For å bli klimanøytrale må hele selskapet jobbe sammen, mot samme mål

Dell Technologies har satt seg som mål å bli klimanøytrale innen 2050. For å få bukt med klimakrisen må alle tiltak deles opp i mindre handlinger. Det samme gjelder for oss som selskap. Våre ulike tiltak skal virke sammen for å skape endring.

Vi la frem data om våre drivhusgass-utslipp for første gang i vår miljørapport for 2002. Hver dag jobber vi for å redusere klimagassavtrykket vårt, på fabrikker og lokaler, i forsyningskjeden og gjennom våre produkters energiintensitet. Vi ønsker å levere på vår forpliktelse som en stor og global aktør for å hindre global oppvarming og sikre en god fremtid for jorden og menneskene.  

Det neste steget for oss, er at vi forplikter oss til en prosess, som omfatter tre ulike deler av virksomheten, for å bli klimanøytrale innen 2050. Dette er et mål som går utover de eksisterende utslippsmålene for 2030 

Hva mener vi med klimanøytral?

Det er ulike måter å måle dette på. De beste klimanøytral-målene: 

  • Handler om mer enn balansen mellom utslipp og klimakvoter: For å gjøre bærekraftige og varige endringer, må virksomheter forplikte seg til å gjøre endringer selv, og redusere egne utslipp mest mulig, før man vurderer klimakvoter for det resterende. 
  • Baserer seg på vitenskap: Vitenskapsbaserte mål som er i tråd med nyeste klimaforskningen for å nå målene i Parisavtalen. Den gir en definert retning for virksomheter til å redusere utslipp og redusere risikoen for de verste konsekvensene av klimaendringene. I 2015 var vi blant de første 12 selskapene som satte mål for utslippsreduksjon godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). 
  • Tar høyde for alle deler av virksomheten: Scope 1 handler om direkte utslipp, Scope 2 er indirekte, kjøpte utslipp, som strøm. Tar du med Scope 3, tar man høyde for utslipp fra forsyningskjeden (upstream) og brukerne av produktene (downstream). Det er utslippene i scope 3 som ofte utgjøre brorparten av en selskaps karbonavtrykk 

Det er dette Dell Technologies strekker seg etter. Vi jobber med vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp på tvers av alle scopes, og nøytralisere kun det som gjenstår, innen 2050.  

Hvordan skal vi oppnå dette?

Vi er i gang med jobben for å nå disse måleneVi har SBTi-godkjente mål for å redusere klimautslippene i scope 1 og 2 med 50 prosent innen 2030. Dette gjør vi ved å redusere energibehovet ved å oppgradere infrastrukturen og forbedre energieffektiviet i driften. Vår lovnad om å bruke 75 prosent fornybar energi innen 2030 og 100 prosent innen 2040, vil nesten fjerne Scope 2-utslipp 

For Scope 3-utslipp knyttet til forsyningskjeden, jobber vi tett med leverandørene våre for å møte et SBTi-godkjent utslippsmål på 60 prosent reduksjon per omsatt enhet innen 2030. Vi snakker med leverandørene i alle ledd for å overvåke og administrere deres karbonavtrykk. Fremover vil vi hjelpe dem med å kjøpe fornybar energi, øke energieffektivitet, forbedre logistikk og forbedre klimarelatert måling og rapportering.  

Vår største utfordring vil være reduksjon knyttet til bruken av produktene våre. 2013 satte vi oss et mål om å redusere energiintensiteten i hele produktporteføljen med 80 prosent. Vi har så langt nådd nær 70 prosent, og er nå inne i det siste året hvor vi jobber mot dette målet. Vi regner med vi skal greie det. Når vi når denne milepælen, setter vi oss nye mål. Vi jobber for å skape innovasjon hos våre ingeniører og leverandører for å finne nye måter å jobbe mer effektivt på, uten at det går utover ytelsen.  

Men det viktigste verktøyet vi har får å nå målene er folkene våre. Det ambisiøse arbeidet drives av enkeltmennesker og team i hele virksomheten som jobber målrettet for at vi skal bli klimanøytrale.  

Veien mot målet

Det er en stor oppgave. Vi har brukt mye tid på å finne ut hvor vi kan bevege oss raskt, og hvor vi behøver partnere. Teknologiutvikling, økt bruk at fornybar energi og klimavitenskap kan hjelpe verden med overgangen til klimanøytralitet. Vi skal evaluere hele tiden og endre tilnærminger ved behov, slik at vi får mest mulig ut av disse elementene og oppnår målene rasktest muligVi skal være transparente når vi måler resultater, slik vi er med alle tiltak knyttet til miljø og sosialt ansvar, og vi rapporterer årlig som en del av våre Progress Made Real-plan og 2030-målene.  

Det å forplikte seg til klimanøytralitet er det viktigste nasjoner og bedrifter kan gjøre for å bremse global oppvarming. Vi er dedikerte, og vi lover å jobbe hardt for å nå vårt klimanøytralitetsmål. Vi implementerer nye tiltak, målerinngår partnerskap og bruker styrken i våre ansatte for å komme dit.  

For mer informasjon, gå til DellTechnologies.com/ClimateChange. 

Charlotte Flø Haanes, Head of Marketing and Communication i Dell Technologies deler selskapets visjon og mål mot 2030.

About the Author: Charlotte Flø Haanes

Head of Marketing and Communication | Social Impact Sales Lead