Model Latitude E6320: ilustrowany przewodnik po komputerze

Model Latitude E6320: ilustrowany przewodnik po komputerze


Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych opis lokalizacji, należy przejść do instrukcji podadresem www.dell.com/support

Ten artykuł zawiera ilustracje przedstawiające modelu Latitude E6320 komputera.


Uwaga : Proszę kliknąć na tytuł sekcji chcesz otworzyć poniżej, aby wyświetlić jego zawartość.

Widok z przodu

1 Mikrofon 2 Kamera (opcjonalna)
3 Wyświetlacz 4 Przycisk zasilania
5 Regulacja głośności 6 Klawiatura
7 Bezdotykowy czytnik kart Smart Card) 8 Czytnik odcisków palców
9 Panel dotykowy 10 Diody LED stanu urządzenia

Widok z tyłu

1 Złącze sieciowe (NIC) 2 Złącze mini HDMI
3 Gniazdo blokady bezpieczeństwa 4 Złącze zasilania prądem stałym

Widok z góry

1 Diody LED aktywności systemu

Widok od dołu

1 Akumulator 2 Złącze dokowania
3 Zatrzaski akumulatora 4 Znacznik serwisowy / Kod usług ekspresowych
5 Zużycie gniazda 6 Głośniki
7 Czytnik kart pamięci

Widok z lewej strony

1 Złącze VGA 2 Gniazdo słuchawek/mikrofonu
3 Napęd dysku twardego 4 Gniazdo kart inteligentnych

Widok z prawej strony

1 Gniazdo kart Express Card 2 Napęd dysków optycznych (CD-ROM / DVD)
3 Przełącznik urządzeń bezprzewodowych 4 Złącze USB 2.0
5 Złącze eSATA/USB 2.0 Kombi.

Wpisz 65 W Opis
Napięcie wejściowe 100 V do 240 V
Prąd wyjściowy 3,34 A (ciągły pobór)
Moc wyjściowa 65 W
Napięcie wyjściowe 19,5 V prądu stałego

Wpisz 90 W opcjonalne Opis
Napięcie wejściowe 100 V do 240 V
Prąd wyjściowy 4,62 A (ciągły pobór)
Moc wyjściowa Zasilacz 90 W
Napięcie wyjściowe 19,5 V prądu stałego

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284178

Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 12:21


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.