Dell PowerEdge: konfigurowanie kontrolera iDRAC i opcji zarządzania systemem na serwerach

Dell PowerEdge: konfigurowanie kontrolera iDRAC i opcji zarządzania systemem na serwerach


W artykule opisano różne opcje służące do zarządzania serwerami Dell PowerEdge.
Wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji zaawansowanej podano w interaktywnych podręcznikach użytkownika.

Podstawowy poziom zarządzania jest zapewniany przez iDRAC — kartę kontrolera wbudowaną w płytę główną. Zaawansowane opcje zarządzania dostępne na poziomie systemu operacyjnego za pośrednictwem pakietu OpenManage. Ten pakiet zawiera zestaw oprogramowania, które umożliwia wykrywanie, monitorowanie, zarządzanie i wdrażanie serwerów firmy Dell.

 

Uwaga: ten artykuł wyjaśnia, jak określić generację serwera Dell PowerEdge, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Przegląd systemu zarządzania

Tabela ta zawiera opis trzech poziomów zarządzania. Kliknięcie menu spowoduje wyświetlenie dalszych informacji. 

 

Nazwa Typ Interfejs Obsługiwane systemy operacyjne
iDRAC Fizycznie zainstalowany.
Zarządzanie urządzeniem lokalnym.
Możliwy dostęp zdalny.
HTTP Niezależnie od systemu operacyjnego.
OpenManage Server Administrator
(OMSA)

 
Instalacja oprogramowania.
Zarządzanie jednym serwerem.
Możliwy dostęp zdalny.
HTTP Systemu Windows.
Linux.
VMware.
OpenManage Essentials
(OME)

 
Instalacja oprogramowania.
Konsola do zarządzania infrastrukturą.
Możliwy dostęp zdalny.
HTTP Instalacja w systemie Windows.
Obsługiwane wszystkie urządzenia firmy Dell.
 

Dell Remote Access Controller (iDRAC)

iDRAC to sprzęt znajdujący się na płycie głównej serwera, który umożliwia administratorom systemu serwera aktualizowanie i zarządzanie systemami firmy Dell, nawet przy wyłączonym serwerze.

iDRAC zapewnia także interfejs internetowy i interfejs wiersza poleceń, umożliwiając administratorom wykonywanie zadań zdalnego zarządzania. Prawie wszystkie serwery firmy Dell mogą być wyposażone opcjonalnie w kontroler iDRAC.
 

 

Uwaga: funkcje IDRAC są zależne od poziomu licencji. Dodatkowe informacje na temat licencjonowania są dostępne w tym artykule. 

 

Uwaga: zaletą użycia kontrolera iDRAC jest możliwość uruchomienia sesji konsoli zdalnej (podobna do zdalnego pulpitu, ale działa nawet, gdy system operacyjny nie jest uruchomiony), zdalnego ponownego uruchamiania lub włączania/wyłączania zasilania systemu oraz mapowania dysku wirtualnego do zdalnego wdrożenia udostępniania plików lub systemu operacyjnego.

 

Konsola wirtualna to bardzo wszechstronne narzędzie wspierające wszelkie operacje konserwacyjne. Używanie nośników wirtualnych jest omówione w tym artykule.

Kontroler cyklu eksploatacji firmy Dell, który jest składnikiem kontrolera iDRAC, jest innym przydatnym narzędziem zapewniającym zaawansowane funkcje związane z aktualizowaniem, tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwera firmy Dell za pośrednictwem interfejsu graficznego lub interfejsu wiersza poleceń.
Kontroler cyklu eksploatacji to narzędzie używane do wdrażania systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat wdrażania systemu operacyjnego można znaleźć w tym artykule.

Sposób instalacji i konfiguracji kontrolera iDRAC opisano w tym artykule.
Interaktywne instrukcje obsługi kontrolera iDRAC są dostępne w witrynie eSupport.

 

Uwaga: w przypadku kontrolera iDRAC 8 i starszych wersji domyślny login użytkownika to: root, a hasło: calvin. W przypadku nowszych wersji kontrolera iDRAC należy przeczytać ten artykuł. 

