Databáze znalostí

Náprava chyb řadiče PowerEdge RAID (závady PERC)


Tento článek obsahuje informace o běžných chybách hlášených vaším řadičem PERC (RAID).
Seznam chybových zpráv a jejich význam je vysvětlen v článku: Seznam chybových zpráv polí RAID a pevných disků serverů Dell a míra významnosti 

 


Obsah:

 1. Odstranění problémů s pevným diskem
 2. Obnovení vadného fyzického disku
 3. Chyby Smart
 4. Neznámá konfigurace
 5. Cyklus učení baterie / Chyby baterie nebo paměti
 6. Vytvoření virtuálního disku
 7. Virtuální disk má snížený výkon
 8. Globální opravné jednotky použitelné za provozu
 9. Odebrání a instalace pevného disku vyměnitelného za provozu

 

 

 

Důležité: Mnohé opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli pouze řešit menší potíže a provádět jednoduché opravy, ke kterým vás opravňuje dokumentace k produktu nebo ke kterým vás vyzve tým služeb a podpory online či po telefonu. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

 

Problém 1: Odstranění problémů s pevným diskem


Pokud má váš systém řadič RAID a vaše pevné disky jsou nakonfigurované v poli RAID, proveďte následující kroky:
 1. Restartujte systém a stiskněte <F10> během spouštění systému, abyste spustili nástroj Lifecycle Controller, a potom spusťte Průvodce konfigurací hardwaru, abyste zkontrolovali konfiguraci RAID.

 2. Ujistěte se, že byly pevné disky správně nakonfigurovány pro pole RAID.

 3. Vezměte pevný disk offline a znovu disk umístěte.

 4. Ukončete konfigurační nástroj a umožněte systému spustit operační systém.

 5. Ujistěte se, že jsou nainstalovány požadované ovladače pro vaši kartu řadiče a že jsou nakonfigurovány správně.

 6. Další informace najdete v dokumentaci k operačnímu systému.

 7. Restartujte systém a přejděte do Nastavení systému.

 8. Ověřte, zda je řadič povolen, a jednotky jsou zobrazené v Nastavení systému.

 

Zpět na začátek


 

Problém 2: Obnovení vadného fyzického disku


Problém: 
Opětovné vytvoření fyzického disku poté, co se jeden z nich nachází v chybovém stavu.
 
Nápravná akce: 
Pokud jste nakonfigurovali opravné jednotky použitelné za provozu, karta PERC se automaticky pokusí použít jednu z nich k opětovnému vytvoření fyzického disku, který je v chybovém stavu. Ruční opětovné vytvoření je nezbytné, pokud nejsou dostupné žádné opravné jednotky „hot spare“ s dostatečnou kapacitou pro opětovné vytvoření chybových fyzických disků. Před opětovným vytvořením fyzického disku je nutné do subsystému vložit fyzický disk s dostatečnou kapacitou.
 
POZNÁMKA: Pomocí konfiguračního nástroje systému BIOS ŘADIČE (<Ctrl> <R>) nebo aplikace správy úložiště Dell OpenManage můžete provést ruční opětovné vytvoření jednotlivých fyzických disků.

 

Zpět na začátek


 

 

Problém 3: Chyby Smart


SMART monitoruje interní výkon všech motorů, hlav a elektroniky fyzických disků a zjišťuje předvídatelné vady fyzických disků.
 
POZNÁMKA: Informace o tom, kde najít zprávy o chybách SMART, které by mohly znamenat vadu hardwaru, najdete v dokumentaci ke správě úložiště Dell OpenManage na webu support.dell.com/manuals.
 
Problém 1: Na fyzickém disku v redundantním virtuálním disku je zjištěna chyba
 
Problém: Na fyzickém disku v redundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART.
Nápravná akce:
 1. Zálohujte data.

