Jak spustit a upravit nastavení v konfiguraci systému (BIOS)?

Jak spustit a upravit nastavení v konfiguraci systému (BIOS)?


Tento dokument popisuje, jak spustit a upravit nastavení v konfiguraci systému (BIOS).

Spusťte konfiguraci systému (BIOS).


1. Zapněte (nebo restartujte) počítač.
2. Jakmile se objeví logo DELL s výzvou ke stisku klávesy F2, stiskněte klávesu F2.
Výzva ke stisku klávesy F2 označuje, že se inicializovala klávesnice. Tato výzva se může objevit velmi rychle. Jestliže klávesu F2 stisknete před zobrazením výzvy k jejímu stisknutí, nebude mít stisknutí žádný účinek. Pokud nestihnete spustit systém BIOS a zobrazí se logo operačního systému, počkejte, až se zobrazí pracovní plocha systému Windows. Potom počítač vypněte a akci zopakujte.

Různé metody k resetování nastavení konfigurace systému (BIOS)


• Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS
• Spuštění systému z média se systémem Windows
• Vytvoření svazků RAID
• Povolení funkce ISRT
• Nastavení konfigurace rozhraní UEFI

Obnovení výchozí konfigurace systému BIOS


Pokud je váš počítač nastaven ke spuštění z média nebo jednotky USB, systém Windows se nemusí úspěšně spustit. Tento problém může vyřešit resetování systému BIOS do továrního nastavení:
1. Spusťte konfiguraci systému.
2. Pomocí kláves se šipkami se dostaňte na záložku Exit (Odejít).
3. Vyberte možnost Load default settings (Načtení výchozího nastavení) a stiskněte klávesu Enter.
4. Stisknutím klávesy Y volbu potvrďte.
5. Vyberte možnost k uložení změn a ukončení.
6. Stisknutím klávesy Y volbu potvrďte.

Spuštění systému z média se systémem Windows


Při opravě nebo opakované instalaci operačního systému bude možná zapotřebí spustit systém z instalačního média systému Windows.
V závislosti na modelu může váš počítač být osazen optickou jednotku. K procedurám vyžadujícím média použijte externí optickou jednotku.
 1. Vložte instalační médium systému Windows do optické jednotky.
 2. Spusťte konfiguraci systému.
 3. Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku nabídky Boot (Spuštění) a stiskněte klávesu Enter.
 4. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost 1st Boot (1. spuštění) a stiskněte klávesu Enter.
 5. Pomocí kláves + nebo - změňte hodnotu zařízení možnosti 1st Boot (1. spuštění) na CD/DVD.
  Postup změny pořadí spouštění v systému BIOS závisí na typu základní desky a verzi systému BIOS nainstalovaného na vašem počítači.
 6. Stisknutím klávesy Esc ukončete systém BIOS.
  Jedná se o jazyk zobrazení procesu klíče Dell Direct USB a může být stejný, jako je jazyk operačního systému. Vyberte vhodnou variantu.
 7. Vyberte možnost Save changes and Exit (Uložit změny a ukončit).

Pokud nejsou možnosti v krocích 4 a 5 zmíněné výše dostupné, proveďte spuštění z média pomocí jedné z možností níže:

1. Zvýrazněte možnost 1st Boot (1. spuštění) a stiskněte klávesu Enter. Vyberte CD/DVD a stiskněte klávesu Enter.
2. Klávesu ke změně pořadí spuštění vyhledejte v okně s nápovědou systému BIOS.

Vytvoření svazků RAID


Pokud váš počítač používá diskové pole RAID (Redundant Array of Independent Disks), vytvořte po opětovné instalaci operačního systému svazek RAID.
Pokud je režim SATA nastaven na režim AHCI, IRRT, RAID On nebo RAID, musí být po opětovné instalaci operačního systému přeinstalován ovladač IMSM/IRST.
 1. Spusťte konfiguraci systému.
 2. Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku nabídky Advanced (Pokročilé) a stiskněte klávesu Enter.
 3. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost SATA Operation (Provoz SATA) a stiskněte klávesu Enter.
 4. Vyberte možnost RAID a poté stiskněte klávesu Enter.
  Postup zapnutí režimu RAID v systému BIOS závisí na typu základní desky a verzi systému BIOS nainstalovaného na vašem počítači.

  a. Vyberte položku nabídky Advanced (Pokročilé), poté vyberte obrazovku zobrazení OptionRom. Vyberte možnost Display (Zobrazení).

  b. Vyberte nabídku System Configuration (Konfigurace systému) a poté vyberte možnost SATA Operation (Provoz SATA). Vyberte možnost RAID, nebo RAID On.

