|

Záruky

Štandardné záruky spoločnosti Dell v súvislosti s predajom tovaru obchodnému partnerovi sú upravené v Podmienkach spoločnosti Dell s.r.o pre predaj výrobkov a služieb obchodným zákazníkom v Slovenskej republike. v nasledovne:

Výrobky – Výrobky so značkou spoločnosti Dell (1) musia vyhovovať svojej produktovej špecifikácii a (2) nebudú mať podstatné vady počas 12 mesiacov od dátumu faktúry a (3) že náhradné diely Označené značkou Dell nebudú mať vady počas 90 dní odo dňa dodania alebo po zvyšok Záručnej doby, ak sa táto skončí neskôr. 9.3 Spoločnosť Dell môže podľa vlastného uváženia opraviť alebo nahradiť Výrobky Označené značkou Dell, ktoré nevyhovujú zárukám podľa článku 9.1, ak je spoločnosť Dell o údajnej vade písomne informovaná do 7 dní od času, kedy Zákazník zistil alebo mal zistiť vadu, najneskôr do uplynutia Záručnej doby.

Spoločnosť Dell ručí, že (1) Služby a Písomnosti zodpovedajú Dokumentom o službe a (2) Služby budú vykonané s primeranou zručnosťou a starostlivosťou počas príslušnej servisnej doby.

Softvér – Spoločnosť Dell ručí, že po dobu 90 dní od dátumu dodania bude Softvér Označený značkou Dell funkčný vo všetkých podstatných ohľadoch v súlade s príslušnou špecifikáciou, ak (1) Zákazník informuje spoločnosť Dell o chybách alebo vadách Softvéru do 14 dní od času, kedy Zákazník zistil alebo mal zistiť chybu alebo vadu a (2) Zákazník poskytne spoločnosti Dell zdokumentované príklady takejto chyby alebo vady. Spoločnosť Dell sa nezaväzuje a neručí, že Softvér nebude mať malé chyby.