 2. Proveďte vynucení stavu offline fyzického disku.
  POZNÁMKA: Pokud je přítomna opravná jednotka použitelná za provozu, po vynucení stavu offline disku bude opětovné vytvoření zahájeno opravnou jednotkou.

 3. Nahraďte disk novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou.

 4. Proveďte operaci výměny člena.
  POZNÁMKA: Operace výměny člena umožňuje zkopírovat data ze zdrojového fyzického disku virtuálního disku na cílový fyzický disk, který není součástí virtuálního disku. Pokud chcete další informace o funkci výměny člena, viz téma Použití funkce výměny člena a obnovitelných opravných jednotek použitelných za provozu.

Problém 2: Na fyzickém disku v neredundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART
 
Problém: Na fyzickém disku v redundantním virtuálním disku je zjištěna chyba SMART.
 
Nápravná akce:
 1. Zálohujte data.

 2. Pomocí výměny člena nebo nastavení globální opravné jednotky použitelné za provozu automaticky vyměňte disk. POZNÁMKA: Pokud chcete další informace o funkci výměny člena, viz téma Použití funkce výměny člena a obnovitelných opravných jednotek použitelných za provozu.

 3. Nahraďte zasažený fyzický disk novým fyzickým diskem se stejnou nebo vyšší kapacitou.

 4. Proveďte obnovení ze zálohy.

 

Zpět na začátek


 

 

Problém 4: Neznámá konfigurace


Pokud je přednastavena neznámá konfigurace, můžete ke zobrazení konfigurace vybrat Zobrazení neznámé konfigurace. Obrazovka zobrazuje neznámou konfiguraci tak, jaká by byla, kdybyste ji importovali. Můžete si zobrazit náhled neznámé konfigurace, než se rozhodnete, zda si ji naimportujete nebo ji vymažete.
V některých případech neznámou konfiguraci nelze importovat. Pokud opětovně vytváříte fyzický disk ve virtuálním disku, je stav fyzického disku nastaven na Znovu sestavit. Pro virtuální disky, které nelze importovat, se nezobrazí žádné cílové ID virtuálního disku.
Část Importování nebo vymazání neznámé konfigurace pomocí obrazovky Zobrazení neznámé konfigurace obsahuje postupy, které můžete používat ke správě neznámých konfigurací.
 
POZNÁMKA: Konfigurační nástroj systému BIOS ŘADIČE (<Ctrl> <R>) hlásí chybové kódy pro nezdařené importy neznámých konfigurací.
 
Chybová zpráva Nalezena neznámá konfigurace

Foreign configuration(s) found on adapter. (V adaptéru byly nalezeny neznámé konfigurace.) Pokračujte stisknutím libovolné klávesy nebo stisknutím klávesy C načtěte konfigurační nástroj, případně stisknutím klávesy F naimportujte neznámé konfigurace a pokračujte.

Pravděpodobná příčina: 
Pokud firmware řadiče zjistí fyzický disk s existujícími neznámými metadaty, označí příznakem fyzický disk jako neznámý a generuje výstrahu, která oznamuje, že byl zjištěn neznámý disk.

 

Nápravná akce: 
Stisknutím klávesy <F> v okně s výzvou naimportujete konfiguraci (pokud jsou přítomny všechny členské disky virtuálního disku) bez načtení konfiguračního nástroje systému BIOS ŘADIČE (<Ctrl> <R>). Nebo stiskněte klávesu <C>, čímž přejdete do konfiguračního nástroje systému BIOS ŘADIČE (<Ctrl> <R>), a naimportujte nebo vymažte neznámou konfiguraci. 
 

Chybová zpráva Neznámá konfigurace nalezena v

Během testu POST je přítomna zpráva neznámé konfigurace, avšak na stránce zobrazení neznámých konfigurací v nástroji nejsou přítomny žádné neznámé konfigurace. All virtual disks are in an optimal state. (Všechny virtuální disky jsou v optimálním stavu.)

