Raport 2020 Legacy of Good – Dell podsumowuje swoje działania CSR

Dell przedstawił pierwszy raport 2020 Legacy of Good („Dziedzictwo dobra 2020”) prezentujący najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa po połączeniu firm Dell i EMC1. Dokument opisuje m.in. działania podjęte w fabryce Della w Łodzi, których efektem było ograniczenie zużycia energii. W planach potwierdzono długoterminowe, globalne zaangażowanie  w kwestie związane z problemami społeczności, rozwojem pracowników i ochroną środowiska. W wyniku połączenia Dell EMC dysponuje bogatszą ofertą technologiczną, bardziej zaangażowanym zespołem i większymi zasobami, które można poświęcić na rozwiązywanie najważniejszych problemów współczesnego świata. W raporcie przedstawiono działania podjęte w roku finansowym 2017, tj. od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.


Połączenie firm Dell i EMC we wrześniu 2016 r. stanowiło dla nas okazję do przyjrzenia się naszym działaniom i określenia podstawowych obszarów zaangażowania, w których oba przedsiębiorstwa mogą wykazać się swoimi kompetencjami — powiedziała Trisa Thompson, Chief Responsibility Officer w firmie Dell. Nasza wspólna oferta, zgromadzone doświadczenie i dostępne zasoby sprawiają, że z radością myślimy o nowych przedsięwzięciach godnych zrealizowania. Już teraz widzimy ogromy potencjał innowacyjnych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno naszym klientom, jak i społecznościom, w których funkcjonujemy.

Zaktualizowany plan działań i wyznaczone cele stanowią odzwierciedlenie wspólnej wizji Dell i EMC związanej z zagadnieniami społecznymi i ekologicznymi. Po połączeniu firma zwiększyła m.in. nakłady na edukację młodzieży ze środowisk wykluczonych społecznie w dziedzinie nauk ścisłych. W celu rozwoju kultury organizacyjnej opartej na różnorodności firma Dell objęła elastycznym programem pracowniczym również członków dotychczasowego zespołu EMC. Mogą oni uczestniczyć w działaniach wielu grup pracowniczych, skupiających osoby o wspólnych zainteresowaniach, podobnym stylu życia, pochodzeniu etnicznym itd. Nowe przedsiębiorstwo zrealizowało część zobowiązań wynikających z udziału w inicjatywie American Business Act on Climate Pledge, polegających na zasadzeniu miliona drzew w celu ograniczenia skutków zwiększonej emisji dwutlenku węgla i przywrócenia naturalnych obszarów przyrodniczych w różnych częściach świata. Ponadto tegoroczny raport zawiera dodatkowe cele związane ze zwiększaniem transparentności, odpowiedzialnością oraz ciągłym doskonaleniem procesów w ramach całego łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.


Fabryka Della w Łodzi z certyfikatem ISO 50001

Część dokumentu „2020 Legacy of Good” poświęcona jest łódzkiej fabryce Della. W październiku 2016 r. otrzymała ona certyfikat ISO 50001, będący dowodem uznania zasług w obszarze ograniczenia zużycia energii – a tym samym zredukowania negatywnego wpływu na środowisko. Norma ISO 50001 oparta jest na systemie zarządzania energią, który poddawany jest ciągłemu rozwojowi. Łódzki zakład produkcyjny cała swoją energię czerpie z odnawialnych źródeł.

Wstępna wersja globalnego planu została opracowana w roku finansowym 2014, tj. między 1 lutego 2013 r. i 31 stycznia 2014 r. Inicjatywa „2020 Legacy of Good” uwzględnia pierwotne i zmodyfikowane cele, a także określa nowe zamierzenia związane z obszarami działania, skalą i doświadczeniem obu połączonych firm. W raporcie omówiono m.in. następujące zagadnienia:


