Kunnskapsbase

Rette PowerEdge RAID-kontrollerfeil (PERC-feil) (på engelsk)


Denne artikkelen inneholder informasjon om vanlige feil som rapporteres av PERC (RAID)-kontrolleren din.
Listen over feilmeldinger og hva de betyr er forklart i artikkelen: Hvordan feilsøke feil med harddisk- og RAID-kontrollere på Dell PowerEdge 12G-servere 

 


Innholdsfortegnelse:

 1. Feilsøke en harddisk
 2. Gjenoppbygge en mislykket fysisk disk
 3. SMART-feil
 4. Fremmed konfigurasjon
 5. Batterilæringssyklus / batteri- eller minnefeil
 6. Opprette virtuell disk
 7. Degradert virtuell disk
 8. Globale varme reservedisker
 9. Fjerne og installere hot-swap-harddisk

 

 

 

Viktig: Mange av reparasjonene kan bare utføres av en sertifisert serviceteknikker. Du må bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som beskrevet i produktets dokumentasjon, eller som anvist fra telefonbasert eller internettbasert støttetjenester. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. Les, og følg sikkerhetsinstruksjonene som ble levert sammen med produktet.

 

Problem 1: Feilsøke en harddisk


Hvis systemet ditt har en RAID-kontroller og harddiskene dine er konfigurert i et RAID-array, må du gjennomføre følgende trinn:
 1. Start systemet på nytt, og trykk på <F10> under systemoppstarten for å kjøre Lifecycle Controller. Kjør deretter veiviseren for maskinvarekonfigurasjon for å sjekke RAID-konfigurasjonen.

 2. Kontroller at harddisken(e) er korrekt konfigurert for RAID-arrayet.

 3. Koble fra harddisken, og sett stasjonen på plass igjen.

 4. Gå ut av konfigurasjonsverktøyet, og la systemet starte operativsystemet.

 5. Kontroller at de nødvendige enhetsdriverne for kontrollerkortet ditt er installert, og at de er konfigurert på riktig måte.

 6. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen for operativsystemet.

 7. Start systemet på nytt, og åpne System Setup (Systemoppsett).

 8. Kontroller at kontrolleren er aktivert, og at diskene vises i System Setup (Systemoppsett).

 

Tilbake til toppen


 

Problem 2: Gjenoppbygge en mislykket fysisk disk


Problem: 
Gjenoppbygging av en fysisk disk etter at en av dem har hatt tilstand som mislykket.
 
Dette bør du gjøre: 
Hvis du har konfigurert varme reservedisker, prøver PERC-kortet automatisk å bruke en av dem til å gjenoppbygge en fysisk disk som har tilstand som mislykket. Manuell gjenoppbygging er nødvendig hvis det ikke er tilgjengelige varme reservedisker med nok lagringsplass til å gjenoppbygge de mislykkede fysiske diskene. Du må sette inn en fysisk disk med nok lagringsplass i undersystemet før du gjenoppbygger den fysiske disken.
 
MERK: Du kan bruke CONTROLLER BIOS-konfigurasjonsverktøyet (<Ctrl> <R>) eller Dell OpenManage-applikasjonen for håndtering av lagring til å utføre en manuell gjenoppbygging av en enkelt fysisk disk.

 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 3: SMART-feil


SMART overvåker den interne ytelsen til alle motorer, hoveddisker og elektronikken i fysiske disker og oppdager forutsigbare problemer i fysiske disker.
 
MERK: Hvis du ønsker informasjon om hvor du kan finne rapporter om SMART-feil som kan indikere maskinvarefeil, kan du se dokumentasjonen om Dell OpenManage for håndtering av lagring, på support.dell.com/manuals.
 
Problem 1: En feil er oppdaget på en fysisk disk i en redundant virtuell disk
 
Problem: En SMART-feil er oppdaget på en fysisk disk i en redundant virtuell disk.
Dette bør du gjøre:
 1. Sikkerhetskopier dataene dine.

 2. Koble fra den fysiske disken fysisk.
  MERK: Hvis det finnes en varm reservedisk, starter gjenoppbyggingen med den varme reservedisken etter at disken er koblet fra fysisk.

 3. Erstatt disken med en ny fysisk disk med like stor eller større kapasitet.

 4. Utfør Replace Member-operasjonen.
  MERK: Replace Member-operasjonen lar deg kopiere data fra en virtuell disk sin fysiske kildedisk til en fysisk måldisk som ikke er en del av den virtuelle disken. Hvis du vil ha mer informasjon om Replace Member-funksjonen, kan du se emnet Bruke Replace Member og varme reservedisker som kan tilbakestilles.