Nápravná akce: 
Ujistěte se, zda jsou přítomny všechny fyzické disky a zda jsou všechny virtuální disky v optimálním stavu. Vymažte neznámou konfiguraci pomocí nástroje <Ctrl> <R> nebo nástroje Dell OpenManage Server Administrator Storage Management.

 

UPOZORNĚNÍ: Když vymažete neznámou konfiguraci, fyzický disk přejde do stavu Připraven.
Pokud vložíte fyzický disk, který byl předtím členem virtuálního disku v systému, a předchozí umístění tohoto disku bylo na základě opětovného vytvoření zabráno náhradním diskem, je nutné ručně odebrat příznak neznámé konfigurace nově vloženého disku.

 

Zpět na začátek


 

 

Problém 5: Cyklus učení baterie / Chyby baterie nebo paměti


Transparentní cyklus učení baterie
 
POZNÁMKA: Baterie jsou podporovány pouze na kartách PERC H710, H710P a H810.
Transparentní cyklus učení (TLC) je periodická operace, která vypočítává, jaká je zbývající kapacita baterie s cílem zajistit, aby bylo dostatek energie. Operace běží automaticky a nemá žádný dopad na systém ani na výkon řadiče.
 
Řadič provádí cyklus TLC na baterii automaticky pro kalibraci a změření zbývající kapacity jednou za 90 dní. Operaci lze v případě potřeby provádět ručně.
 
POZNÁMKA: Během transparentního cyklu učení jsou virtuální disky v režimu zpětného zápisu, pokud je povolen. Po dokončení cyklu TLC řadič nastaví další TLC na +90 dní.
 
Chybová zpráva týkající se problému s pamětí nebo baterií

Memory/Battery problems were detected (Byly zjištěny problémy s pamětí/baterií). The adapter has recovered, but cached data was lost. (Adaptér se obnovil, ale došlo ke ztrátě dat z mezipaměti.) Press any key to continue (Pokračujte stisknutím libovolné klávesy).

Pravděpodobná příčina: 
Tato zpráva se zobrazí za následujících podmínek:

 • Adaptér zjistí data v mezipaměti řadiče, která nebyla dosud zapsána do subsystému disku.
 • Řadič zjistí chybu – chyba opravného kódu (ECC) při provádění jeho rutiny kontroly mezipaměti během inicializace.
 • Namísto odeslání mezipaměti do subsystému disku řadič mezipaměť odstraní, protože nelze zaručit integritu dat.
 • Baterie nemusí být dostatečně nabitá.

 

Nápravná akce: 
Umožněte úplné nabití baterie, čímž tento problém vyřešíte.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell.

 

Zpět na začátek


 

 

Problém 6: Vytvoření virtuálního disku


Pokud chcete shlédnout video o délce 6:23 minut o vytvoření virtuálního disku, viz video na YouTube uživatele Dell TechCenter: OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard
 
POZNÁMKA: Kombinace diskových jednotek SAS a SATA ve virtuálním disku není podporována. Podporováno není ani kombinování diskových jednotek a SSD v rámci virtuálního disku.
 
Proveďte následující kroky pro vytvoření virtuálního disku v systému BIOS ŘADIČE:
 1. Během spouštění hostitelského systému stiskněte <Ctrl><R> po zobrazení obrazovky BIOS ŘADIČE.

  < >

  Zobrazí se obrazovka Správa virtuálních disků.

  Pokud je k dispozici více než jeden řadič, zobrazí se obrazovka Hlavní nabídka.

  Vyberte řadič a stiskněte <Enter>. Pro vybraný řadič se zobrazí obrazovka Správa virtuálních disků.

  Pomocí kláves se šipkou zvýrazněte Řadič č. nebo Skupina disků č.

 2. Stiskněte klávesu <F2>. Zobrazí se seznam dostupných kroků.

 3. Vyberte možnost Vytvořit nový VD a stiskněte klávesu <Enter>.
  Zobrazí se obrazovka Vytvořit nový VD.

  < >

  Kurzor je na možnosti Úrovně polí RAID.

