Baza wiedzy

Dlaczego obraz z notebooka firmy Dell na zewnętrznym ekranie nie jest wyśrodkowany lub jest niewyraźny


 


Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów przy użyciu zamazany ekran lub ekran, który nie jest wyśrodkowana na komputerze przenośnym firmy Dell.


 

Aktualizacja sterownika karty graficznej

 

Aby pobrać sterownik karty graficznej, należy wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell.

 2. Kliknij na link do pobrania.

 3. Znajdź najnowszy sterownik karty graficznej.

Uwaga : Przed zmianą konfiguracji wyświetlania, a następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję sterownika karty graficznej.

 


 

Ustaw monitor i panel LCD do podstawowego

 

Aby ustawić monitor i panel LCD do głównego, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij przyciskStart , wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

  Na ekranie zostanie wyświetlone oknoPanelu Sterowania.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonęwyświetlacza.

  Na ekranie zostanie wyświetlone oknoDisplay Properties (Właściwości: Ekran

 3. Kliknij zakładkęUstawienia , a następnie kliknij przyciskZaawansowane .

  Zostanie wyświetlone oknoWłaściwościzATI.

 4. Kliknij kartęATI wyświetla.

 5. Kliknij lewy górny róg zarówno do monitora i Panelu przycisków.

  Słowo podstawowy nie będzie wyszarzony.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj , a następnie kliknij przycisk OK.

  W oknieWłaściwości ATIzostanie zamknięte.

 7. Kliknij przycisk OK.

  W oknieDisplay Properties (Właściwości: Ekranzostanie zamknięty.

  


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN18401

Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2016 16:21


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.