Why Does My Dell J740 Inkjet Printer Fail to Work When Connected to My USB Print Server?

Why Does My Dell J740 Inkjet Printer Fail to Work When Connected to My USB Print Server?


Verify bi-directional communication for the J740

The J740 requires bi-directional communications which may not be available with a USB print server.


Setup the J740 printer with a bi-directional capable connection or share across the network

If your USB print server does not support bi-directional communications you can connect the J740 printer directly to a system running Microsoft® Windows® XP or Windows 2000, and share the printer directly across the network.

NOTE

NOTE:

For information on sharing your Dell J740 printer across a home network, refer to Dell Knowledge Base Article:

How Do I Share the Dell J740 Inkjet Printer with Other Computers on My Home Network?


Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell.


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN130540

Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2015 16:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.