Baza wiedzy

Jak zmienić obraz konta, ekran blokady i tapetę ekranu startowego w systemie Windows 8?Ten artykuł zawiera informacje na temat „Jak zmienić obraz konta, ekran blokady i tapetę ekranu startowego w systemie Windows 8”

 

 

Aby zmienić obraz konta:  

  1. Naciśnij klawisz Windows, aby wyświetlić ekran startowy.
  2. Kliknij kafelek użytkownika w prawym górnym rogu ekranu startowego.
  3. Wybierz opcję Zmień awatar.
  4. Kliknij jeden z dostępnych obrazów tła lub użyj przycisku Przeglądaj i wybierz dowolny obraz z komputera, Bing, SkyDrive, czy też z aparatu.


Aby zmienić zdjęcie ekranu blokady:
 
Ustawienia ekranu blokady znajdują się w aplikacji ustawień komputera
 
  1. Aby uzyskać do nich dostęp, otwórz panel Ustawienia (klawisz Windows + I, aby szybko otworzyć panel Ustawienia z dowolnego miejsca w systemie Windows)
  2. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera.
3. Wybierz kategorię Dostosuj i wybierz Ekran blokady.
4. Kliknij jeden z dostępnych obrazów tła lub użyj przycisku Przeglądaj i wybierz dowolny obraz z komputera, Bing, SkyDrive, czy też z aparatu.Aby zmienić tapetę ekranu startowego:
 
  1. Aby uzyskać do nich dostęp, otwórz panel Ustawienia (klawisz Windows + I, aby szybko otworzyć panel Ustawienia z dowolnego miejsca w systemie Windows)
  2. Wybierz opcję Zmień ustawienia komputera
  3. Kliknij kategorię Dostosuj, kliknij opcję Ekran startowy i wybierz obraz tła oraz schemat kolorów.

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN284367

Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2018 10:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.