwide

preskúmajte pobočky spoločnosti dell na celom svete Preskúmajte pobočky spoločnosti Dell na celom svete
Program prepojeného pracoviska

Podávajte svoje najlepšie výkony spôsobom, aký vám najviac vyhovuje.

Obchodná stratégia spoločnosti Dell kladie nesmierny dôraz na flexibilitu, vďaka ktorej dokážeme osloviť tých najtalentovanejších ľudí. Flexibilita je totiž príležitosťou, ako presadzovať zmeny kultúrnych noriem, spôsobov vedenia zamestnancov a pracovných postupov tak, aby z toho vyťažili jednotlivci aj celá spoločnosť a zároveň prináša nový prístup k práci z hľadiska miesta, spôsobu a času vykonávania pracovných povinností.

V rámci našej stratégie v oblasti ľudských zdrojov presadzujeme program prepojeného pracoviska, ktorý podporuje našich zamestnancov v hľadaní nových spôsobov ako pracovať, a kladie dôraz na dosahovanie obchodných výsledkov, nie na to, kde ich naši zamestnanci dosahujú. Program prepojeného pracoviska umožňuje členom nášho tímu vybrať si taký štýl práce, ktorý najlepšie vyhovuje ich potrebám nielen v pracovnom, ale aj súkromnom živote. Tento program vám ponúka nasledujúce flexibilné možnosti:

  • Mobilná práca (telework): Vykonávajte svoje pracovné povinnosti v rámci plného úväzku jeden až štyrikrát do týždňa z iného miesta, ako je primárne pracovisko v súlade s formálnymi požiadavkami a pracovným plánom.
  • Práca na diaľku: Vykonávajte svoje pracovné povinnosti v rámci plného úväzku výlučne z miesta mimo primárneho pracoviska (na pracovisku nebudete mať vlastné miesto).

Ak pre vás práve nemáme v ponuke mobilnú prácu alebo prácu na diaľku alebo vám tento spôsob práce nevyhovuje, máme pripravené ešte iné flexibilné možnosti, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám zamestnancov. Ide napríklad o flexibilný alebo čiastočný pracovný úväzok, zdieľanú prácu alebo zhustený pracovný týždeň.

Okrem toho sa vďaka flexibilným pracovným možnostiam šetria prírodné zdroje a energia, znižuje sa znečistenie ovzdušia spôsobené dopravou, prispieva sa k bezpečnosti verejnosti a znižuje sa dopravné zaťaženie miest. Členom nášho tímu umožňujeme pracovať na mieste a v čase, kedy sú najproduktívnejší, vďaka čomu využívame naše kancelárske priestory najlepšie ako sa dá, minimalizujeme prevádzkové náklady a šetríme životné prostredie.

Uvedomujeme si, že v prípade mobilných zamestnancov či zamestnancov na diaľku sú nevyhnutnou súčasťou procesu nástroje, technológie a školenia, ktoré sa podieľajú na zlepšovaní medziľudských vzťahov, vytváraní silných tímov a pracovnej sily rozptýlenej po celom svete. Z toho dôvodu neustále investuje do rozvoja virtuálnych školení a spoľahlivej infraštruktúry a nabádame členov nášho tímu, aby tieto možnosti využívali.

Rôznorodé pracovné prostredie otvorené pre všetkých

V spoločnosti Dell si uvedomujeme, že podnikáme v neustále sa meniacom svete a sme jeho súčasťou. Uvedomujeme si aj to, že presadzovanie rôznorodosti a vytváranie firemnej kultúry, ktorá nikoho nediskriminuje, je základom nášho spoločného úspechu. Ak chceme vybudovať trvalé vzťahy, musíme vytvoriť príjemné pracovné prostredie, kde spoločne podávajú svoje najlepšie výkony ľudia akéhokoľvek pôvodu. Tým, že spájame rozdielnosť a využívame ju v náš prospech sme schopní naplniť potenciál každého jedného zamestnanca, prinášať inovácie a rozvíjať pre náš globálny tím pracovné prostredie, v ktorom všetci podávajú svoje najlepšie výkony a spĺňajú očakávania našich zákazníkov.

Našu antidiskriminačnú stratégiu aplikujeme do praxe dvoma spôsobmi:

Záujmové skupiny zamestnancov
Záujmové skupiny zamestnancov vytvárajú priestor pre budovanie medziľudských vzťahov, rozvoj vodcovských schopností, dobrovoľnícke aktivity v rámci komunity a dosahovanie lepších pracovných výsledkov. Spoločnosť Dell má záujmové skupiny zamestnancov, ktoré sú zamerané na: ženy, Afroameričanov, Hispáncov, Aziatov, komunitu LGBT, ľudí s postihnutím, generačné rozdiely, životné prostredie, vojnových veteránov, multikulturalitu a pracovnú silu na diaľku.

Školenie zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia

Súčasťou našej snahy dosiahnuť vzájomný rešpekt medzi jednotlivými tímami po celom svete sú školenia zamerané na zvýšenie kultúrneho povedomia, ktoré majú za cieľ previesť jednotlivých členov tímu procesom sebapoznávania. V rámci školenia sú členovia tímov konfrontovaní s produktívnym aj kontraproduktívnym prístupom k vytváraniu pracovného prostredia otvoreného pre všetkých a súčasne sú im poskytnuté nástroje, s ktorými sa môžu vzájomne podporovať a vytvárať tak pracovné prostredie založené na spolupráci.