  Při přidávání virtuálního disku do skupiny disků se zobrazí obrazovka Přidat VD do skupiny disků.

  Přeskočte na krok 11 pro změnu základního nastavení virtuálního disku.

  Stiskněte tlačítko <Enter> pro zobrazení možných úrovní polí RAID na základě dostupných fyzických disků.

 4. Stiskněte klávesu šipka dolů pro výběr úrovně pole RAID a stiskněte tlačítko <Enter>.

 5. Při vytváření rozloženého virtuálního disku (RAID 10, 50 nebo 60) zadejte počet fyzických disků na pole v poli Fyzické disky na pole a stiskněte <Enter>.
  POZNÁMKA: Vytvoření 22 fyzických disků RAID 10 VD je možné výběrem RAID 10 a zadáním 22 do pole Fyzické disky na pole.

 6. Stiskněte klávesu <Tab> pro přesunutí kurzoru na seznam fyzických disků.

 7. Pomocí klávesy se šipkou zvýrazněte fyzický disk a stiskněte mezerník, <Alt> nebo <Enter> pro výběr disku.

 8. Podle potřeby vyberte další disky.

 9. Stiskněte klávesu <Tab> pro přesunutí kurzoru na pole Základní nastavení.

 10. Nastavte velikost virtuálního disku v poli Velikost VD. Velikost virtuálního disku se zobrazuje ve formátu GB.

 11. Stiskněte klávesu <Tab> pro přístup na pole Název VD a zadejte název virtuálního disku.

 12. Stiskněte klávesu <Tab> pro přesunutí kurzoru na pole Pokročilá nastavení.

 13. Stiskněte mezerník, aby nastavení byla aktivní a mohli jste je změnit.

  < >

  Vedle položky Pokročilá nastavení se zobrazí X.

  Nastavení jsou velikost prvku pruhu, zásady čtení a zásady zápisu.

  Můžete si také zvolit Pokročilá nastavení, jako je vynucení ukládání do mezipaměti se zpětným zápisem, inicializace virtuálního disku a konfigurace vyhrazené opravné jednotky použitelné za provozu.

  Zobrazí se výchozí parametry. Výchozí hodnoty můžete Přijmout nebo je změnit.

 

Zpět na začátek


 

 

Problém 7: Virtuální disk má snížený výkon


Chybové zprávy a nápravné akce, když má virtuální disk snížený výkon
 
Chybová zpráva Virtuální disk má snížený výkon

x virtuálních disků má snížený výkon (x znamená počet virtuálních disků se sníženým výkonem)

Pravděpodobná příčina: 
Tato zpráva se zobrazí, když systém BIOS ŘADIČE zjistí virtuální disky se sníženým výkonem.

 

Nápravná akce: 
Pokud chcete zajistit ideální fungování virtuálních disků, proveďte některou z následujících nápravných akcí:

 1. Ujistěte se, že všechny disky ve virtuálním disku jsou přítomné a online.

 2. Nahraďte jakékoli vadné disky, které mohou být v poli.

 3. Opravte disk vyměnitelný za provozu a znovu vytvořte pole.

Systém BIOS ŘADIČE neprovede žádnou akci.
 

Zpět na začátek


 

 

Problém 8: Globální opravné jednotky použitelné při provozu


Vytvoření globálních opravných jednotek použitelných za provozu
 
Globální opravné jednotky použitelné za provozu můžete používat k výměně vadných fyzických disků v libovolném redundantním poli, pokud kapacita globální opravné jednotky použitelné za provozu se rovná nebo je větší než vynucená kapacita vadného fyzického disku.
 
