Οι φορητοί υπολογιστές XPS εξαιρούν τα υλικά BFR και PVC από το προϊόν του πυρήνα σύμφωνα με τον ορισμό "χωρίς BFR/PVC" που δίνεται από τον οργανισμό INEMI. Οι εξωτερικοί προσαρμογείς, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα περιφερειακά και τα ανταλλακτικά ενδέχεται να εξαιρούνται, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά.