DW pt5620. karty łączy, ale nie może połączyć się z Internetem

DW pt5620. karty łączy, ale nie może połączyć się z Internetem


Może pojawić się telefon od klienta z DW pt5620. kartę, która mówi, że są połączone, ale nie można połączyć się z Internetem.  

Aby rozwiązać, otwórz narzędzie Dell Mobile Broadband Utility. Wybierz właściwości urządzenia w menu Narzędzia a następnie wybierz opcję Aktualizuj dane profilu jak pokazano poniżej. Po zakończeniu oknie aktywacji mogą być otwarte. Jeśli tak jest, wybierz Kontynuuj), a następnie spróbuj nawiązać połączenie przy użyciu Connect (Połącz) na narzędzie Dell Mobile Broadband Utility. Jeśli problem nie, kontynuuj rozwiązywanie problemów standardowe połączenie z Internetem.
 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN180886

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.