Why Does My Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer Jam When I Use Glossy or Thick Paper? - KB Article - 179944

Why Does My Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer Jam When I Use Glossy or Thick Paper? - KB Article - 179944
The A920 or 922 All-In-One Printer Jams or Misfeeds When Using Specialty Paper

The A920 and 922 All-In-One printer jams or misfeeds when printing jobs with multiple pages on glossy photo paper or thick paper like cardstock.

Because all paper varies in physical characteristics, you can receive mixed results from different packages of paper even though the packages contain the same type of paper. If you encounter undesirable results, try the other side of the paper, a different type of paper, or another package of the same kind of paper. Most papers have a preferred print side indicated on the paper package. Load the paper so that the preferred print side faces you.

Do not use the following types of paper with the printer:

  • Erasable bond paper

  • Synthetic paper

  • Thermal paper

  • Multi-sheet forms and documents

  • Chemically treated paper (carbonless paper)Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN107440

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.