Baza wiedzy

Błędy 042-700 i 142-700 Over Heat — drukarki laserowe Dell c3760 i c3765dnf


 Podsumowanie artykułu: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat błędów 042-700 & 142-700 Over Heat w drukarkach laserowych c3760 i c3765dnf firmy Dell.


Spis treści:
  1. Błędy 042-700 i 142-700 Over Heat — drukarki laserowe Dell c3760 i c3765dnf1.


  Błędy 042-700 i 142-700 Over Heat — drukarki laserowe Dell c3760 i c3765dnf  042-700: IOT Over Heat Stop
142-700: IOT Over Heat Forced Half Speed


1. Wyłącz drukarkę i odłącz wszystkie kable komunikacyjne (USB lub ethernetowy, w zależności od konfiguracji).

2. Włącz drukarkę i sprawdź, czy błąd pojawia się ponownie.

3. Jeśli tak, umieść ponownie zespół utrwalacza.

Szczegółowe informacje na temat demontowania/montowania zespołu utrwalacza można znaleźć w artykule:

Wymiana zespołu utrwalacza w drukarkach laserowych C3760dn i C3765dnf firmy Dell

 4. Po ponownym umieszczeniu zespołu utrwalacza włącz drukarkę i sprawdź, czy błąd pojawia się ponownie.

5. Jeśli tak, przetestuj inny zespół utrwalacza pochodzący ze sprawnej drukarki laserowej 3760/3765dn.

6. Jeśli problem występuje nadal po zamontowaniu sprawnego zespołu utrwalacza lub jeśli zespół jest niedostępny, kliknij poniższy przycisk, aby skontaktować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem Twittera.

 
 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.

 

 


Powrót do góry

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN265718

Data ostatniej modyfikacji: 05.04.2016 03:27


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.