Hoe denken Nederlanders over smart cities?

Smart cities zijn de toekomst. Dell EMC werkt al een aantal jaar samen met verschillende partijen op het gebied van smart cities en smart buildings. Want uiteraard speelt technologie zoals 5G, cloud en IoT een belangrijke rol bij elk smart city-project. Maar hoe kijken Nederlandse burgers eigenlijk aan tegen smart city initiatieven? Om daar achter te komen heeft Dell EMC onderzoek laten doen door onderzoeksbureau PanelWizard onder 1.032 respondenten.

Onbekend maakt onbemind
Uit het onderzoek onder 18 tot 65-jarigen blijkt dat veel mensen eigenlijk nog niet goed weten wat hun gemeente doet om hun woonplaats slimmer te maken. Op de stelling ‘De plaats waarin ik nu woon heeft al stappen gezet die horen bij een smart city’, antwoord slechts 15 procent bevestigend, terwijl 44 procent denkt dat dit niet het geval is. Veertig procent geeft aan het niet te weten.

In Noord-Nederland vindt men opvallend vaak (52,1 procent van de respondenten) dat er nog geen stappen zijn gezet die horen bij een smart city. In Zuid-Nederland denken de respondenten juist vaker dat dit wel het geval is: maar 18,2 procent gaf aan dat niet te denken. Verder gaven respondenten met een laag inkomen vaker aan (51,3 procent) niet te weten of hun stad of gemeente bezig is met het zetten van stappen die horen bij een smart city. Bij midden hoogopgeleiden was dit 37,7 procent en van de hoogopgeleiden gaf 37,4 procent aan het niet te weten.

Voordelen van een smart city
Bovendien blijken niet alle ondervraagden te denken dat een smart city voordelen voor hen heeft. Meer dan de helft van de ondervraagden (56,6 procent) denkt dat het bestuur van steden meer profiteert van de voordelen van een smart city dan de inwoners.

Relatief veel vrouwen hebben de stelling ‘Het bestuur profiteert meer van de voordelen van een smart city dan de inwoners’ met ‘ja’ beantwoord. Ook geldt dat, hoe lager opgeleid de respondent is, des te vaker hij/zij van mening is dat het bestuur meer profiteert van een smart city dan de burger.

Hoe denken Nederlanders over smart cities?

Privacy
De ondervraagde Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of hun privacy in het geding is in een smart city: 55 procent geeft aan niet bang te zijn voor privacy issues tegenover ruim 44 procent die juist wel bang zijn dat hun privacy gevaar loopt.

Oudere respondenten gaven veel vaker aan bang te zijn dat hun privacy niet gewaarborgd is in een smart city. In de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar heeft 57 procent de stelling ‘Ik ben bang dat mijn privacy niet gewaarborgd is in een smart city’ met ‘ja’ beantwoord ten opzichte van ruim 38 procent bij de respondenten onder de 40 jaar. In Noord- en West-Nederland maken relatief veel mensen zich zorgen over de waarborging van privacy. In Oost-Nederland zijn minder respondenten daar bang voor.

Keurmerk
De meeste Nederlanders vinden dan ook dat de overheid burgers moet beschermen. Van de 1032 respondenten vond 86,4 procent dat er vanuit de overheid een keurmerk moet komen dat de betrouwbaarheid waarborgt van bedrijven die werken aan het creëren van een smart city. Hoe ouder de respondent, hoe groter de groep die het eens was met de stelling.

Aan de andere kant was bijna driekwart van de ondervraagden (73,2 procent) het er mee eens dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun persoonlijke informatie te beschermen in een smart city. Iets meer dan een kwart (26,8 procent) van de respondenten was het daar niet mee eens.

Omarmen
Om burgers in Nederland enthousiast te maken voor het concept van smart cities moet er meer focus komen op de economische, sociale en ecologische aspecten van smart city initiatieven. Op het moment dat oplossingen gericht zijn op burgers en mensen doorhebben hoe deze oplossingen hen helpen, wordt het concept van smart cities pas omarmd.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat smart city-initiatieven voor burgers zo transparant mogelijk moeten zijn, dus het is goed om een keurmerk te hebben. Door in een code of conduct vast te leggen wat burgers en gemeenten verwachten van bedrijven, weten wij wat wij wel en niet mogen. Samen moeten wij de antwoorden vinden.

About the Author: Dell Technologies