Usuwanie, demontaż, montaż instalacji, wózek i ponownym zamontowaniu, przetwarzanie obrazu, bęben, Pojemników z tuszem, Dell, Dell 5130cn, 5130, Dell 5130cdn, drukarka" />

demontażu i ponownego montażu w bęben Pojemników w Dell 5130cn

demontażu i ponownego montażu w bęben Pojemników w Dell 5130cn


 Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "demontażu i ponownego montażu w bęben Pojemników w Dell 5130cn".


Spis Treści:
  1. demontażu i ponownego montażu w bęben Pojemników w Dell 5130cn


Zagadnienie 1.


  demontażu i ponownego montażu w bęben Pojemników w Dell 5130cn  


1. Wyłącz drukarkę.

2. Otworzyć przednią pokrywę.
3. Obrócić dźwignie pokrywy wewnętrznej aby go otworzyć.4.Należy pociągnąć za uchwyty na pojemnik z bębnem chcesz zastąpić i wyciągnij pojemnik do połowy.5. Należy chwycić za jedną stronę bębna pojemnikiem z drugiej strony i wyciągnij kartridż z drukarki.6. Jeśli jest to nowego zasobnika z bębnem, należy wyciągnąć wstążki.7. Wsuń pojemnik do gniazda.8. Wyjmij pomarańczowy obudowy ochronnej (jeśli występuje) zainstalowanego bębna i wyrzuć.9. Zamknij pokrywę wewnętrzną.10. Obrócić dźwignie i zamocuj pokrywę (Rysunek 9).11. Zamknij przednią pokrywę.


Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule.

 

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153589

Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.