Problem 2: En SMART-feil er oppdaget på en fysisk disk i en virtuell disk som ikke er redundant
 
Problem: En SMART-feil er oppdaget på en fysisk disk i en redundant virtuell disk.
 
Dette bør du gjøre:
 1. Sikkerhetskopier dataene dine.

 2. Bruk Replace Member eller konfigurer en global varm reservedisk for å erstatte disken automatisk. MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om Replace Member-funksjonen, kan du se emnet Bruke Replace Member og varme reservedisker som kan tilbakestilles.

 3. Erstatt den berørte fysiske disken med en ny fysisk disk med like stor eller større kapasitet.

 4. Gjenopprett fra sikkerhetskopien.

 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 4: Fremmed konfigurasjon


Når en fremmed konfigurasjon finnes, kan du velge Foreign Configuration View (Visning av fremmed konfigurasjon) for å vise konfigurasjonen. Skjermen viser den fremmede konfigurasjonen som den vil se ut hvis du importerer den. Du kan forhåndsvise den fremmede konfigurasjonen før du bestemmer deg for om du vil importere den eller fjerne den.
I noen tilfeller er det ikke mulig å importere en fremmed konfigurasjon. Hvis en fysisk disk i en virtuell disk er i ferd med å gjenoppbygges, settes tilstanden til den fysiske disken til Gjenoppbygg. Ingen visninger av mål-ID-en til virtuelle disker for virtuelle disker som kan ikke importeres.
Delen Importere eller fjerne fremmede konfigurasjoner ved hjelp av skjermbildet Visning av fremmede konfigurasjoner inneholder fremgangsmåter som du kan bruke til å administrere de fremmede konfigurasjonene.
 
MERK: CONTROLLER BIOS-konfigurasjonsverktøyet (<Ctrl> <R>) rapporter feilkoder for mislykket import av fremmede konfigurasjoner.
 
Feilmelding om at en fremmed konfigurasjonen er funnet

En fremmed konfigurasjon ble funnet på adapteren. Trykk på en tast for å fortsette, eller trykk på C for å laste inn konfigurasjonsverktøyet eller F for å importere en fremmed konfigurasjon og fortsette.

Mulig årsak: 
Når en kontrollerfastvare oppdager en fysisk disk med eksisterende utenlandske metadata, flagges den fysiske disken som utenlandsk, og et varsel som indikerer at en utenlandsk disk ble oppdaget genereres.

 

Dette bør du gjøre: 
Trykk på <F> når du ser denne meldingen for å importere konfigurasjonen (hvis alle medlemsdiskene til de virtuelle diskene er tilstede) uten å laste inn CONTROLLER BIOS-konfigurasjonsverktøyet (<Ctrl> <R>). Du kan også trykke på <C> for å åpne CONTROLLER BIOS-konfigurasjonsverktøyet (<Ctrl> <R>) og enten importere eller fjerne den fremmede konfigurasjonen. 
 

Feilmelding om at en fremmed konfigurasjon ikke er funnet i

Meldingen om fremmed konfigurasjon finnes under POST, men ingen fremmede konfigurasjoner finnes på den fremmede visningssiden i . Alle virtuelle disker er i en optimal tilstand.

Dette bør du gjøre: 
Kontroller alle fysiske disker er tilstede og at alle virtuelle disker har tilstand som optimal. Fjern den fremmede konfigurasjonen ved å bruke <Ctrl> <R> eller Dell OpenManage, Dell OpenManage, et systemadministrasjonsverktøy for servere.

 

ADVARSEL: Den fysiske disken går til tilstanden Klar når du fjerner den fremmede konfigurasjonen.
Hvis du setter inn en fysisk disk som tidligere var medlem av en virtuell disk i systemet, og denne diskens forrige plassering har blitt overtatt av en ny disk etter en gjenoppbygging, må du manuelt fjerne den fremmede konfigurasjonsflaggingen av den nye disken.

 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 5: Batterilæringssyklus / batteri- eller minnefeil


Transparent læringssyklus for batterier
 
MERK: Batterier er bare støttet på PERC H710-, H710P- og H810-kort.
En transparent læringssyklus (TLC) er en periodisk operasjon som beregner hvor mye du har igjen på batteriet for å sikre at det finnes nok strøm. Operasjonen kjøres automatisk og har ingen innvirkning på ytelsen til systemet eller kontrolleren.
 
Kontrollen utfører automatisk TLC på batteriet hver 90. dag for å kalibrere og måle ladekapasiteten. Operasjonen kan utføres manuelt, om nødvendig.
 
