• Osoby stojące za naszymi produktami

  Wspieranie osób tworzących nasz łańcuch dostaw

  • Firma Dell Technologies wspiera i szanuje osoby tworzące nasz łańcuch dostaw oraz społeczności, wśród których mieszkają i pracują. Dokładamy wszelkich starań, aby dbać o prawa osób produkujących nasze produkty i tworzyć pozytywne, bezpieczne środowiska pracy zgodne ze standardami i praktykami w zakresie zapewniania bezpieczeństwa określonymi w  kodeksie postępowania organizacji Responsible Business Alliance.

  • Zapewnienie odpowiedniego czasu pracy

   Od wszystkich dostawców wymagamy przestrzegania ustalonej przez organizację Responsible Business Alliance normy w zakresie maksymalnie 60-godzinnego tygodnia pracy, co najmniej jednego dnia wolnego i braku obowiązkowych nadgodzin (jest to niezbędne minimum) lub przestrzegania przepisów lokalnych, jeśli są bardziej rygorystyczne. Wdrożyliśmy również program monitorowania godzin pracy, który pomaga nam śledzić wydajność i zgodność z naszymi oczekiwanymi standardami.

  • Otwarty, szczery dialog

   W firmie Dell Technologies uczestniczymy w otwartej komunikacji między członkami łańcucha dostaw i ich zespołami ds. zarządzania, pomagając im budować zaufanie i pozytywne relacje przez ciągłe szkolenia i otwarty, szczery dialog. Pracownicy naszych dostawców mogą również skontaktować się z nami bezpośrednio za pomocą infolinii, aby składać zażalenia dotyczące miejsca pracy bez konieczności przekazywania ich do przełożonych, co zapewnia bezpieczną przestrzeń do wyrażania obaw. 

  • Ochrona osób najbardziej narażonych na gorsze traktowanie w społeczeństwie

   Nie tolerujemy żadnej formy pracy przymusowej, pracy za długi ani zatrudniania nieletnich na żadnym etapie łańcucha dostaw. Nasza polityka dotycząca pracowników najbardziej narażonych na gorsze traktowanie pomaga nam chronić najbardziej narażone osoby i wyraźnie zakazywać zachowań mogących wskazywać na ryzyko handlu ludźmi (w tym pracy przymusowej i pracy za długi) i zatrudniania nieletnich. Nasze coroczne oświadczenie dotyczące przeciwdziałania niewolnictwu i handlowi ludźmi zawiera szczegółowe informacje na temat naszych ryzyk, praktyk w zakresie ładu korporacyjnego i postępów.

  • Wzbogacenie życia zawodowego i osobistego

   Wiele osób z naszego łańcucha dostaw pochodzi z odległych regionów swoich krajów i szuka nowych możliwości oraz życiowych doświadczeń. Dążymy do jak największego wzbogacenia ich życia codziennego, tworząc łatwo dostępną platformę do przesyłania wiadomości, na której publikujemy treści pomagające w rozwijaniu nowych zainteresowań i poznawaniu nowych możliwości zawodowych.

  • Poprawa bezpiecznych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw

  • W kwestii pracowników — zarówno tych pracujących w naszych obiektach, jak i tych zdalnych — najważniejsze są dla nas ich zdrowie i bezpieczeństwo. Dążymy do tworzenia bezpiecznych środowisk pracy w całym łańcuchu dostaw, minimalizacji ryzyka i wdrażania właściwych procedur umożliwiających unikanie i szybkie rozwiązywanie problemów.

  • Nasze zakłady produkcyjne

   Nasze zakłady produkcyjne mają certyfikat OHSAS 18001, a od zakładów produkcyjnych naszych dostawców odpowiadających za ostatni etap produkcji wymagamy posiadania certyfikatu OHSAS 18001 lub ISO 45001. Do uzyskania tych certyfikatów zachęcamy również zakłady produkcyjne odpowiedzialne za wcześniejsze etapy produkcji.

  • Odpowiedzialna produkcja sprzętu elektronicznego

   Firma Dell Technologies aktywnie włącza się w działania grupy ds. zarządzania środkami chemicznymi wchodzącej w skład organizacji Responsible Business Alliance, a także jest jednym z liderów utworzonej przez organizację Green America sieci produkcyjnej ekologicznego sprzętu elektronicznego.

  • Monitorowanie środków chemicznych w procesach produkcyjnych

   Ściśle monitorujemy stosowanie wszelkich substancji, które mogą stwarzać zagrożenie dla pracowników lub ich lokalnego środowiska. Nasz program ds. środków chemicznych stosowanych w procesach produkcyjnych umożliwia ścisłe zarządzanie pracą z materiałami niebezpiecznymi w całym łańcuchu dostaw. Nasi dostawcy przestrzegają jasnych wytycznych określających środki ostrożności i procesów zatwierdzania mikroelementów oraz przeprowadzają regularne oceny ryzyka zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

  • Audyty dotyczące ryzyka zawodowego

   Regularnie przeprowadzamy audyty w celu oceny zagrożeń zawodowych w naszym łańcuchu dostaw oraz rutynowe ankiety wśród pracowników, aby zwiększyć poziom świadomości naszego personelu w zakresie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferujemy również specjalny program szkoleń mobilnych obejmujących kursy tematyczne i informacje na temat ważnych kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

  • Pozyskiwanie materiałów w sposób odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony

  • Naszym celem jest pozyskiwanie minerałów używanych do produkcji naszych produktów od dostawców stosujących etyczne i zrównoważone podejście. Nie pozyskujemy materiałów z jakichkolwiek znanych źródeł podejrzewanych o finansowanie konfliktów lub naruszanie praw człowieka i wymagamy tego samego od naszych dostawców. Informacje na temat stosowanych przez nas metod pozyskiwania materiałów są publicznie dostępne w naszym raporcie dotyczącym odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów.

  • Odpowiedzialne wydobywanie i pozyskiwanie minerałów

   Współpracujemy z firmami z naszej branży, dostawcami i innymi interesariuszami w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z wydobyciem w obszarach dotkniętych konfliktami i obszarach wysokiego ryzyka, a także podejmujemy działania na rzecz przestrzegania praw człowieka wszystkich pracowników w tych społecznościach. Firma Dell Technologies pomogła również w utworzeniu organizacji Responsible Minerals Initiative.

  • Bezkonfliktowe wydobycie i rozwój gospodarczy

   Dokładamy wszelkich starań, aby przestrzegać zasad bezkonfliktowego wydobycia w naszym łańcuchu dostaw, i dążymy do wspierania pokojowego rozwoju gospodarczego w regionach, które wydobywają surowce w sposób odpowiedzialny. W ramach naszego programu współpracujemy z dostawcami i oferujemy szkolenia w celu walki z powszechnymi błędnymi przekonaniami dotyczącymi obszarów, w których wydobycie przeprowadzane jest w sposób konfliktowy, takich jak Demokratyczna Republika Konga.

  • Dowiedz się więcej o naszych postępach i zasadach

  • Raport ESG za rok finansowy 2022

   W corocznym raporcie ESG pokazujemy, jak wywieramy pozytywny wpływ na ludzi i planetę z myślą o roku 2030 i późniejszych latach.

  • Zasady firmy Dell dotyczące dostawców

   Od naszych dostawców oczekujemy wdrożenia odpowiedzialnych praktyk biznesowych w zakresie kwestii społeczno-środowiskowych. Praktyki te określono w naszych zasadach dotyczących dostawców, których przestrzeganie jest warunkiem współpracy z firmą Dell.