 

 

idrac8 dell
 


OpenManage Server Administrator (OMSA)


Narzędzie OpenManage Server Administrator (OMSA) stanowi wszechstronne, kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie systemem na dwa sposoby:
 • ze zintegrowanego, opartego na przeglądarce internetowej graficznego interfejsu użytkownika (GUI)
 • z interfejsu wiersza poleceń (CLI) z poziomu systemu operacyjnego.

Narzędzie Server Administrator jest przeznaczone dla administratorów zarządzających systemami lokalnie lub zdalnie, za pośrednictwem sieci.
Aby uzyskać najnowszą wersję, należy odwiedzić stronę pobierania oprogramowania OMSA. Narzędzie OMSA jest dostępne dla dwóch typów plików:
 
 • Węzeł zarządzany: instalowane są agenty i komponenty internetowe. (Windows, Linux)
 • VIB: agenty OMSA bez komponentów internetowych (VMware).


Po zainstalowaniu narzędzia OMSA bez komponentów internetowych należy uzyskać dostęp do tego narzędzia OMSA z innego urządzenia, na którym zainstalowano komponenty internetowe.
Podręczniki użytkownika są dostępny w trybie online i zawierają dodatkowe informacje na temat procesu instalacji.

Po zainstalowaniu programu OMSA wprowadź następujący adres URL w nawigatorze, aby uzyskać dostęp do interfejsu.
 

https://IPserwera:1311/

 

Uwaga: jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia, spróbuj połączenia lokalnego z użyciem adresu https://localhost:1311/. Wyeliminuje to większość problemów z zaporą.

 


Zostanie wyświetlona strona logowania z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło.  


 
Uwaga: należy użyć poświadczeń administratora systemu operacyjnego.

 

Oprogramowanie OpenManage Server Administrator zostało zainstalowane i jest gotowe do użycia. Podręczniki użytkownika są dostępne w trybie online.


 

Interfejs wyświetlacza OMSA


Zasoby techniczne dla oprogramowania OpenManage Server Administrator są dostępne w serwisie Management TechCenter, w tym przykładowe skrypty dla oprogramowania OpenManage


OpenManage Essentials

OpenManage Essentials to aplikacja do zarządzania sprzętem, zapewniająca szczegółowe informacje o systemach, urządzeniach i komponentach firmy Dell w sieci przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie OpenManage Essentials, kompleksowa aplikacja do zarządzania systemami firmy Dell i innymi urządzeniami, pozwala na wykonywanie następujących czynności:
 • Wykrywanie i inwentaryzacja systemu.
 • Monitorowanie poprawności działania systemu.
 • Przeglądanie alarmów systemowych i zarządzanie nimi.
 • Wykonywanie aktualizacji systemu oraz zadań zdalnych.
 • Przeglądanie zasobów sprzętowych i raportów zgodności z przepisami.

Interaktywny podręcznik użytkownika jestdostępny w trybie online

Pobierz oprogramowanie OME

Zasoby techniczne dla narzędzia OpenManage Server Administrator są dostępne w serwisie OME TechCenter, na przykład Krótka prezentacja oprogramowania OME:

 
 
 • Portal — główny pulpit dla wszystkich działań zachodzących w centrum danych.
 • Drzewo urządzeń — podział wg poszczególnych urządzeń, ich stanu oraz zasobów sprzętowych
 • Konsola alertów — centralne miejsce dla wszystkich alertów SNMP, z możliwością wysyłania wiadomości e-mail, ignorowania i uruchamiania aplikacji.
 • Raport zgodności poprawek/sterowników z przepisami — pulpit umożliwiający kontrolowanie nieaktualnych sterowników i oprogramowania wewnętrznego.
 • Aktualizacja oprogramowania — szybka i łatwa aktualizacja serwerów do zalecanego poziomu lub poziomu wybranego przez użytkownika.
 • Zadania — kompleksowe zadania sterowania zasilaniem, wdrażaniem oprogramowania OMSA oraz własnych zadań i skryptów wiersza poleceń.
 • Raporty — wstępnie zdefiniowane raporty umożliwiające wyświetlanie wszystkich zasobów sprzętowych z systemów.  Dodatkowo zgłoszenia gwarancyjne.

   
 

Podgląd oprogramowania OMENeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN129295

Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2018 10:25


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.