The brightness in Windows Mobility Center does not correspond with the on screen display

The brightness in Windows Mobility Center does not correspond with the on screen display
The Brighness in Windows Mobility Center Does Not Correspond with the On Screen Display in Windows 7

The brightness level as reported in the Windows Mobility Center in Windows 7 may not correspond to the bightness on the Dell Quickset On Screen Display (OSD), which will show the brightness at the maximum level. Adjusting the brightness level using the <Fn> + <Down> or <Up> key combinations has no effect on the reported level with the Quickset OSD. Additionally, after a few moments of adjusting the brightness using the keyboard combinations, the Windows Mobility Center will revert to the maximum brightness setting (Figure 1).


Figure 1: The Windows Mobility Center and Quickset On Screen Display Brightness Mismatch

Currently, updating the system BIOS and installing a new version of Quickset are the only two possible solutions, but may not resolve the compatibility issue. Old versions of Quickset are incompatible with Windows 7.


Download and Install the Latest Version of Dell™ QuickSet

To download and install the latest version of Dell Quickset, perform the following steps:

 1. Click here to enter the Drivers and Downloads page.

 2. Click on

  Enter a Tag
  to use your service tag to find the driver, then click
  Go
  .
  Note:
  If the Service Tag is not available, click on
  Select Model
  , select the appropriate Product Type and Product Model, then click
  Confirm
  .
 3. Select the operating system installed on your computer from the Operating System: dropdown box.

 4. Select Applications from the Category: dropdown box.

 5. Click the desired driver for your system displayed in the File Title(s) column to display the download page.

  Note:
  If you have the information provided from the online System Information utility or your invoice, please refer to this for what drivers to download.

  Review the information on the page and take note of Installation Instructions, and Important Information.
 6. Click Download. You may receive a warning and an option to run or save the file.

 7. Click Save.

 8. When the Save As window appears, designate a folder to save the file that is being downloaded and click Save. The download progress window displays.

 9. When the download is complete, follow the instructions provided in the Installation Instructions.


Pobieranie i instalowanie najnowszego systemu BIOS

 1. Przejdź na stronę Sterowniki i pliki do pobrania.

 2. Kliknij łącze Wprowadź numer seryjny , aby znaleźć uaktualnienie systemu BIOS na podstawie numeru seryjnego.

  Uwaga:
  Jeśli numer seryjny jest niedostępny, kliknij łącze Wybierz model, a następnie wybierz odpowiedni Typ produktu i Model produktu.
 3. Kliknij przycisk Wyślij.

 4. Wybierz z pól rozwijanych żądany System operacyjny, Wersję językową sterownika oraz Priorytet (Rysunek 1). Pole Kategoria powinno zostać ustawione na BIOS.

  System operacyjny
  Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Wersja językowa sterownika:
  angielski
  Kategoria:
  BIOS
  Priorytet:
  Wszystko
  Rysunek 1: Pola rozwijane na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania
 5. Wybierz żądaną aktualizację systemu BIOS w kolumnie zatytułowanej Nazwa pliku, aby wyświetliła się strona pobierania.

  Uwaga:
  Informacje na temat tego jakie sterowniki należy pobrać znaleźć można dzięki internetowemu narzędziu z informacjami o systemie lub na fakturze.
 6. Sprawdź informacje zamieszczone na stronie.

 7. Kliknij łącze Pobierz teraz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem, a zapisaniem pliku.

  Uwaga:
  Jeśli zostanie wyświetlone okno programu Dell Driver Download Manager, kliknij przycisk Install (Instaluj).
 8. Wybierz przycisk Zapisz.

 9. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym zapisany ma zostać pobierany plik i kliknij przycisk Zapisz.

 10. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Open Folder (Otwórz folder) w programie Dell Driver Download Manager.

 11. Kliknij dwukrotnie plik i wykonaj instrukcje podane w opisie Installation Instructions (Instrukcje dotyczące instalacji).

  Więcej informacji na temat wyszukiwania instrukcji instalacji znajduje się w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Where To Find Driver Download And Installation Instructions (Gdzie znaleźć sterowniki oraz instrukcje instalacji do pobrania).
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN136957

Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2015 13:32


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.