Kwestie społeczne

 • Dell zaoferował swoją wiedzę i rozwiązania technologiczne 2,3 miliona dzieci ze środowisk wykluczonych społecznie, a pośrednio ponad 10 milionom osób, za pośrednictwem strategicznych programów charytatywnych. Stanowi to odpowiednio 59% planowanego zakresu działań bezpośrednich i 84% zakresu działań pośrednich.
 • Począwszy od roku finansowego 2014 pracownicy firmy Dell przeznaczyli ponad 3,3 miliona godzin na prace społeczne w środowiskach, w których mieszkają lub wykonują pracę. Zakładana wartość docelowa to łącznie 5 milionów godzin do roku 2020.
 • Dzięki współpracy partnerskiej z firmą Dell, udzielonemu przez nią finansowaniu i udostępnionej technologii instytut TGen może zintensyfikować prace nad skuteczniejszymi sposobami leczenia nowotworów. Wzrost mocy obliczeniowej i wielkości pamięci masowej pozwala skrócić czas sekwencjonowania genomu do sześciu godzin, podczas gdy do tej pory proces ten zajmował wiele tygodni. Miesięcznie wykonuje się ponad milion godzin obliczeń.

Ludzie

 • Dell umożliwia pracownikom udział w 14 grupach zainteresowań (tzw. ERG — employee resource groups). Takie działania pozwalają wypracować kulturę organizacyjną opartą na akceptacji różnorodności. W grudniu 2016 r. do takich grup należało 23% pracowników. Pride, grupa skupiająca pracowników i współpracowników reprezentujących środowisko LGBT, jest jedną z najszybciej rozwijających się społeczności.
 • Dell objął kontynuuje obejmowanie swoimi elastycznymi programami pracowniczymi członków Dell EMC. Dzięki temu istnieje możliwość wykonywania swoich obowiązków w wybranej przez siebie lokalizacji, w najbardziej dogodnym czasie i w najbardziej produktywny z  punktu widzenia pracownika sposób. Do roku 2020 planowane jest zwiększenie ogólnego wskaźnika udziału takich osób do 50%.
 • Dell w dalszym ciągu jest preferowanym pracodawcą, wyróżnianym nagrodami w ponad 20 krajach. W listopadzie 2016 r. przeprowadzona została pierwsza ankieta wśród pracowników połączonego przedsiębiorstwa. 82% ankietowanych twierdzi, że czuje motywację do pracy, co przekroczyło zakładany wskaźnik 75%.

Środowisko

 • Zakładany na 2020 r. poziom 22,7 tysiąca ton materiałów ekologicznych w produktach firmy Dell został już przekroczony. Zmieniono docelową wartość na 45,4 tysiąca ton odzyskanych tworzyw sztucznych i innych materiałów.
 • Dell rozpoczął sprzedaż notebooka XPS 13 2-in-1 w opakowaniach wykonanych z tworzyw sztucznych odzyskanych z mórz i oceanów, a ponadto podjął publiczne zobowiązanie dziesięciokrotnego zwiększenia wskaźnika rocznego zużycia takich materiałów (do roku 2025), jak również postanowił upublicznić zasady funkcjonowania łańcucha dostaw, aby zachęcić inne firmy do masowego korzystania z tego typu plastiku.
 • Dell odzyskał ponad 816 tysięcy ton sprzętu elektronicznego, co oznacza 88% wartości planowanej do odzyskania do roku 2020 (ponad 900 tysięcy ton).

Łańcuch dostaw

 • Firma Dell zwiększyła transparentność łańcucha dostaw dzięki opublikowaniu półrocznego raportu dotyczącego odpowiedzialności społecznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne, w którym przedstawiono ocenę działania łańcucha dostaw zgodnie z audytami Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) i innymi inicjatywami.
 •  Dell określił także nowe cele dodatkowe dla tego łańcucha, związane z audytami EICC, raportowaniem emisji przemysłowych i planami ograniczenia ryzyka skażenia wody. Dzięki temu poszczególni dostawcy będą w stanie podjąć odpowiedzialne działania w wymienionych obszarach.
 • Dell kontroluje przestrzeganie przez dostawców przepisów dotyczących czasu pracy, praw człowieka, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, a także rozwiązywać ewentualne problemy wspólnie z poszczególnymi firmami. W roku finansowym 2017 Dell poszerzył zakres cotygodniowego programu monitorowania czasu pracy, który teraz obejmuje ponad 190 tysięcy osób ze 121 obiektów należących do dostawców w Chinach. Zwiększono także możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami, którzy mogą w bezpiecznym środowisku bardziej swobodnie wypowiadać się o swoich problemach.

About the Author: Dell Technologies