Πηγή: "Dell Displays, Productivity and Satisfaction Single vs. Dual Monitors", μια σύγκριση που διεξήχθη από το εργαστήριο SURL του πανεπιστημίου Wichita State University και η οποία ανατέθηκε από την Dell τον Οκτώβριο του 2015.