|

Ochranné známky a autorské práva

COPYRIGHT
Vlastníkom autorských práv vo všetkých materiáloch poskytnutých na tejto lokalite („Lokalita“) je spoločnosť Dell alebo pôvodný tvorca materiálu. Okrem prípadov uvedených v tomto dokumente nie je povolené ktorýkoľvek materiál kopírovať, rozmnožovať, distribuovať, znovu uverejňovať, sťahovať, vystavovať, posielať ani prenášať v žiadnej forme ani žiadnym spôsobom vrátane (no nie výlučne) elektronického, mechanického, fotokopírovania, nahrávania a akýchkoľvek ďalších spôsobov bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Dell alebo vlastníka autorských práv. Povolenie sa udeľuje na vystavovanie, kopírovanie, distribúciu a sťahovanie materiálov na tejto Lokalite výlučne na osobné a nekomerčné účely za predpokladu, že materiály nijak neupravíte a zachováte všetky upozornenia na autorské práva a upozornenia o vlastníctve, ktoré materiály obsahujú. Bez povolenia spoločnosti Dell tiež nie je povolené „zrkadliť“ akýkoľvek materiál na Lokalite pomocou iného servera. Toto povolenie automaticky stráca platnosť, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto zmluvných podmienok. Neoprávneným používaním akýchkoľvek materiálov nachádzajúcich sa na tejto Lokalite môže dochádzať k porušovaniu zákonov o ochrane autorských práv, zákonov o ochrane ochranných známok, zákonov o ochrane osobných údajov a verejne dostupných materiálov, ako aj nariadení a predpisov o komunikácii.

OCHRANNÉ ZNÁMKY
Ochranné známky a logá (Ochranné známky) použité a zobrazené na tejto Lokalite sú registrované a neregistrované ochranné známky spoločnosti Dell a ďalších strán a nesmú byť používané bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka ochrannej známky. Ochranné známky spoločnosti Dell musia byť označené symbolom „TM“ a musí ich sprevádzať sprievodné vyhlásenie: „XYZ je ochranná známka spoločnosti Dell Inc.“ Všetky ochranné známky by mali byť použité iba ako modifikátory (napríklad notebook Inspiron) a nikdy nie ako podstatné mená (napríklad Inspiron). Prípadné otázky týkajúce sa použitia týchto ochranných známok alebo ďalších názvov, známok alebo log spoločnosti Dell zasielajte na adresu trademarks@dell.com

Neúplný zoznam ochranných známok spoločnosti Dell je k dispozícii tu (V angličtine).

UPOZORNENIE K ZÁKONU DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT
Ak sa domnievate, že bola akýmkoľvek spôsobom skopírovaná vaša práca bez vášho súhlasu, poskytnite nášmu zamestnancovi pre správu upozornení o porušení autorských práv nasledujúce informácie uvedené nižšie. Vaše upozornenie musí obsahovať nasledujúce informácie:

váš elektronický alebo fyzický podpis,
opis práce, ktorej sa týka porušenie autorských práv,
identifikáciu práce, ktorá podľa vás porušila autorské práva, a opis toho, kde ju možno nájsť na webovej lokalite spoločnosti Dell,
vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu,
vaše prehlásenie o tom, že konáte v dobrej viere, že použitie v rozpore s autorskými právami nebolo autorizované vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom ani zákonom a
vaše čestné prehlásenie o tom, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé a ste vlastníkom autorských práv alebo osobou oprávnenou konať v mene vlastníka autorských práv.


Nášho zamestnanca pre správu upozornení o porušení autorských práv môžete kontaktovať na adrese
copyright@dell.com

25.4.2013