Pro vytvoření globálních opravných jednotek použitelných za provozu proveďte následující kroky:
Zvolte volný disk, stiskněte klávesu F2 a zvolte položku Vytvořit globální HS

Odebrání globálních nebo vyhrazených opravných jednotek použitelných za provozu
 
Na obrazovce Správa fyzických disků můžete odebrat vždy jednu globální nebo vyhrazenou opravnou jednotku použitelnou za provozu. Pro odebrání globální nebo vyhrazené opravné jednotky použitelné za provozu proveďte následující kroky:

Zvolte Odebrat pro odebrání opravné jednotky použitelné za provozu

Zpět na začátek


 

 

Problém 9: Odebrání a instalace pevného disku vyměnitelného za provozu


Odebrání pevného disku vyměnitelného za provozu
 
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke ztrátě dat, ujistěte se, že váš operační systém podporuje instalaci pevného disku vyměnitelného za provozu. Viz dokumentaci dodanou se svým operačním systémem.

Odebrání pevného disku z nosiče pevného disku

Instalace pevného disku do nosiče pevného disku
 
UPOZORNĚNÍ: Mnohé opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli pouze řešit menší potíže a provádět jednoduché opravy, ke kterým vás opravňuje dokumentace k produktu nebo ke kterým vás vyzve tým služeb a podpory online či po telefonu. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka. Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.

Instalace pevného disku vyměnitelného za provozu
 
UPOZORNĚNÍ: Mnohé opravy může provádět pouze certifikovaný servisní technik. Sami byste měli pouze řešit menší potíže a provádět jednoduché opravy, ke kterým vás opravňuje dokumentace k produktu nebo ke kterým vás vyzve tým služeb a podpory online či po telefonu. Na škody způsobené neoprávněným servisním zásahem se nevztahuje záruka.
Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny dodané s produktem.
 
UPOZORNĚNÍ: Použijte pouze pevné disky, které byly otestovány a schváleny pro použití se základní deskou pevného disku. 
 
UPOZORNĚNÍ: Kombinace pevných disků SAS a SATA ve stejném svazku pole RAID není podporována.
 
UPOZORNĚNÍ: Při instalaci pevného disku se ujistěte, zda jsou sousední disky plně nainstalovány. Vložení nosiče pevného disku a snaha zamknout jeho madlo vedle částečně nainstalovaného nosiče může vést k poškození pružiny štítu částečně nainstalovaného nosiče a k tomu, že bude nepoužitelný. 
 
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo ke ztrátě dat, ujistěte se, že váš operační systém podporuje instalaci pevného disku vyměnitelného za provozu. Viz dokumentaci dodanou se svým operačním systémem.
 
UPOZORNĚNÍ: Když instalujete náhradní pevný disk vyměnitelný za provozu a systém zapnete, pevný disk se automaticky začne opětovně vytvářet. Důkladně zkontrolujte, že je náhradní pevný disk prázdný nebo obsahuje data, která si přejete přepsat. Jakákoli data na náhradním pevném disku okamžitě po instalaci pevného disku ztratíte.
Klikněte sem pro shlédnutí 11sekundového videa na téma Odebrání a instalace pevného disku vyměnitelného za provozu v zařízení R720.
 

Zpět na začátek


 
 1. Ujistěte se, že všechny disky ve virtuálním disku jsou přítomné a online.
 2. Nahraďte jakékoli vadné disky, které mohou být v poli.
 3. Opravte disk vyměnitelný za provozu a znovu vytvořte pole.
 4. Stiskněte klávesu šipka dolů pro zvýraznění fyzického disku, abyste provedli změnu na globální opravnou jednotku použitelnou za provozu.

 5. Stisknutím klávesy <F2> zobrazte nabídku dostupných akcí.

 6. Stisknutím klávesy šipka dolů zvýrazněte položku Vytvořit globální opravnou jednotku a stiskněte klávesu <Enter>.
  Fyzický disk se změní na globální opravnou jednotku použitelnou za provozu. Status „globální opravná jednotka použitelná za provozu“ fyzického disku se zobrazí pod záhlavím Stav.

