Με βάση εσωτερική ανάλυση του HP Advisor και του Dell Precision Optimizer τον Μάρτιο του 2018 για τη σύγκριση της βελτιστοποίησης λογισμικού.