Czas oczekiwania podczas instalacji sterownika Dell 5530

Czas oczekiwania podczas instalacji sterownika Dell 5530


Podczas próby zainstalowania karty sieci bezprzewodowej Dell 5530 sterownik, który ma być zainstalowany, możesz otrzymać komunikatu o przekroczeniu czasu: 23001. 

Wykonaj następujące czynności dla rozwiązania tego problemu:
 
1. Poproś, aby klient całkowicie odinstalować 5530 (Broadcom)z Dodaj\usuń programy i Menedżer urządzeń (jeśli istnieją).
2. Uruchom ponownie i gdy Kreator dodawania nowego sprzętu pojawia się przej¶ć do kropki w "No, not at this time" kliknij Dalej.
3. Umieść kropki w instaluj z listy lub określonej lokalizacji. Kliknij przycisk Dalej. Umieść na zaznaczenie w Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu.
4. W polu lokalizacji wpisz C: \Program files\Dell\Dell WWAN\D55NDIS. UWAGA: nie Przeglądaj Pokaż ukryte pliki, i w katalogu inf w XP jest ukryty.
5. Kliknij przycisk Dalej. Powinien on znaleźć sterownik inf i zainstaluj go.
6. Uruchom ponownie komputer.
 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN180810

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.