Βάσει εσωτερικής ανάλυσης της Dell τον Νοέμβριο του 2018.