MERK: Virtuelle disker blir værende i modusen Tilbakeskriving, hvis denne er aktivert, under den transparente læringssyklusen. Når TLC er fullført, angir kontrolleren neste TLC til +90 dager.
 
Feilmelding om minne- eller batteriproblem

Memory/Battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue. (Problemer med minne/batteri ble oppdaget. Adapteren er gjenopprettet, men bufferdata kan være tapt. Trykk en tast for å gå videre.)

Mulig årsak: 
Meldingen vises under følgende omstendigheter:

 • Adapteren oppdager data i kontrollerens hurtigbuffer som ennå ikke er skrevet til diskundersystemet.
 • Kontrolleren oppdager en Error Correcting Code-feil (ECC) mens den utfører rutinekontrollen av hurtigbufferen under initialisering.
 • Kontrolleren forkaster hurtigbufferen fremfor å sende den til diskundersystemet fordi dataintegriteten ikke kan garanteres.
 • Batteriet kan være for lite ladet.

 

Dette bør du gjøre: 
La batteriet lades helt for å løse dette problemet.
Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte Dells tekniske kundestøtte.

 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 6: Opprette virtuell disk


For å se en 6:23 minutter lang video om hvordan du oppretter en virtuell disk, kan du se Dell TechCenters YouTube-video:OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard
 
MERK: Kombinering av SAS- og SATA-diskstasjoner i en virtuell disk er ikke støttet. Kombinering av diskstasjoner og SSD-er i en virtuell disk er heller ikke støttet.
 
Utfør følgende trinn for å opprette en virtuell disk i CONTROLLER BIOS:
 1. Under oppstarten av vertssystemet, trykker du på <Ctrl><R> etter at CONTROLLER BIOS-skjermbildet har blitt vist.

  < >

  Skjermbildet Virtual Disk Management (Administrasjon av virtuelle disker) vises.

  Hvis det finnes mer enn én kontroller, vises hovedmenyen.

  Velg en kontroller, og trykk på <Enter>. Skjermbildet Virtual Disk Management (Administrasjon av virtuelle disker) vises for den valgte kontrollenheten.

  Bruk piltastene for å fremheve Controller # (Kontroller #) eller Disk Group # (Diskgruppe #).

 2. Trykk på <F2>. Listen over tilgjengelige handlinger vises.

 3. Velg Create New VD (Opprett ny virtuell disk), og trykk på <Enter>.
  Skjermbildet Create New VD (Opprett ny virtuell disk) vises.

  < >

  Markøren er på alternativet RAID Levels (RAID-nivåer).

  Når du legger til en virtuell disk i en diskgruppe, vises skjermbildet Add VD in Disk Group (Legg til virtuell disk i diskgruppe).

  Hopp til trinn 11 for å endre de grunnleggende innstillingene for den virtuelle disken.

  Trykk på <Enter> for å vise de mulige RAID-nivåene basert på de tilgjengelige fysiske diskene.

 4. Trykk på pil ned-tasten for å velge et RAID-nivå, og trykk på <Enter>.

 5. Når du oppretter en virtuell disk med spennvidde (RAID 10, 50 eller 60), angir du antall fysiske disker per spennvidde i feltet i PD per Span (Fysiske disker per spennvidde) og trykker på <Enter>.
  MERK: Det er mulig å opprette RAID 10 virtuell disk med 22 fysiske disker ved å velge RAID 10 og skrive inn 22 i feltet PD per Span (Fysiske disker per spennvidde.

 6. Trykk på <Tab> for å flytte markøren til listen over fysiske disker.

 7. Bruk piltasten for å merke en fysisk disk, og trykk på mellomromstasten, <Alt> eller <Enter> for å velge disken.

 8. Velg flere disker om nødvendig.

 9. Trykk på <Tab> for å flytte markøren til boksen Basic Settings (Grunnleggende innstillinger).

 10. Angi størrelsen på den virtuelle disken i feltet VD Size (Størrelse på virtuell disk). Størrelsen på den virtuelle disken vises i GB-format.

 11. Trykk på <Tab> for å få tilgang til feltet VD Name (Navn på virtuell disk), og skriv inn navnet.

 12. Trykk på <Tab> for å flytte markøren til Advanced Settings (Avanserte innstillinger).

 13. Trykk på mellomromstasten for å gjøre innstillingene aktive, slik at du kan endre dem.

  < >

  En X vises ved siden av Advanced Settings (Avanserte innstillinger).

  Innstillingene er størrelsen på stripet element, lesepolicyen og skrivepolicyen.

  Du kan også velge Advanced options (Avanserte alternativer), for eksempel for å tvinge bufferpolicyen til tilbakeskriving, starte den virtuelle disken og konfigurere en dedikert varm reservedisk.

