Thunderbolt והלוגו של Thunderbolt הם סימנים מסחריים של Intel Corporation או של החברות המסונפות לה בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.