 5. Stisknutím klávesy Esc ukončete systém BIOS.
 6. Vyberte možnost Save changes and Exit (Uložit změny a ukončit). Počítač se restartuje a zobrazí se obrazovka Intel Rapid Storage Technology (IRST).
  Technologie IRST je kódový modul zabudovaný do systému BIOS, který poskytuje podporu při spuštění svazků RAID.
 7. Stisknutím kláves Crtl a I spustíte konfigurační nástroj.
 8. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost Create RAID Volume (Vytvořit svazek RAID).
 9. Můžete použít výchozí nastavení svazku RAID, nebo můžete upravit hodnoty Name (Název), RAID Level (Úroveň RAID), Disks (Disky), Strip Size (Velikost pruhu) a Capacity (Kapacita) dle libosti.
  Hodnotu RAID Level (Úroveň RAID) můžete nastavit na hodnotu RAID0 (Stripe), nebo RAID1 (Mirror). Pokud máte dva pevné disky a jeden disk mSATA, můžete nastavit hodnotu RAID 0 na jednom z těchto zařízení.
 10. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost Create Volume (Vytvořit svazek).
 11. Po vyzvání k vytvoření nového svazku pokračujte stisknutím klávesy Y.
 12. Vyberte možnost Exit (Odejít) a stiskněte klávesu Enter.
 13. Stisknutím klávesy Y program ukončete a počítač se restartuje.
 14. Zkontrolujte, že je technologie IRST nainstalována.

Povolení funkce ISRT


Uživatelské rozhraní Intel Smart Response Technology (ISRT) je přístupné v systému Windows a používá se k nastavení a správě svazků mezipaměti.
1. Přihlaste se do systému Windows.
2. Na hlavním panelu systému dvakrát klikněte na ikonu ISRT, čímž aplikaci spustíte.
3. Klikněte na možnost Accelerate (Akcelerovat).
4. Klikněte na možnost Enable Acceleration (Povolit akceleraci). Objeví se okno Enable Acceleration (Povolit akceleraci).
5. V části Select the size allocation for the cache memory (Vybrat velikost alokace pro mezipaměť) klikněte na konkrétní udanou velikost paměti. Například 18,6 GB a podobně.
6. V části Select the disk or volume to accelerate (Vybrat disk nebo svazek k akceleraci) vyberte Disk na portu 0.
7. V části Select the acceleration mode (Vybrat režim akcelerace) vyberte režim Enhanced (Vylepšený).
8. Klikněte na tlačítko OK

Nastavení konfigurace rozhraní UEFI


Pokud je režim spuštění v systému BIOS vypnut, některé ovladače nemusejí fungovat správně. Zapnutí režimu spuštění rozhraní Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) povolí ovladače rozhraní UEFI.
 1. Spusťte konfiguraci systému.
 2. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku nabídky Boot (Spuštění) a stiskněte klávesu Enter.
 3. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku nabídky Boot (Spuštění), nebo Boot List Option (Možnost seznamu spouštění) a stiskněte klávesu Enter.
 4. Vyberte možnost UEFI a poté stiskněte klávesu Enter.
  Režim spouštění umožňuje vybrat režim spouštění Legacy (Starší), nebo UEFI. Pokud je vybrán režim spouštění Legacy (Starší), umožňuje spouštět zařízení podporující Legacy BIOS (Starší systém BIOS). Pokud je vybrán režim spouštění UEFI, povoluje ovladače UEFI. Změna režimu spouštění vyžaduje, aby oddíly na úložném zařízení odpovídaly kompatibilitě režimu spouštění. Změna režimu spouštění může mít za následek nekompatibilní spouštěcí úložné zařízení, což vašemu počítači může zabránit ve spuštění. Obnovení režimu spouštění může vyřešit selhání nekompatibilního spouštěcího zařízení a obnovit váš operační systém.
 5. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost Secure Boot Control (Kontrola zabezpečeného spouštění) nebo Security Boot (Zabezpečené spouštění) a stiskněte klávesu Enter.
 6. Vyberte možnost Enabled (Povoleno) a stiskněte klávesu Enter.
 7. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte možnost 1st Boot (1. spuštění) a stiskněte klávesu Enter.
 8. Vyberte možnost UEFI : Windows Boot Manager (UEFI : Správce spouštění Windows) a stiskněte klávesu Enter.
 9. Stisknutím klávesy Esc ukončete systém BIOS.
 10. Vyberte možnost Save changes and Exit (Uložit změny a ukončit).

 


ID článku: SLN288100

Datum poslední změny: 30.04.2018 18:46


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.