How Do I Resolve the "Load Paper" Error that Occurs when Using the Dell™ 3000cn or 3100cn Printer? - KB Article - 291191

How Do I Resolve the "Load Paper" Error that Occurs when Using the Dell™ 3000cn or 3100cn Printer? - KB Article - 291191


Verify the Paper Size

Look at the chart below to verify that the paper size meets the 3000cn / 3010cn / 3100cn-series specifications.

Multipurpose feeder

Standard 250-sheet tray

Optional 250-sheet tray

Optional 500-sheet tray

Optional duplex
unit

S

L

S

L

A4

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

A5

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

B5

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

Letter

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Legal
(8.5 x 13 in.)

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Legal
(8.5 x 14 in.)

Y

N

Y

N

Y

N

Y

Executive

Y

Y

Y

Y

Y

N

Y

COM-10 envelope

Y

N

N

N

N

N

N

Monarch

Y

N

N

N

N

N

N

C5

Y

N

N

N

N

N

N

DL

Y

N

N

N

N

N

N

User-specified print media

Y

N

N

N

N

N

NVerify the Paper Type Matches the Type Set in the Printer´s Operator Panel

To verify the paper type matches the type set in the printer's operator panel, perform the following steps:

 1. Press the MENU button.

 2. Press the down arrow until Tray Settings appears and press the button.

 3. Press the down arrow until Paper Type appears and press the button.

 4. Press the down arrow until the specific paper tray (Tray 1, Tray 2, or Multipurpose Feeder) appears and press the button.

 5. Press the down arrow to select the specific paper type, as shown in Table 1, and press the button.

 6. Press the MENU button.
Paper Type Chart
Source Paper Type

Tray 1

Plain Paper 1

Plain Paper 2

Tray 2

Plain Paper 1

Plain Paper 2

Multipurpose
Feeder (MPF)

(See Note)

Plain Paper 1

Plain Paper 2

Transparency

Covers 1

Covers 2

Label

Coated Paper 2

Coated Paper 3

Envelope

Plain Paper 1 S2

Plain Paper 2 S2

Covers 1 S2

Covers 2 S2

CoatedPaper2 S2

CoatedPaper3 S2

Table 1: Paper Type Chart

Note:
All media types that are not Plain 1 should be printed from the MPF only.Print from the Multipurpose Feeder (MPF)

To print from the Multipurpose Feeder (MPF), perform the following steps:

 1. Click the Start button, point to Programs, point to Accessories, and click Notepad.

 2. Type the word test.

 3. Click File and then click Print.

 4. In the Print window, verify that the Dell 3000cn / Dell 3010cn / Dell 3100cn printer is selected in the Select Printer dialog box.

 5. Click the Preferences button.

 6. In the Printing Preferences window, click the Paper Tray tab.

 7. Click the Paper Source drop-down and select MPF.

 8. Click OK.

 9. Click Print.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN49341

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.