Dell Latitude E6420 Instrukcja obsługi klawiatury

Dell Latitude E6420 Instrukcja obsługi klawiatury


 


Niniejsza instrukcja zawiera opis skrótów klawiaturowych dostępnych w ich zakresie na Dell Latitude E6420


Najważniejsze funkcje skrótu klawiaturowego

Poniższa tabela zawiera listę podstawowych funkcji skrótów dostępnych w komputerach Latitude E6420

E6420 - klawiatura

Uwaga: Windows instaluje to ogólny sterownik panelu dotykowego. Aby wyłączyć/włączyć do działania tej funkcji, właściwy Sterownik Alps panelu dotykowego Dell/muszą być zainstalowane. Sterownik można pobrać z www.dell.com/drivers , w kategorii "Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe"

 

F1 Fn + F1 Aktywuje tryb czuwania
F2 Fn + F2 Przełącza Number Lock on/off (Wył. ), wymaga aktywacji w systemie BIOS (Embedded)
F3 Fn + F3 Przełącza Scroll Lock
F5 Fn + F5 Przełącza Panel dotykowy Panel dotykowy Dell on/off ( ) konieczne jest zainstalowanie sterownika
F8 Fn + F8 umożliwia przełączanie pomiędzy zewnętrznymi wyświetlaczami LCD i/lub wewnętrznego
F10 Fn + F10 powrót do poprzedniej ścieżki w programie Windows Media Player
F11 Fn + F11 lub wstrzymanie odtwarzania ścieżki w programie Windows Media Player
F12 Fn + F12 przeskok do następnego utworu w programie Windows Media Player
Strona główna Fn + Home Aktywuje SysRq Fn + Home Activates SysRq
Zakończ Fn + Zakończ Kopiuje desktop ekran do schowka
Włóż Fn + wkładki powoduje wstrzymanie Fn + Insert Activates Pause
Strzałka w górę Fn +↑ Zwiększenie jasności wyświetlacza LCD
Strzałka w dół Fn +↓ Obniżenie jasności wyświetlacza LCD
Strzałka w prawo Fn +→ dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury (opcjonalnie)

 

Typy klawiatury od regionu.

(Nie powinno to mają wpływ na działanie powyższej tabeli)

  • 83 (USA i Kanada)
  • 84 (Europa)
  • 85 (Brazylia)
  • 87 (Japonia)

 

Uwaga : w przypadku wystąpienia problemów z klawiatury, należy postępować zgodnie z instrukcjami rozwiązywania poniższego łącza:

Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284202

Data ostatniej modyfikacji: 15.06.2017 11:15


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.