  Standardparametrene vises. Du kan godta standardinnstillingene eller endre dem.

 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 7: Degradert virtuell disk


Feilmeldinger om degradert virtuell disk og hva du kan gjøre
 
Feilmelding om degradert virtuell disk

x Virtual Disk(s) Degraded (x virtuell(e) disk(er) degradert), der x er antallet virtuelle disker som er degradert)

Mulig årsak: 
Denne meldingen vises når CONTROLLER BIOS oppdager virtuelle disker som er i degradert tilstand.

 

Dette bør du gjøre: 
For å optimalisere de virtuelle diskene utfører du ett av følgende korrigerende tiltak:

 1. Kontroller at alle diskene i den virtuelle disken er til stede og tilkoblet.

 2. Sett inn igjen eventuelle mislykkede disker som kan være i arrayet.

 3. Korriger en varm reservedisk, og gjenoppbygg arrayet.

CONTROLLER BIOS foretar seg ikke noe.
 

Tilbake til toppen


 

 

Problem 8: Globale varme reservedisker


Opprette Globale varme reservedisker
 
Du kan bruke en global varm reservedisk til å erstatte en mislykket fysisk disk i hvilket som helst overflødig array, så lenge kapasiteten til den globale varme reservedisken er like stor eller større enn den fremtvungne kapasiteten til den mislykkede fysiske disken.
 
Utfør følgende trinn for å opprette globale varme reservedisker:
Velg den ledige disken, trykk på F2, og velg Make Global HS (Lag global varm reservedisk)

Fjerne globale eller dedikerte varme reservedisker
 
Du kan fjerne én global eller dedikert varm reservedisk om gangen på skjermbildet PD Mgmt (Administrasjon av fysiske disker). Utfør følgende trinn for å fjerne en global eller dedikert varm reservedisk:

Velg Remove (Fjern) for å fjerne en varm reservedisk

Tilbake til toppen


 

 

Problem 9: Fjerne og installere hot-swap-harddisk


Fjerne en hot-swap-harddisk
 
ADVARSEL: For å unngå tap av data må du sikre at operativsystemet støtter installasjon av hot-swap-stasjon. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.

Fjerne en harddisk fra en harddiskholder

Installere en harddisk i en harddiskholder
 
ADVARSEL: Mange av reparasjonene kan bare utføres av en sertifisert serviceteknikker. Du må bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som beskrevet i produktets dokumentasjon, eller som anvist fra telefonbasert eller internettbasert støttetjenester. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien. Les, og følg sikkerhetsinstruksjonene som ble levert sammen med produktet.

Installere en hot-swap-harddisk
 
ADVARSEL: Mange av reparasjonene kan bare utføres av en sertifisert serviceteknikker. Du må bare utføre feilsøking og enkle reparasjoner som beskrevet i produktets dokumentasjon, eller som anvist fra telefonbasert eller internettbasert støttetjenester. Skade forårsaket av servicearbeid som ikke er godkjent av Dell, dekkes ikke av garantien.
Les, og følg sikkerhetsinstruksjonene som ble levert sammen med produktet.
 
ADVARSEL: Bruk bare harddisker som er testet og godkjent for bruk med harddiskbakpanelet. 
 
ADVARSEL: Kombinering av SAS- og SATA-harddisker i samme RAID-volum er ikke støttet.
 
ADVARSEL: Når du installerer en harddisk, må du sørge for at de nærliggende diskene er fullstendig installert. Hvis du setter inn en harddiskholder og forsøker å låse håndtaket dens til en delvis installert holder, kan dette skade skjermfjæren til den delvis installerte holderen og gjøre den ubrukelig. 
 
ADVARSEL: For å unngå tap av data må du sikre at operativsystemet støtter installasjon av hot-swap-stasjon. Se dokumentasjonen som fulgte med operativsystemet.
 
ADVARSEL: Når en ny harddisk som kan byttes ut under drift, installeres, og systemet slås på, begynner gjenoppbyggingen av harddisken automatisk. Vær helt sikker på at den nye harddisken er tom eller inneholder data du ønsker skal overskrives. Alle data på den nye harddisken går tapt umiddelbart etter at harddisken er installert.
Klikk her for å se en 11 sekunders video om hvordan du fjerner og installerer en hot-swap-harddisk i din R720.
 

Tilbake til toppen


 
 1. Kontroller at alle diskene i den virtuelle disken er til stede og tilkoblet.
 2. Sett inn igjen eventuelle mislykkede disker som kan være i arrayet.
 3. Korriger en varm reservedisk, og gjenoppbygg arrayet.
 4. Trykk på pil ned-tasten for å merke en fysisk disk for å endre den til en global varm reservedisk.