  POZNÁMKA: Pokud chcete vyměnit fyzický disk, globální opravné jednotky použitelné za provozu musí používat stejnou diskovou technologii a musí mít stejnou nebo větší velikost.

 7. Podle potřeby vyberte další fyzické disky a podle předchozích kroků je změňte na globální opravné jednotky použitelné za provozu.

 8. Stiskněte <Ctrl> <N> pro otevření obrazovky Správa fyzických disků.
  Zobrazí se seznam fyzických disků. Status každého disku se zobrazí pod záhlavím Stav.

 9. Stiskněte klávesu šipka dolů pro zvýraznění fyzického disku, který je globální opravnou jednotkou použitelnou za provozu.

 10. Stisknutím klávesy <F2> zobrazte nabídku dostupných akcí.

 11. Stiskněte klávesu šipka dolů pro výběr položky Odebrat opravnou jednotku použitelnou za provozu ze seznamu akcí a stiskněte <Enter>.
  Stav fyzického disku se změní na Připraveno. Status fyzického disku se zobrazí pod záhlavím Stav.

  POZNÁMKA: Snažte se v určitém virtuálním disku použít fyzické disky se stejnou kapacitou. Pokud ve virtuálním disku použijete fyzické disky s jinou kapacitou, se všemi fyzickými disky ve virtuálním disku bude nakládáno tak, jako by měly kapacitu nejmenšího fyzického disku.

 12. Podle potřeby vyberte další opravné jednotky použitelné za provozu a postupujte podle kroku 1 až 4 pro jejich odebrání.

 13. Pomocí software pro správu připravte pevný disk na odebrání.
  • Počkejte, až kontrolky na nosiči pevného disku budou signalizovat, že pevný disk lze odebrat bezpečně.
  • Pokud je pevný disk online, zelená kontrolka činnost/závada při vypínání disku bliká.
  • Když už kontrolky pevného disku nesvítí, je pevný disk připraven na odebrání.
 14. Stiskněte tlačítko Uvolnit pro otevření madla pro uvolnění nosiče pevného disku (Obrázek 1.1 a 1.3).
 15. Vysuňte nosič pevného disku tak, aby byl plně mimo slot.

  UPOZORNĚNÍ: Chcete-li zajistit správné chlazení systému, je třeba do všech prázdných slotů pro pevné disky nainstalovat záslepky.
   
 16. Do slotu pro pevné disky vložte záslepku.


  Obrázek 1: Odebrání a instalace pevného disku vyměnitelného za provozu
  1. Tlačítko Uvolnit
  2. Pevný disk
  3. Madlo nosiče pevného disku
 17. Sejměte šrouby z ližin na nosiči pevného disku (Obrázek 2.3).
 18. Vyjměte pevný disk z nosiče pevného disku (Obrázek 2.1).


  Obrázek 2: Odebrání a instalace pevného disku do nosiče pevného disku
  1. Nosič pevného disku
  2. Pevný disk
  3. Šrouby (4)
 19. Vložte pevný disk do nosiče pevného disku tak, aby byl konec s konektory pevného disku směrem dozadu.
 20. Zarovnejte otvory pro šrouby na pevném disku s otvory v zadní části nosiče pevného disku.
  Po správném zarovnání bude zadní část pevného disku lícovat se zadní částí nosiče pevného disku.
 21. Přišroubováním šroubů upevněte pevný disk do nosiče.
 22. Pokud je ve slotu pro pevné disky záslepka, vyndejte ji.
 23. Vložte pevný disk do nosiče.
 24. Stiskněte tlačítko Uvolnit na přední straně nosiče pevného disku a otevřete madlo nosiče pevného disku.
 25. Vložte nosič pevného disku do slotu tak, aby se nosič spojil se základní deskou.
 26. Zavřete madlo nosiče pevného disku, abyste pevný disk zajistili na místě.

 

Zpět na začátekNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN129828

Datum poslední změny: 31.05.2018 17:33


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.