 5. Trykk på <F2> for å vise menyen med tilgjengelige handlinger.

 6. Trykk på pil ned-tasten for å merke Make Global HS (Lag global varm reservedisk), og trykk på <Enter>.
  Den fysiske disken endres til en global varm reservedisk. Statusen til den fysiske disken som en global varm reservedisk vises under overskriften Tilstand.

  MERK: Når du erstatter en mislykket fysisk disk, må de globale varme reservediskene bruke samme diskteknologi og må være like store eller større.

 7. Velg flere fysiske disker hvis ønskelig, og følg de foregående trinnene for å endre dem til globale varme reservedisker.

 8. Trykk på <Ctrl> <N> for å få tilgang til skjermbildet PD Mgmt (Administrasjon av fysiske disker).
  En liste over de fysiske diskene vises. Statusen for hver disk vises under overskriften Tilstand.

 9. Trykk på pil ned-tasten for å merke en fysisk disk som er en varm reservedisk.

 10. Trykk på <F2> for å vise menyen med tilgjengelige handlinger.

 11. Trykk på pil ned-tasten for å velge Remove Hot Spare (Fjern varm reservedisk) fra listen over handlinger, og trykk på <Enter>.
  Den fysiske disken endres til Klar-tilstanden. Statusen til den fysiske disken vises under overskriften Tilstand.

  MERK: Prøv å bruke fysiske disker med samme kapasitet i en bestemt virtuell disk. Hvis du bruker fysiske disker med ulike kapasiteter i en virtuell disk, behandles alle fysiske disker i den virtuelle disken som om de har kapasiteten til den minste fysiske disken.

 12. Velg flere varme reservedisker hvis ønskelig, og følg trinn 1 til trinn 4 for å fjerne dem.

 13. Klargjør harddisken for fjerning i administrasjonsprogramvaren.
  • Vent til indikatorene på harddiskholderen signaliserer at harddisken trygt kan fjernes.
  • Hvis harddisken er tilkoblet, blinker den grønne aktivitets-/feilindikatoren mens stasjonen slås av.
  • Når harddiskindikatorene ikke blinker/lyser, er harddisken klar til å tas ut.
 14. Trykk på utløserknappen for å åpne harddiskholderens utløserhåndtak (Figur 1.1 og 1.3).
 15. Skyv harddiskholderen ut til den er helt ute av harddisksporet.

  ADVARSEL: For å opprettholde tilstrekkelig systemkjøling må alle tomme harddiskspor ha en blindharddisk installert.
   
 16. Sett inn en blindharddisk i det tomme harddisksporet.


  Figur 1: Fjerne og installere en hot-swap-harddisk
  1. Utløserknapp
  2. Harddisk
  3. Harddiskholderens håndtak
 17. Fjern skruene fra glideskinnene på harddiskholderen (Figur 2.3).
 18. Løft harddisken ut av harddiskholderen (Figur 2.1).


  Figur 2: Fjerne en harddisk fra harddiskholderen og sette den inn igjen
  1. Harddiskholder
  2. Harddisk
  3. Skruer (4)
 19. Sett harddisken inn i harddiskholderen med kontaktenden til harddisken mot baksiden.
 20. Plasser harddisken slik at skruehullene er på riktig sted i forhold til det bakre settet med hull på harddiskholderen.
  Hvis du har plassert den riktig, er baksiden av harddisken på linje med baksiden av harddiskholderen.
 21. Fest skruene slik at harddisken sitter fast i harddiskholderen.
 22. Hvis en blindharddisk er plassert i harddisksporet, fjerner du den.
 23. Installer en harddisk i harddiskholderen.
 24. Trykk på utløserknappen på forsiden av harddiskholderen, og åpne håndtaket på harddiskholderen.
 25. Sett harddiskholderen inn i harddisksporet helt til holderen kobles til bakplaten.
 26. Lukk håndtaket på harddiskholderen for å låse harddisken på plass.

 

Tilbake til toppenNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikkel-ID: SLN129828

Dato sist endret: 31/05/2018 05:34 PM


Vurder denne artikkelen

Nøyaktig
Nyttig
Brukervennlig
Var denne artikkelen nyttig?
Ja Nei
Send oss tilbakemelding
Kommentarer kan ikke inneholde disse spesialtegnene: <>()\
Beklager, men tilbakemeldingssystemet vårt er nede for øyeblikket. Prøv igjen senere.

Takk for tilbakemeldingen.